(D) Hoewel velen van ons er mis schien niet direct bij betrokken zijn en er dus niet zoveel van merken, zijn de gebeurtenissen van deze maand voor het grootste gedeelte geconcentreerd op één groots moment dat de volgende maand zal plaats vinden: de offi ciële opening van onze derde Nederlandse brouwerij in 's-Her- togenbosch. Twee-en-een half jaar lang hebben wij u in het begin sporadisch en de laatste maanden veelvuldiger via Vers van 't Vat op de hoog te gehouden over de groei van onze jongste telg en wanneer u de volgende maal ons blad thuis krijgt is het dan zover gekomen dat de officiële opening op 4 sep tember heeft plaatsgevonden. Wanneer u een kijkje achter de schermen zoudt kunnen nemen van de commissies die speciaal gevormd zijn om deze dag tot een internationaal gebeuren te maken, dan zoudt u een grenzeloze acti viteit kunnen waarnemen. Het liefst zouden de directie en de organisatoren de regeling van deze voor ons gehele bedrijf, en dus ook voor het gehele perso neel, zo belangrijke dag zodanig hebben gemaakt, dat behalve de officiële genodigden ook ieder personeelslid aanwezig kon zijn. Het zal u niet behoeven te ver wonderen, dat deze idee om technisch-organisatorische rede nen niet voor verwezenlijking vatbaar is. Vers van 't Vat zal echter al het mogelijke doen om aan wat door u ongetwijfeld als een groot gemis zal worden gevoeld zoveel mo gelijk tegemoet te komen door op deze historische dag als uw ver tegenwoordiger aanwezig te zijn en er elke gebeurtenis van mo ment tot moment met woord en beeld voor u vast te leggen. Om deze redenen zal het volgen de nummer van Vers van 't Vat eerst 20 september verschijnen met een inhoud die voor het grootste gedeelte aan de Heine- Zo ver was de bouw van Heine- ken's 's-Hertogenbosch in de maand mei gevorderd. Links op de voor grond het houten (nood)ontvangst- zaaltje. Daarachter het perron-leeg en perron-vol met er tussenin de bottelarij die nu al weer naar voren toe wordt uitgebreid, daar achter de tapkelder-boenplaats. Het daaraan grenzend hoge ge bouw is de legerkelder met daar boven de gistkelder. Middenachter staat de torenziederij. Rechts vooraan het tijdelijke kan toor, daarachter de garage en daar weer achter de kantine. (Foto K.L.M.-Aerocarto n.v.) ken's Brouwerij te 's-Hertogen bosch, haar officiële opening en alle andere gebeurtenissen en festiviteiten die daarmee verband houden, zal worden gewijd. Wij willen dan ook niet eindigen alvorens allen en dat zijn er velen die bij de organisatie van deze historische dag betrok ken zijn, het succes toe te wensen dat zij zich voor ogen houden, om van deze opening een gebeur tenis te maken, waarover nog lang in de wereld zal worden ge sproken. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 3