w m Veiliglieid 4 Eerste verjaardag van de veiligheidscommissie II Een van de vele woorden die van daag veelvuldig voorkomen is ook het woord veiligheid. Men spreekt over verkeersveiligheid, veiligheids- keur voor apparaten, en zeker niet in de laatste plaats over bedrijfs veiligheid. Dit laatste nu is voor ons van groot belang, en daarom zullen wij voortaan regelmatig iets hierover in ons blad vertellen en op enkele details dieper ingaan. De bedrijfsleiding doet zoveel als zij kan om maatregelen in het be drijf te nemen, waardoor gevaar lijke situaties kunnen worden voorkomen, en de veiligheidscom missies, nu juist een jaar geleden in Amsterdam en Rotterdam ge- installeerd (ook in Den Bosch zal er op den duur een komen), zijn de bedrijfsleidingen hierbij zoveel mogelijk behulpzaam. Maar wat de bedrijfsleiding en de veiligheidscommissie ook doen, zij kunnen niets bereiken zonder de steun en medewerking van ieder van ons in de brouwerij. Hoe onontbeerlijk deze steun en medewerking van ons allen zijn, willen wij accentueren door in dit eerste artikel (heel in 't kort) het principe van de methode Lateiner uiteen te zetten, dat de grondbe ginselen vormt van onze veilig heidscommissies. Bekend mag worden geacht dat aan de installatie van deze com missies vooraf was gegaan een door het N(ederlands) I(nstituut) V(oor) E(fficency) gegeven cursus aan de bedrijfsleiding, die op haar beurt weer een cursus gaf aan de bazen, terwijl tot sfót het NIVE weer een cursus gaf aan de leden van de veiligheidscommissie, de bedrijfs- ingenieur e.a. Welnu: het principe van deze Amerikaanse methode Lateiner berust op een theorie die opge bouwd is met behulp van vijf dominostenen, die hierbij zijn af gedrukt. Wanneer wij deze vijf domino stenen met een kleine onderlinge afstand, rechtop naast elkaar vol gens afbeelding I rangschikken, dan zien wij dat wanneer iemand een letsel heeft opgelopen, dit let sel komt aan het einde van de reeks factoren, veroorzaakt door een soort kettingreactie (afbeel ding II), uitgaande van de factor „achtergrond". NZtmei—j Gaat men deze reactie achteraf analyseren, dan kan men constate ren dat: 1. er een letsel is opgelopen; 2. dit letsel veroorzaakt is door een ongeval; 3. een ongeval een ongewild ge beuren is, veroorzaakt door een onveilige handeling of situatie; 4. onveilige handelingen of si- situaties dikwijls worden ge schapen door bepaalde omstan digheden, zoals menselijke fei len; 5. deze feilen dikwijls hun oor sprong vinden buiten het werk en verband houden met de achtergrond. I ui Wanneer wij nu het optreden van LETSEL en ONGEVAL een halt willen toeroepen, zouden wij eigen lijk de eerste drie factoren achtergrondmenselijke feilen, on veilige handelingen en situaties moeten wegnemen. En dan blijkt dat het de factor „onveilige handelingen en situa ties" is, waar wij het meeste vat op hebben en die wij in liet kader van onze bedrijfsveiligheid moe ten bestrijden. Neemt men immers de middelste steen uit de rij van vijf, dan zullen wanneer de eerste twee omvallen de laatste twee on aangeroerd recht overeind blijven staan (afbeelding III). Geven wij ons rekenschap van het feit dat van alle ongevallen (waar van 50 door ons zelf voorkomen kan worden) 80 door onveilige handelingen en 20 door onveili ge situaties worden veroorzaakt, clan kunnen wij ons, om deze on veilige handelingen en situaties uit de weg te ruimen, dagelijks niet genoeg afvragen: 1. Lopen wij nooit over rolbanen; staan wij nooit eens vlak onder een hijs; rijden wij met een hef truck nooit eens met een pallet in de hoogte; zetten wij altijd een machine stil wanneer er iets aan gerepareerd moet wor den? (onveilige handelingen). 2. Zijn de installaties voldoende beveiligd of afgeschermd; is ons gereedschap, apparatuur of ma teriaal dat wij gebruiken deug delijk, is de verlichting waarbij wij werken juist en voldoende; is onze kleding of uitrusting niet gevaarlijk? (onveilige si tuaties). 3. Houden wij ons aan de voor schriften en passen wij de juiste beschermingsmiddelen toe, die er juist zijn om onvei lige handelingen te voorkomen wanneer onveilige situaties zich voordoen?

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 6