Van onze verenigingen Geef mij maar Heineken's Record Personalia Buitenland Kopij voor het volgend num mer uiterlijk vóór dinsdag 15 juli a.s. in ons bezit. REDACTIE Bossche wandelclub wint groepprijzen. De heer M. J. Ringoir arriveerde begin juni uit Soerabaja in Nederland voor het doorbrengen van het verlof. De heer H. J. Musiol arriveerde be gin juni uit Caracas in Nederland voor het doorbrengen van verlof. De heer G. P. H. van Elswijk en echtgenote zijn begin juni uit Aba in Nederland gearriveerd, eveneens met Europees verlof. Ir. J. Lens van Rijn is op 22 juni na een verlof van ruim twee maanden weer naar Lagos teruggekeerd. De wandelafdeling van de H.P.V. Heineken's Personeelsvereniging) Den Bosch, schijnt wel onder zeer gunstig gesternte geboren te zijn. De club was nog nauwelijks opge richt, of er werden al enige groeps- prijzen in de wacht gesleept, nl. op de Prinses Irene Mars te 's-Hertogen- bosch (zie foto) die op zaterdag 31 mei werd gehouden en op de Vennen Mars te Oisterwijk, welke een week later op 7 juni plaatsvond. Bovendien is nu ook, zonder uitval lers te hebben, de Avond Vierdaagse uitgelopen (67 km). Hiermede is de Heineken in Den Bosch in de wandelsport definitief een plaats ingeruimd en de „cheers" zijn tijdens de tochten niet van de lucht. Om in goede conditie te blijven is er iedere vrijdagavond een model exercitie op het terrein van de brou werij en een kleine oefenmars. Nu nog een uniforme kleding (de dames dra gen voorlopig een oud-bruin capsule en de heren een pils-capsule als speldje!) dan is deze jonge telg van de H.P.V. een sieraad voor de brouwerij. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de heren: C. de Both, afd. winkelverkoop, toe stel 65, of D. B. H. Derksen, kassier, toestel 25. Op een van zijn rondreizen bezocht de gouverneur-generaal van de Ca ribische Eilanden, Lord Hailes, on langs St. Kitts, welk eiland de eerste van de Brits-Westindische nederzet tingen was. Hij bracht er een bezoek aan een oud fort, dat drie eeuwen geleden boven op de Bimstonheuvel door de Engel sen werd gebouwd. Daar werd Lord Hailes (rechts) ont vangen door de administrateur van St. Kitts, kolonel Howel (links), exi Mrs. Strisiver, onze agente voor St. Kitts, die Lord Hailes bij de sand wiches een voortreffelijk glas bier aanbood dat hem kennelijk zo goed smaakte dat hij tijdens zijn reis ook in andere plaatsen wanneer hem gevraagd werd wat hij wilde drin ken altijd om een glas Heineken's vroeg. Den Bosch heeft tweemaal een record behaald. Op 30 mei en 16 juni werden in de bottelarij op colonne I 10.000 kisten (30 cl flesjes) op één dag ge botteld. Wij wensen baas Luyt en de zijnen, die dit resultaat hebben bereikt, har telijk geluk en hopen op deze plaats weer spoedig een nieuw record te mogen memoreren. De heer H. Klos is op 30 mei 1958 naar Soerabaja vertrokken, waar hij als bedrijfsleider de plaats zal in nemen van de heer Bannink. De heer J. Dolder, inmiddels in Léopoldville aangekomen, is op 13 mei in het huwelijk getreden met mej. C. Spangenberg. De heer A. Verhoeven vertrok op 8 juni na het doorbrengen van zijn verlof weer naar Aba. Mevrouw Ver hoeven zal met de baby enige maan den later vertrekken. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 19