Wéér kir am Sinterklaas Waar blijven onze zangers? Het Heineken's Mannenkoor gaf op zaterdagavond 10 januari een concert in Ons Huis o.l.v. de heer H. W. v. Bijnen. De voorzitter, de heer J. Bijl, opende de avond om de aanwezigen van harte welkom te heten. Hij vond het jammer dat de opkomst niet groter was, maar dat was hoofdzake lijk aan het slechte weer te wijten. Hij sprak ook zijn teleurstelling erover uit, dat het koor in het afgelopen jaar op hetzelfde peil was gebleven, en hij spoorde de aanwezige heren aan, om lid van het koor te worden. Het was een afwisselend samenge steld programma, met werken van Verhulst, Kothe, Schubert en koren uit Cavalleria Rusticana en Faust. Medewerking verleenden de sopraan Siny Bastiaanse en de tenor H. Maclean en het Hillegersbergse Vau deville Orkest o.l.v. de heer Ab v. Loon. Volgens de dagbladen heeft ons kleine ensemble verdienstelijk gezongen, maar in het forto komen wij stemmen te kort (daar kom ik straks nog op terug). De solisten hebben op uit stekende wijze enige opera-aria's van Mascagni en Gounod ten gehore ge bracht. De begeleiding was in goede handen van onze dirigent. Het H.V.O. wisselde het programma af met populaire muziek, waarin de dirigent, de heer Ab van Loon, nogal eens de eerste viool speelde. Vanaf deze plaats wil ik solisten, orkest en de heer Van Bijnen hartelijk dank zeggen voor de mooie avond die zij ons geboden hebben, maar in de eerste plaats de heren bedanken, die ons in staat stelden deze avond te organiseren. Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken, om directie, dona- teurs(trices) en bekenden wiet hun familie een gelukkig en voorspoedig 1959 te wensen. Rest mij nog even terug te komen op het tekort aan stemmen. Heren, ik heb al dikwijls een beroep op u ge daan, om lid te worden van ons koor, maar het is steeds vergeefs geweest. Ik kan niet begrijpen dat er onder zo'n groot personeel geen zangers schuil gaan. Heren, komt eens luisteren; we repe teren elke vrijdag van 8 tot 10 uur in de koffiekamer op ons kantoor, en als u eenmaal lid bent, hebt u spijt dat u niet jaren eerder lid bent ge worden. Tot een vrijdagavond. De koffiekamer moet te klein worden. J. A. GRUND, secr. Rotterdam Ook in 1958 kwam de Goedheilig man onze kinderen in Amsterdam, Rotterdam en 's-Hertogenbosch bezoeken. De personeelsverenigin gen hebben er weer een grootse dag van gemaakt. Er werd gesnoept, gezongen en gelachen, maar natuur lijk bleef hier en daar de nodige traan niet uit bij het benaderen van Sinterklaas. Maar zodra de zakjes met snoep en cadeautjes in zicht kwamen was het leed gauw vergeten. Namens alle Heineken kinderen willen wij vanaf deze plaats Sinterklaas bedanken voor de altijd zo gezellige uren die hij hun verschaft. Ook op nog een andere wijze kwam de Sint naar Amsterdam. Onze agent Laan uit Edam was op Sint-Nicolaasavond met zijn vrouw speciaal naar de Amster damse brouwerij gekomen om een attentie te bewijzen zie foto) aan de zeven nachtportiers van deze brouwerij „omdat ze altijd en voor iedereen klaarstaanzegt de heer Laan. Amsterdam 's-Hertogenbosch

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 15