HET BESTE: In van deksels voorzienevan binnen vergulde, zilveren pullen. hoefte de vorm te verrijken met glazuren, welke ge- inspireerd zijn op ervaringen in de natuur of op daarin voorkomende stoffen en structuren. Deze pottenbakkers vervingen imitatie definitief door in ventie en persoonlijke beleving. De vrucht daarvan openbaart zich duidelijk in het werk van jongeren als Just van Deventer, Meindert Zaalberg en Frans Slot. Overzien wij nog eens even het terrein van onze moderne keramiek, dan kunnen wij tot onze vreugde constateren, dat het gevoel voor aardewerk, dat ge doofd scheen, in de laatste halve eeuw gelukkig herleefd is. Een produkt is daarvan het gevolg ge weest, dat in het algemeen de ontwikkeling der kunstnijverheid heeft meegemaakt, maar dat in zijn beste uitingen toch toonaangevend kon zijn, omdat het telkens met zijn buitenlandse tijdgenoten ver geleken een eigen karakter vertoont en daarbij zeker niet achterstaat. Bovendien herleeft het ambacht. Stof, vorm, kleur, glazuur, elk onderdeel der bewerking heeft en eist een onafgebroken en persoonlijke zorg. Hier komt men tot de mogelijkheid van een in artistieke zin allerhoogste opvoering van het produkt. Kunstenaar pottenbakker zijn is de enige wens op dit moment. Na deze indrukken over de moderne Nederlandse keramisten, die ons heden ten dage nog die fraaie bierpullen leveren, waarop zelfs een verzamelaar van antiek en curiosa nog trots kan zijn, wil ik nu dit artikel besluiten met een samenvatting van de in 1890 verschenen publikatie van dr. W. Schulze te Wenen. Schulze stelde in deze in brouwerijkringen zeer veel opzien barende beschouwing een waar deringsschaal op voor het gebruik van de verschil lende soorten bierpullen, welke hiermede dus aan de vergetelheid onttrokken worden. G. W. HARDEVELD KLEUVER Jr. Uit bovenstaand artikel ziet u, dat er genoeg inte ressante dingen te vertellen zijn over deze mooie hobby; voor zover mij bekend zijn er slechts enkele particuliere verzamelaars van bierpullen in ons land. Ik hoop, dat er naar aanleiding van deze artikelen uit Heinekenskringen nog inlichtingen en gegevens bekend zullen worden. SLECHT: In loodvrije, geblazen, hard gla zen pullen. SLECHTER: In loodvrije, geperste, zacht gla zen pullen. HET SLECHTSTE: In loodhoudende, geperste of ge blazen glazen pullen. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 11