Hoge beschaving Grafrovers 7 aardewerk en steen wordt mee gegeven. Maar verder treft men in het graf ook allerlei voorwerpen uit het dagelijkse leven aan, zodat men een vrij volledig beeld ver werft uit die dagen. Het blijkt dan dat in die vroege tijd reeds een hoge beschaving heerste in het land van de Nijl. Het aardewerk en het stenen vaat werk zijn van zeer goede kwali teit. Vooral het stenen vaatwerk wordt met grote smaak en een perfecte techniek ook uit de meest harde steensoorten vervaardigd: kalksteen, albast, basalt, dioriet enz. Dit verwondert des te meer omdat men nog geen brons of ijzer kende en de werktuigen, die eveneens in de graven worden gevonden, nog van vuursteen of koper zijn. Ook sieraden treft men aan: uit de gra ven van vrouwen komen armban den en halskettingen met kralen wederom uit allerlei steensoorten vervaardigd. Bijzonder interessant zijn de vondsten van ivoor. Dit materiaal wordt gebruikt bij het vervaardigen van toiletbeno digdheden voor de vrouw zoals kleine sierlijke vaasjes voor schmink en blanketsel, naalden, maar ook als inlegwerk van dozen, voor voorwerpen met een gods dienstige betekenis. Zo werd er dit jaar een kistje gevonden met prachtig ivoorsnijwerk versierd en met een godsdienstige voorstelling Op het spoor van de oude graven. De toplaag wordt met houwelen losgeslagen en verwijderd. Op de voorgrond enkele potscherven uit een graf dat nu zorg vuldig wordt blootgelegd. Op de achter grond een Mohammedaans kerkhof. er op aangebracht, oorspronkelijk zelfs met goudblad belegd. Hoewel Egypte bekend is als het land van de mummies, treft men deze hier nog niet aan. De tech niek van de conservering van het menselijk lichaam (mummificatie) kent men nog niet. De doden wor den aangetroffen als geraamtes in sterk samengetrokken houding, ge huld in een mat of in een houten kist bijgezet. Rondom de dode zijn dan de bijgaven geplaatst. Soms is het graf niet meer dan een kuil in het zand, maar in deze tijd treft men toch ook al de grafvormen aan die een overgang vormen van een primitieve begraving naar de Bezoek van de „Heineken's" aan de op gravingen. V.l.n.r.: jhr. P. R. Feith, de heer E. C. Kettner, dr. A. Klasens, mevr. Feith, mevrouw Kettner. uitgebreide grafvorm die later in Egypte wordt gebruikt en die ten slotte uitloopt op het monumen tale koningsgraf, de pyramide. De dode leeft voort in het graf als in zijn huis en dus wordt er voor hem ook een huisje gebouwd, een rechthoekige kamer van kleistenen, soms uitgebreid met een aantal kleine kamertjes die als magazijnen dienen voor zijn leeftocht. Het interessante van deze periode is, dat men hier staat op de grens van Een graf uit 3000 v. C. Rondom de dode zijn leeftocht voor het hiernamaals: spijs en drank in kruiken en schalen van aardewerk en albast. twee beschavingen: de voorhisto rische met haar primitieve vormen en de historische die nieuwe vor men zoekt en vindt en waaruit dan de grote Egyptische bescha ving is voortgekomen. Een nieuwe wereld opent zich voor de Egyptenaren maar het oude wordt slechts moeizaam prijsgegeven. Oorspronkelijk waren deze graven rijker dan wij ze nu aantreffen. Grafrovers werden al spoedig door de kostbare inhoud aange trokken en ook deze graven ondergingen het lot van vrijwel alle graven uit het oude Egypte: reeds spoedig na de begrafenis werden ze geplunderd. Door deze plundering echter werd de inhoud van het graf omgewoeld en kwa men er scherven aan de opper vlakte. En deze scherven vormen nu juist weer een prachtige aan wijzing voor de opgraver uit deze dagen. Vindt hij die scherven dan weet hij dat het zand hier oud heden herbergt en kan hij zich door een proefgraving op de hoogte stellen van datgene wat een opgraving ter plaatse hem kan verschaffen. En zo kwam het dan ook dat de eerste Nederlandse expeditie naar Egypte haar werkzaamheden be gon in de woestijn van Aboe- Roash.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 9