Antwerpen 3 Earry Wehmiller mtbuAtwmi mrniM. ■M tow f| i CUWIM liéinekcns Brewery lorrtnuAM B trekkers naar de betrokken haven vervoerd en aan boord van de ferry-boat worden geplaatst, ter wijl Nederlandse trucks voor het transport van de aanlegsteiger van de landingsboot naar de brouwerij zouden zorgen. Hierdoor werd be reikt dat de machinedelen, zonder van de opleggers verwijderd te worden, van fabriek tot brouwerij vervoerd zouden kunnen worden, wat beschadiging door overlading voorkwam. Nog waren bij de voorbereiding alle moeilijkheden niet overwon nen. Normale opleggers bleken voor dit geval niet geschikt aan gezien deze met de machinesecties beladen, niet onder de fabrieks- poort door zouden kunnen. Zoge naamde low-loaders werden dus ingeschakeld. Een ander probleem was dat, nu de ferrydienst Rotterdam niet mocht aandoen, de low-loaders van Antwerpen naar Rotterdam over de weg moesten worden vervoerd en hiervoor geen toestemming was verleend, omdat de breedte van de machinedelen het toegestane maximum overschreed. De enige manier was nu om lich ters langszij het landingsvaartuig te brengen, teneinde met behulp van kranen en een drijvende bok de low-loaders met machinesectie en al direct op de lichters te plaat sen voor verder transport naar Rotterdam. Van de lichterlosplaats in Rotter dam werd het laatste traject onder politie-escorte naar het terrein van de brouwerij afgelegd. Het bijzondere van dit hele trans port was dat het tot nu toe het Kopij voor het maart-nummer moet vóór 12 februari a.s. in ons bezit zijn. redactie wogen een dergelijke dienst tussen Engeland en het vasteland te orga niseren, en zo ontstond de Ferry Transport Service Ltd. Hoewel de besprekingen al ver gevorderd waren en Rotterdam voor zulk vervoer bij uitstek ge schikt is, daar het een open haven heeft, werd besloten de dienst niet op Rotterdam maar op Antwer pen te doen geschieden, hoewel daar de steiger achter de sluizen ligt. Waarom men tot dit besluit is gekomen voert te ver om er op deze plaats op in te gaan. De voordelen van een ferrydienst zijn inderdaad niet gering. In de eerste plaats betekende het voor ons een tijdbesparing van ruim veertien dagen en bovendien was het niet nodig de machines zee waardig te verpakken, wat een kostenbesparing van ca. 30.000 betekende. Het plan Nederlandse trucks met opleggers naar Engeland te sturen via de ferrydienst om de machines in de fabriek in te laden en zonder overlading weer via de ferrydienst rechtstreeks naar de brouwerij te brengen, kon jammer genoeg geen doorgang vinden, aangezien het vrachtauto's van het vasteland van Europa verboden is in Engeland transporten uit te voeren. Ook het omgekeerde, dus Engelse wagens met de machines naar Rotterdam te laten komen, was niet mogelijk omdat ook hiervoor geen toestem ming werd verleend voor het Ne derlandse traject in verband met de te grote breedte van de geladen wagens. Zodoende moest worden besloten een gebroken vervoerswijze toe te passen. In de fabriek zouden de machinedelen op opleggers wor den geplaatst, daarna met Engelse om dan over de weg naar de plaats van bestemming te worden ge bracht, is na de oorlog ontstaan, toen men op het idee was gekomen om het daarvoor nodige type vaar tuig, het landingsschip dat in de oorlog was ontstaan, te gaan ge bruiken. De eerste dienst die ontstond was die tussen Preston en Larne, dus tussen Engeland en Noord-Ierland, een dienst die uitgegroeid is tot negen afvaarten in de week, waar bij gebruik wordt gemaakt van ca. 400 trailers. Het lag in de lijn dat, gezien het succes van deze dienst, werd over

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 5