Menigeen zal met een beetje verwon dering naar de foto hebben gekeken die bij de benoeming tot onderdirec teur van de heer Weymarshausen in ons vorig nummer was gepubliceerd. Dat deden wij ook, toen wij het blad voor het eerst opensloegen. Er was iets mee. Het was alsof het gezicht vertekend was en dande pochette aan de rechterkant? Er ging een licht op. De drukker had de foto zoals dat in vaktermen heet „gekeerd". Moet u de pagina eens tegen het licht houden en dan van de achterkant bekijken. Dat lijkt toch veel meer op de heer Weymarshausen Onze excuses voor dit onbeleefde „keren". De dames J. M. H. Mets, afd. Ex port en C. A. Ponjée, telefoniste, behaalden het diploma Franse conversatie. De heer J. B. C. M. van Schoone- veld, afd. Export, slaagde voor de voorbereidende cursus voortgezet handelsonderwijs. Koffie, koffie.... Op 22 mei zijn wederom enkele onderscheidingen uitgereikt aan per soneelsleden van onze Rotterdamse brouwerij, voor het afstaan van bloed voor het Nederlandsche Roode Kruis: De heren W. H. van Berkel jr. (bot telarij) en E. Bremer (tapkelder) ont vingen de plaquette voor het 15 maal geven en de heren A. D. Lange (ga rage) en J. P. Lockhorst (bottelarij) gaven ieder 5 maal, waarvoor hun de penning werd uitgereikt. Bezoek Ook afgelopen maand kregen wij bezoek van de Engelse marine. Toen de Engelse oorlogsbodem H.M. „Bir mingham" voor enige tijd in de Am sterdamse haven gemeerd lag, werd de bemanning uitgenodigd een bezoek te brengen aan onze brouwerij. Ook dit bezoek is voor u vastgelegd. Onze serveersters Tini en Corrie op het Amsterdamse kantoor hebben sedert enkele weken een „hulpie" ge kregen. Zijn hoedanigheid is van dien aard, dat u zijn indiensttreding niet onder de rubriek „personalia" zult aantreffen, maar op deze plaats We bedoelen de nieuwe „koffiewagen" waarop onze koffie en thee, nu in een glimmende ketel wordt rondge bracht en lekker warm ter plaatse wordt ingeschonken in de kopjes die ook op de wagen staan. Dit betekent dat het gesjouw met bladen met volle kopjes (en onver mijdelijk ook wel eens volle schotel tjes) met inmiddels afgekoelde inhoud nu tot het verleden behoort. Wij willen dan ook niets anders doen dan van deze plaats af het nieuwe „hulpie" verwelkomen. „Gekeerd" Rotterdam: De heer W. Malcorps behaalde het diploma machinetekenaar. Dank Een Nederlandse marinier schrijft ons: „Hierbij wou ik u nog even danken voor het uitstekende bier, dat ik heb mogen drinken bij mijn verblijf als marinier in Nieuw-Guinea, waar ik twee jaar van uw bier heb genoten. Ik stuur u hierbij een foto als bewijs van dank." Diploma's.... Amsterdam: Mej. L. D. C. Verbeek, afd. Hoofd boekhouding, behaalde op 31 mei j.l. het diploma steno-Engels. De heer P. Koote, afd. Export is geslaagd voor het eindexamen 5-jarige Avond-Handelsschool Mer- curius. Bloedtransfusie

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 18