Stichting Pensioenfonds Norman Eastwood f (D) Het was in een dikke mist dat onze zuidelijke familieleden dit jaar carnaval hebben gevierd, maar dat mocht de pret niet druk ken! Ditmaal werd ook onze Bossche brouwerij er zelf nauw bij betrokken; en hoe en waarom dat allemaal was kunt u in dit nummer zien en lezen. Verder vond het veertigjarig jubi leum plaats van onze financiële adviseur en procuratiehouder, de heer Van Nigtevegt. Hoe alles op zijn receptie verliep is ook weer door ons vastgelegd op enkele pagina's. Naast de gebruikelijke rubrieken brengen wij de eerste aflevering van een artikelenreeks over de geschiedenis van de bierpul. Wij hopen dat velen het met even veel genoegen zullen lezen als wij dat hebben gedaan. Aard en omvang van de door de Stichting „Pensioenfonds voor het personeel van Heine- ken's Bierbrouwerij Maatschap pij N.V." te behandelen zaken hebben geleid tot een voort durende uitbreiding van de te verrichten werkzaamheden, die bovendien over een aantal per sonen in onze verschillende vestigingen zijn verdeeld. Onder deze omstandigheden is het voor het bestuur van de Stichting uiteraard bezwaarlijk, zo niet onmogelijk, om per soonlijk van dag tot dag de gang van zaken te volgen en Links de heer Eastwood, rechts de heer Sharpies Ook in het tweede nummer, dat Vers van 't Vat in 1959 uitgeeft, moet de export-afdeling berichten, dat een zwaar verlies haar trof. Norman Eastwood, oudste directeur van Eastwood Sharpies Ltd., te Liverpool, stierf op 15 februari 1959. Van Heineken was de heer Eastwood niet zo maar een relatie, kil woord, dat de moderne mens, die geen tijd meer heeft voor vriendschap, zo vaak gebruikt in plaats van het woord „vriend". Neen, met Norman Eastwood heeft de brouwerij iemand verloren, die in de volste betekenis van het woord met ons be-,,vriend" was. Niet in onze dienst als employé, was hij niettemin een der voor- beeldigste in toewijding aan de Heineken's-zaak en hij heeft, later samen met zijn mede-directeur Sharpies, voor ons in West- Afrika de grondslag gelegd voor een omzet, die voor menige middelgrote brouwerij een prach tige totale produktie zou be tekenen. Eastwood was niet de man, die dikke moderne boeken las over „efficiency", „management", enz., maar hij bezat een natuurlijke wijsheid, die hem in de tropen vroeg met zijn werk deed beginnen en die hem 's middags, na het bad, een uurtje deed nadenken over alles wat de vele mensen, met wie hij die dag had gesproken, hem over ons produkt hadden gezegd. Na die overpeinzingen, die vaak overgingen in vruchtbare fantasie, schreef hij zijn waardevolle rap porten aan Holland. Nog vele medewerkers zoals East wood er een was, en Heineken behoeft zich geen zorgen te maken voor de toekomst. alle voorkomende problemen te overzien. Om hieraan tegemoet te komen hebben wij in overleg met de Stichting besloten om met in gang van 1 februari 1959 de heer J. J. VAN DER EIJK vrij te maken van zijn werk zaamheden in de organisatie „Buitenland" en hem af te vaardigen om als directeur van de Stichting haar bestuur bij het vervullen van zijn taak terzijde te staan. DE DIRECTIE Dankbaarheid is het laatste woord, dat ik aan hem wijd. WEYMARSHAUSEN 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 3