Het oog gericht op Hel personeelsgeschenk aan Hen Boscli 5 Ons Vat als bronnet je van discussie Ons Verse Vat is de afgelopen weken hier en daar een bron(netje) van discussie geweest. Sommige (jongeren) vonden de nieuwe verschijningsvorm een gro te verbetering; anderen, hoofdza kelijk lieden, die al op enige staat van dienst bij Heineken bogen, waren het daar wel mee eens, maar vonden de sfeer minder „huiselijk" dan vroeger. Zo gaat het als men zijn huiskamer moder niseert. Het is dan de eerste tijd net of men niet meer in z'n eigen kamer woont. Maar als een Per zisch kleed, een televisietoestel en een Jacob Maris tot de aanwinsten behoren, is men het versleten vloerkleed gauw vergeten Hoewel. We verlangen nu nog naar de jolige jaren tussen 1900 en 1910. Die schonen Tage von Aranjuez. Die nooit terug keren! We houden het daarom bij ons moderne Verse Vat en nemen ons vóór ieder voor zich aan de huiselijkheid van ons orgaan bij te dragen. Ook over de voorplaat van het decembernummer zijn de tongen los gekomen. In Amsterdam dacht een fantast, dat het een foto van Rotterdam was, maar een ander hielp hem uit de droom. „Daar hebben ze toch geen bomen, man, alleen betonnen flats". „Hallo", zeggen ze op zo'n antwoord op de Coolsingel! Een Rotterdamse oud-gediende en zijn vrouw hebben zitten filoso feren of het misschien een plaatje uit Den Bosch was, maar hun zoon ontnam hun deze illusie: „Bestaat niet, in Den Bosch heb ben ze geen trams en dus ook geen tramdraden." Een Bossche wist het beter. „Na tuurlijk het kantoor in Amster dam". Ook haar kunnen we uit de droom helpen. Het is „zo maar" een stemmings foto, die niets met de brouwerij van doen heeft. Scheveningen, zegt de wegwijzer op de achtergrond en Al heeft niet ieder van ons zelf al een blik geworpen op het mach tige terrein van onze brouwerij in 's-Hertogenbosch, ieder weet nu toch wel dat onze derde Nederlandse brouwerij aldaar lang zamerhand haar voltooiing begint te naderen. De officiële opening zal dan ook, behoudens onvoorziene omstandigheden, begin september van dit jaar kunnen plaatsvinden. Het is niet de eerste keer dat er gesproken wordt over het voorstel een huldeblijk namens het personeel aan te bieden, maar zeker is het in vele opzichten een geschikt ogenblik er weer eens op terug te komen. Wij weten immers dat de vorige benadering niet zo gelukkig is uitgevallen door verschillende omstandigheden, zoals o.a. het samenvallen met de inzamelactie voor de Hongaarse vluchtelin gen en omdat toen de opening van de brouwerij te 's-Hertogen bosch nog zo ver van de realiteit af lag. Bovendien heeft de toen gevolgde methode geheel ongewild niet bij iedereen anime rend gewerkt. Nu echter is het bijna zover dat onze vestiging in Den Bosch, waar tot dusverre alleen bier werd gelagerd en gebotteld, een volwaardige brouwerij wordt, doordat binnenkort al is het dan niet officieel de ziederij in gebruik zal worden genomen en het eerste brouwsel zal worden gestort. Dit, en ook het feit dat nu het heuglijke moment er is dat velen van ons met een iets dikkere portemonnaie rondlopen dan ge woonlijk, geeft ons aanleiding nog weer eens uw aandacht te vestigen op het geschenk dat wij nog in de loop van deze zomer zouden willen aanbieden. Dezer dagen zult u namens onze commissie worden benaderd met de vraag of u indien u dit nog niet heeft gedaan wilt bij dragen aan dit personeelsgeschenk, en zo ja op welke wijze. Wij hopen dan ook dat wij met ons allen tot een dergelijk resul taat komen, dat er met trots over het personeelsgeschenk zal kunnen worden gesproken. HET COMITÉ PERSONEELSGESCHENK DEN BOSCH N. Burgers, F. J. Huybrechtse, Jac, F. Stap (A'dam) Ir. A. A. M. M. Bartels, W. C. Noorthoven, J. Oostbroek (R'dam) M. H. Hoofs, F. A. C. Leyerweert ('s-Hertogenbosch) we hebben zo'n vermoeden, dat de Hagenaars onder onze lezers het punt wel herkennen zullen, ook al ligt er sneeuw op de (kerst)bomen. Want sneeuw met kerstmis, dat zou wijzen op een plaats buiten ons goede vaderland. Wat mij persoonlijk is opgevallen, is dat de nieuwe redactie niet meer aan de ooievaar gelooft. In de rubriek personalia althans heeft deze trouwe vriend, die het zo goed met de wereld voor heeft, plaats gemaakt voor een jongetje met een charmant kuifje. Ik vind dat een vooruitgang, want ik ben voor „truth in advertising" en zo'n ooievaar is maar misleiding. Of wel? Of niet? ARGUS „Nou heb ik de ooievaar wéér niet gezien l"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 7