Er is weer een Hein eisen 's Ballet zo goed tegen. Hoe moet dit later Nr. A 3 gaan? En met deze vraag wordt een andere zijde van een vertegenwoordiger be licht: de taak van opvoeden. De vertegenwoordiger is zelfs advi seur in het privéleven van het gezin van de klant. Een vertrouwenspositie, waarbij hij nooit en te nimmer zijn prestige mag verliezen. „Je kan je werk alleen doen als je liefde hebt voor je produkt en als vertegenwoordiger in de horecasector moet je een bierkenner zijn. Weten en ervan overtuigd zijn dat je produkt boven de andere uitsteekt." Werken in Brabant is volgens de heer Ellens attractief maar ook moei lijk. Onze vestiging in Den Bosch heeft namelijk alle zuidelijke brouwe rijen tot volle activiteit gebracht. Wat er verder bij komt kijken? Het regelen van vergunningen van drank wet en vestigingswet; financieringen en huurcontracten, eigendomsrechten etc. Kortom: er wordt heel wat be grip en kennis geëist om in een, voor de heer Ellens zo belangrijke samen werking van superieuren, collega's en ondergeschikten, succesvolle resul taten voor het bedrijf te behalen. En dan is het toch wel op deze plaats dat wij iets mogen zeggen over tact en geduld, die vaak geëist worden van de vertegenwoordigersvrouwen, en het begrip dat zij tonen voor het werk van hun man. Per slot zitten deze mannen niet op geregelde uren achter een bureau en is het niet altijd koffie of thee, dat zij bij hun werk te drinken krijgen. We weten nu allen, dat we in 's- Hertogenbosch een „verticaal brouw- systeem" hebben, waarbij het brouw sel van boven naar beneden door de verschillende ketels loopt. Het brouwen geschiedt via een lange-afstandsbediening vanuit één centraal gelegen punt. Aan dit enorme schakelpaneel met zijn met mysterieuze knoppen, registrerende meetinstallaties en gekleurde pijlen, troffen wij een van de zieders, de heer N. A. F. van Gijn (24). „Hier heet een zieder eigenlijk tech- nisch-zieder" vertelt hij ons. „En om te brouwen, moet je dan ook een speciale technische kennis hebben." Van Gijn heeft dat. In 1950 kwam hij uit Indonesië, kwam op de ambachtsschool en later bij de marine. Vandaar kwam hij in oktober '57 naar de brouwerij. Een vreemde overgang? Neen, want hij was machinist bij de marine. Hij kent de klassieke brouwzalen, zoals in Amsterdam en Rotterdam, maar prefereert deze „Brouwtoren". „Je moet er minder vrijwel in 't geheel niet lopen en de techniek is boeiend en interessant." „Je bedient alles vanaf één plaats en moet tegelijkertijd verscheidene reacties op het paneel aflezen." We hebben ook begrepen, dat men door op een knop te drukken de wort uit de onderste (bezink)kuip naar de gistkelder kan pompen. Drukt men echter op een verkeerde knop dan bestaat de kans dat het hele brouwsel in het riool verdwijnt en dat lijkt ons een minder aange name gewaarwording. Een groepje meisjes in Rotterdam heeft de hoofden bij elkaar gesto ken en heeft het Heineken's ballet, dat in het verleden zulke bloeiende tijden heeft beleefd, weer opge richt. In februari van dit jaar zullen wij van het oude groepje, dat o.m. dit voorjaar in Den Bosch enige num mers opvoerde, nog een kort op treden op de Rotterdamse feest avond kunnen beleven. In hoeverre het mogelijk is, dat de nieuw gevormde groep, die in Kralingen bij mevrouw Ter Linden oefent, in de toekomst bij brouwerij-feeste lijkheden wordt ingeschakeld, zal nader moeten blijken. Inlichtingen voor het lidmaatschap van het Heineken's balletgroepje bij mejuffrouw Elly Noordam, afd. Bierverkoopadministratie. Diploma's Amsterdam: A. W. J. Mulder, afd. hoofdboek houding, behaalde het staatspraktijk- diploma bedrijfsadministratie, tweede deel. J. Th. W. v. Weerdenburg, afd. hoofd boekhouding, behaalde het staats- praktijkdiploma voor bedrijfsadmini stratie I. Rotterdam: De heer W. Zuidema, afd. boek houding, is geslaagd voor S.P.D. 2. Mej. C. J. Jansen, afd. inkoop, be haalde het diploma- steno-Duits. Mej. E. v. d. Griend, afd. buitenland, is geslaagd voor steno-Duits. Den Bosch: F. A. J. G. Vermeulen, afd. admini stratie, behaalde het diploma bedrijfs economie. Bloedtransfusie Aan het einde van het afgelopen jaar zijn weer aan acht Rotterdam mers onderscheidingen verleend door het Nederlandsche Roode Kruis voor het afstaan van bloed. Een plaquette voor 15 x geven ont vingen: J. Kapsenberg, tapkelder; N. de Rot, directie-chauffeur; C. E. Sutter, boekhouding; G. J. Veldkamp, chef-controleur. Voor 5 x geven ontvingen een pen ning: L. F. W. Dijkema, laboratorium; C. M. Kersten, buitenland; P. de Paus, bankwerker-bottelarij; H. A. Rietveld, bankwerker-bottelarij.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 9