van de heer G. Thvan Nigtevegt riaat. Als hij achttien is, wordt hij gepromoveerd naar de kas. Drie jaar later wederom naar de af deling rekening-courant: leningen provincie. Nogeens drie jaar later wordt hij „chef" rekening-courant provincie. Als hij 28 is, gaat hij over naar de hoofdboekhouding, waar administratieve en financiële problemen zijn belangstelling gaan trekken, en met zijn 31ste jaar richt hij van de ene dag op de andere de afdeling buitenland op. Het is nade Tweede Wereldoorlog, dat de heer Van Nigtevegt onze vestigingen gaat bezoeken in Soerabaja, Singapore, Kairo en Caracas. Zijn grote kennis van belasting zaken, internationale financierings problemen en het internationale geldverkeer stelt hij behalve in dienst van Heineken ook in die van de beleggingmaatschappij Cobra, waarvan de heer Van Nig tevegt secretaris is. Het was tijdens deze receptie, dat weer eens duidelijk werd hoeveel vrienden de jubilaris zich in de loop van deze jaren heeft ver worven. Zij waren er allen. Vele vriendelijke woorden werden er gesproken. Door de heer Wittert van Hoogland (die constateerde, dat hij zelf de veertig dienstjaren nooit zou halen), de heer Beven (die op zeer geestige wijze een karakterschets van de jubilaris gaf Dinsdag 17 februari vond in het Carlton Hotel te Amsterdam een receptie plaats, waar vele mensen van Heineken aanwezig waren. Het was namelijk de dag waarop de heer G. Th. van Nigtevegt veertig jaar aan de brouwerij ver bonden was. Om zijn collega's, zakenrelaties en vrienden in de gelegenheid te stellen hem met dit heuglijke feit te huldigen, had de directie hem deze receptie aan geboden. De heer Van Nigtevegt heeft in deze veertig jaren heel wat „afge werkt". In 1919 kwam hij als veertienjarige jongen op de afde ling expeditie vatenschrijven. Een jaar later wordt hij overgeplaatst naar de rekening-courant stad, waarnaast hij ook nog kopieën moet schrijven voor het secreta-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 4