Geestelijke vader van de Rotterdamse sportvereniging nam afscheid Afscheid Allen tlanh! l)e bloemetjes buiten geset De heer N. A. Huisman, die sinds 1913 in dienst van Heineken was, heeft op 31 maart jl. in de Rotter damse raadskelder afscheid ge nomen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij werd toegesproken door zijn rechtstreekse chef de heer Kamp horst en daarna door ir. Emmens en jhr. Feith die ieder waarderen de woorden lieten horen. De scheidende heeft in een uitvoerig dankwoord, waarin hij' herinne ringen ophaalde, de sprekers beantwoord. Uiteraard werd hem een passend geschenk aangeboden, waarbij hij nu zelf het lijdend voorwerp was, na talloze malen zelf voor andere jubilarissen en afscheidnemenden te hebben ge zorgd. De heer Huisman heeft bij het personeel een bijzondere plaats in genomen omdat hij het was die in de jaren tussen 1920 en 1925 de stoot gaf tot de oprichting van de sportvereniging die uitgegroeid is tot de groep ontspannings- en sportverenigingen die de brouwe rij Rotterdam thans rijk is. Hij nam tevens het initiatief tot de stichting van het Rotterdamse be drijfsvoetbal dat onder zijn leiding een grote vlucht nam en georgani seerd was in de K.V.O.R. Later heeft de K.N.V.B. deze bloeiende en perfect opgezette af deling zonder meer kunnen over nemen en voortzetten. Sportief was Heineken een der sterkste bedrijfsvoetbalverenigingen van Rotterdam, vermaard om haar kwaliteitsvoetbal en om haar bierfuiven na afloop van de wed strijden. De zeer grote toeloop (de heer Huisman was in vrijwel alle afde lingen van het bedrijf een goede bekende) maakte ditmaal een in deling in groepen en een „staande receptie" noodzakelijk. Jammer. Een dergelijke versnippering be vordert de toch al geringe kennis makingsmogelijkheden niet. Maar ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben en die zijn (voor lopig) nu eenmaal niet lang genoeg voor een zeer bijzonder geval als het onderhavige. Wij willen de heer Huisman ook van deze plaats een groot aantal gelukkige pensioenjaren toewensen. Bij mijn afscheid op 31 maart jl., werd mij namens velen uwer een prachtig radiotoestel en een tele visietafel aangeboden. Door de zeer grote belangstelling op de afscheidsreceptie, was ik niet in de gelegenheid een ieder die daaraan heeft bijgedragen persoon lijk hiervoor te bedanken en ik wil daarom door middel van ons personeelsorgaan aan allen mijn hartelijke dank betuigen voor de waardevolle geschenken. Zij zullen mij tijdens de jaren, die mij nog gegeven zullen worden, herinneren aan uw vriendelijke gevoelens jegens mij. N. A. HUISMAN „Daar het onmogelijk is allen persoonlijk te danken, betuig ik bij dezen mijn hartelijke en welge meende dank aan directie, bedrijfs leiding, chefs en collega's voor de overweldigende belangstelling en prachtige cadeaus, welke ik bij mijn 25-jarig dienstjubileum mocht ontvangen. Zowel voor mijn vrouw als mijzelf is dit een onver getelijk feest geweest." H. A. F. HELLER Dat er bij ons in Den Bosch niet alleen lieden zijn, die buitenshuis de bloemetjes buiten zetten, maar ook binnenshuis toont deze foto. De jongens van de machinekamer hebben hun dagelijkse verblijf plaats een beetje opgevrolijkt met enkele weelderige planten, die zich van het geraas niets aantrekken. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 13