Hoog hesoek De puzzelboek Lettergroepraadsel Onze Amsterdamse brouwerij heeft weer eens hoog bezoek ontvangen, en wel in de vorm van het negenenveertigjarige opper hoofd van een aantal stammen in de nieuwe staat Ghana aan de Goudkust van Afrika, Nawa Nyonwa Panyin II. Op zijn reis door Nederland, waarbij hij vergezeld werd door zijn secretaris Salo mon Asante, bezocht hij enkele Neder landse bedrijven, en verkocht als vertegen woordiger van een diamantfirma voor 60.000 gulden diamanten aan een Amster damse firma. Ook in onze brouwerij was deze leider zeer geïnteresseerd, want een van de geliefde dranken van zijn onderdanen is ons bier. Na afloop van de rondleiding lieten Nawa (rechts) en zijn secretaris zich het bier in onze Raadskelder goed smaken. Gezien de inleveringsdatum voor de oplossingen van het CIJFER-KRUISWOORDRAADSEL, zal de uitslag daarvan eerst in ons volgend nummer kunnen verschijnen. De puzzel van deze maand is een zg. „LETTER GROEPRAADSEL". De bedoeling is, om met behulp van de uit twee letters bestaande lettergroepen 20 woorden van tien letters te vormen. De lettergroepen zijn alfabetisch gerangschikt aan beide zijden van het figuur opgenomen. De letters op de 4e rij zijn reeds gemakshalve vermeld. Om het u evenwel niet te eenvoudig te maken, zijn de omschrijvingen van de in te vullen woorden door elkaar gehaald, zodat u zelf de volgorde dient te bepalen. Bij juiste invulling ontstaat op de le en 6e rij verti caal een gezegde van de Romeinse blijspeldichter Terentius, die daarmee bewijst dat ook in zijn tijd ruim een eeuw vóór Christus reeds „puzzel"- moeilijkheden bestonden. Wederom zullen 3 surpriseprijzen beschikbaar wor den gesteld. Uw oplossingen ontvangen wij gaarne vóór 1 april a.s. Veel genoegen! Omschrijvingen: marktverkoopster - apparaat om conservenblikken te openen - kooplieden - marterachtig roofdier - openbare vervoermiddelen - hoge bouwwerken - met veel gevoel of uitdrukking - invoeren - snelle mili taire berechting - rampzalig - zangvogel - onder vrager - overdragen - onderdeel bij renteberekening - verpakken - vaderlandsgezinden - inruilen - arts - deel van een bepaalde boom - „steen der hulpe". KELLER ag ak O er es es al al k es ex ex am am k ez ga ge an ar a ge ha ha at ba d he ht ig bl ch e ik im in do do O in ke 11 dr eb 0 lo ma ma ec ed i na na nd ed ef k ne no ns el el 1 ns nt nt el em m od on op en en n or po pr en en m re re re en en n rk rk ro en en t rt rt si en en i SS ss st er er h te ti to er er d tr tt tv er er r uw wa wi Ml 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 19