Rectificatie Raad-Actie in Willemstad Nieuws uit het Buitenland In Willemstad (Curacao) is de laatste dagen weer eens flink de naam Heineken onder de aandacht gebracht van de bevolking. Hiervoor zorgde onze agent Mensing en Co., die in de periode van 14 februari tot 14 maart een groot scheepse Raad-Actie op touw heeft gezet. Wat was er precies gebeurd? In de geheel met Heineken-relamemateriaal versierde etalage van de Hollandsche Boekhandel N.V. stond een bierkist geëtaleerd, waarin zich een bepaalde hoeveelheid kroonkurken bevond. Het ging er nu om om precies het aantal in de kist gedeponeerde dopjes te raden. Een brief, waarin het juiste aantal genoemd werd, was in een verzegelde enveloppe uit Nederland naar Willemstad gestuurd en werd door notaris mr. A. A. G. Smeets opengemaakt. Van de 14.539 inzendingen bleken 4 inzenders het juiste antwoord (3553 kroonkurken) te hebben ge raden. Na loting werd de eerste prijs, die 1000, bedroeg, uitgedeeld. Gedurende deze actie had de lokale radio dagelijks hiervan melding gemaakt. Op de foto's: De etalage van de Hollandsche Boekhandel N.V. Er was dagelijks veel belangstelling voor de Heineken-actie De controle voor inzendingen v.l.n.r.: onze vertegen woordiger voor de West, de heer A. Zantman; de heer F. A. Mensing; mejuffrouw M. Mensing, de heer M. H. Mensing, notaris mr. A. A. G. Smeets Met 1000 en 1 excuses melden wij, dat in tegenstel ling tot wat in ons vorig nummer op pagina 16 stond geschreven, de Nederlandse ambassadeur, de heer L. Noë, een bezoek bracht aan de Kumasi Breweries Ltd. te Kumasi (en dus niet aan de Nigerian Bre weries te Lagos). Op de foto staan links de heer Zwanenburg en rechts de heer Lrancis, resp. pro duction-manager en commercial-manager van de Kumasi Breweries Ltd. te Kumasi. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 14