Noordwijk Werkverga€lering Httreea-vertegenuioordigers te Noordwijk In het comfortabele Palace-hotel te Noordwijk vond op woensdagmiddag 28 en donderdagochtend 29 januari een werkvergadering plaats van de Horeca- vertegenwoordigers Nederland. Deze bijeenkomst werd voorgezeten door de heer Berkemeier en voor een groot deel bijgewoond door de heren Feith en Heineken. De heer Feith heeft boven dien leiding gegeven aan het forum dat donderdag de discussies behandelde. De vergadering begon met een openings woord van de heer Bolhoven, waarna de heer C. L. Schwerzel van het C.B.K. een uiteenzetting gaf over het vesti- gingsbesluit horecabedrijven. Nadat vervolgens mr. Jansz een ver handeling had gehouden over het lid maatschap van de Fiva, besprak de heer Vestergaard het onderwerp „Enkele aspecten van de taak van de Horeca- vertegenwoordigers", dat 's avonds in de discussiegroepen een punt van be handeling zou vormen. Een bijzonder prettige onderbreking aan het eind van de middag, was de charmante ontvangst bij de heer en mevrouw Heineken. Het afscheid van dit gastvrije huis was moeilijk maar onvermijdelijk, want prompt om 8 uur 's avonds verzamelden de heren Baay, G. Drijver, mr. Nuboer en Peels hun discussiegroepen. Eerst tegen midder nacht was een afronding bereikt van de levendige en op behoorlijk peil staande discussies en het was 2 uur 's nachts toen het forum, bestaande uit de heren Feith, Van den Bent, Berkemeier, Bol hoven, Van de Griendt en Vestergaard, uit elkaar ging. Enkele uren later, t.w. 9.15 v.m. werden de conclusies ter be spreking geformuleerd. Vlot maar niettemin uitputtend werden die ochtend de verschillende punten be handeld en toen de deelnemers om 2 uur n.m. in een mist die naar beweerd wordt in dichtheid een record voor Holland betekende, trachtten hun standplaatsen weer te bereiken, kon men met waar dering en dankbaarheid terugzien op een even aangenaam als nuttig samen zijn, dat tevens een belangrijke bijdrage heeft geleverd voor de teamspirit der commerciële afdelingen onzer drie Nederlandse brouwerijen. RV. Zoals bekend ligt Noordwijk aan de Noordzee. Het kan daar zelf niets aan doen en had waarschijnlijk liever aan de Middellandse Zee gelegen, ergens in de buurt van Antibes, maar de handvol witte huizen, die op een toch wel gezegende dag moet zijn uit gestrooid, is nu eenmaal terechtgekomen op de duinen tussen Katwijk en 1]muiden. En daar ligt het dan, hardnekkig en niet zonder succes proberend zich allure te geven. De zee rolt er precies tot aan het strand en 's zomers is dat strand zeer druk bevolkt met min of meer blote mensen en kinderen. Het doel, waarnaar dezen naarstig streven, is bruin worden en het droog- houden van hun badpak, waarvan de prijs gewoonlijk omgekeerd evenredig is aan het ervoor gebruikte textieloppervlak. De voertaal is er 's zomers Duits, het aangewezen vervoermiddel de Mercedes en de meest gangbare munt de mark, ofschoon ook dollars worden aan genomen en in noodgevallen guldens, maar dan alleen bij grote kwantiteiten. Het badleven voltrekt zich in stijl. Men baait er dus geen pootjes, met opgerolde broekspijpen en zo, zoals in Zandvoort of Hoek van Holland, nee, men baadt, weliswaar meer in de zon indien aanwezig) dan in de zee, maar men baadt en men hoopt daar bij gezien te worden door die kale buurman van de overkant of door die onuitstaanbare jansens of door weetikveel, maar men is nu eenmaal in Noordwijk en het kost een heleboel geld, dus er moet ook een beetje propaganda van uitgaan. Verstandige mensen gaan dus 's zomers niet als bad gasten naar Noordwijk. Zij hebben de keuze uit twee mogelijkheden: óf er 's winters heengaan, óf er gaan wonen en op die manier in elk seizoen een eigen seizoen te maken in eigen omgeving, afzijdig van de blote massa. Tot de categorie van de „woners" behoort de familie Heineken, tot de „wintergangers" mochten wij ons twee koude januaridagen rekenen, dank zij een werk vergadering van verkoopleiding en vertegenwoordi gers uit de Horecasector, zoals dit tegenwoordig heet. Terwijl de zee, de zee met Kloos voortklotste in eindeloze deining, stroomden in de conferentiezaal van het Palace-hotel vele gewichtige en belangwek kende woorden en gedachten. Een van de sympathiekste gedachten kwam echter aan het einde van de eerste middag, nl. de gedachte van de heer Heineken, de „woner", om ons, de „wintergangers"in zijn woning te nodigen tot het nuttigen van 't een en ander. Er brandde aan „de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 7