1 J" "i 1 Kring-raadsel 5b m r a ,7t a e e JÊ m r - m e a De pnxxelhoek 13 9. toestand 10. hoofdstuk 11. goed te horen 12. één der boeven 13. groothandelaar 14. content 15. schoeisel (mv.) 16. voorbijgaan 17. stotteren 18. kluizenaar 19. wijsneus 20. wild dier 21. met zes kanten 22. nader aanduiden 23. roodhuiden 24. schuldeiser 25. op zijn hoede 26. hamerslag 27. scheikundig element 28. herberg 29. leden van verdienste 30. weggeven 31. families 32. produktiemiddelen 33. aorta 34. rillerig door ziekte 35. bijeenroepen 36. vechtersbaas Uw oplossingen gelieve u voor 1 augustus a.s. aan ons in te zenden. Wederom zullen 3 surprise- prijzen beschikbaar worden gesteld. 1 m t 2 Y 3 0 6 a. Y 7 d 3a 9 t 10 O n r\ 12 e t n e e l s V 14 e k 5 o m 15 k 16 t e r a a <3 18 I o o 19 t t 2o r YD 22 d e 25 Y7 e 24 r r e 26 a V m 27 e r 29 5 31 e t o ■n V m 6 m 35 k a 36 y m 44 1 i e 56 V i s O 46 y 4 o P 41 t e 42 y 43 S o a d "k m a r e 5 a P a a i e <°d o k 1 49 a 50 d O 51 n o 53 I a V 59b 54 O 55 t i 56 P e 57 a i d a a e 1 6o t n i t i 62 m L e 64 n e 9 65 a b 66 e d u n n 7o e i 71 t 72 a e r mn 74 O r We 76 k i d 7d t O 76 1 t r 79 a 8o e i e m 82 a a t r a s i 5 a 84 m t r e o <35 m e k Y a a t r d n a Oplossing wissel- kr uiswoord- raatlsel Van dit „front" valt weinig meer te vermelden, dan dat ook nu diverse oplossingen werden ingezonden die als fout zijn aan te merken. Wij kon den dan ook slechts aan 2 „goede" inzenders een prijs toekennen, te weten aan: 1. de heer J. Boerewinkel, 2. mejuffrouw M. J. van Houten, beiden te Rotterdam. Proficiat! Overigens is het totaal aantal inzen dingen niet bepaald overstelpend. Wij houden het erop, dat dit wellicht ver oorzaakt wordt door de „gearri veerde" zomer en de daaraan ver bonden vakantieregelingen. Voor de ondanks de warmte volhar dende puzzelaars geven wij voor deze maand het zg. kringraadsel. Veel genoegen! KELLER Dit raadsel bestaat uit 36 „kring- woorden" van ieder 8 letters. De stip in iedere kring geeft aan waar het woord begint, terwijl daarbij de richting van de klok gevolgd dient te worden. Zoals in de opgave als voorbeeld is aangegeven, zijn de in te vullen letters van aan elkaar grenzende hokjes gelijk. De omschrijving van de door u in te vullen woorden is als volgt: 1. hinderlijk iets 2. bierfabriek 3. ramen 4. bevestigen 5. communicatiemiddel 6. tekengereedschap 7. het van een zegel voorzien 8. veranderd

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 15