Plaatje Een van onze enthousiaste Heineken's bierdrinkers maakte voor ons op zijn reis door West-Afrika deze allerchar- mantste foto van een inlands jongetje uit Lagos. Zo'n plaatje kunnen wij u toch niet onthouden. Erelid Dan willen wij zeker niet verzuimen op deze plaats melding te maken van het feit dat op de traditionele kerst clubavond in Amsterdam een bijzon dere gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De voorzitter van de sportclub H.B.M., de heer J. Stap, heeft nl. bekendge maakt dat de heer W. Both voor de ruim vijfentwintig jaren trouw die hij als bestuurslid en lid van vele com missies bewezen heeft aan de sport club H.B.M., benoemd is tot erelid. Wij wensen de heer Both (rechts) geluk met deze mooie benoeming. Varia In ons vorige Vers van 't Vat hebt u kunnen lezen, dat de heren G. Lussenburg en J. Weller (om ge zondheidsredenen vervroegd) met pensioen zijn gegaan. Om dezelfde reden is op 10 januari jl. de heer J. Gloudie (garage-werkplaats) gepensio neerd. Aan hen allen: geniet nog vele jaren van de rust de u toekomt. Bij het (ballet) dansgroep je in Rotter dam kunnen nog enkele meisjes lid worden. Belangstellenden wordt ver zocht zich te wenden tot mejuffrouw v. d. Wal le. Van diverse zijden kwamen bij de redactie verzoeken binnen om de di rectie te bedanken voor de attentie met Kerstmis, bewezen aan ernstig zieke personeelsleden. Mogen wij deze samenvatten in dit berichtje zonder alle namen te noemen? De brieven van hen die ons schreven hebben wij aan de directie doorgezon den. De heer Perdijk is gelukkig weer her steld in ons midden teruggekeerd en wil langs deze weg allen hartelijk dank zeggen voor de hem tijdens zijn ziekte betoonde belangstelling. Opening In Owo (West-Nigeria) is aan het einde van het afgelopen jaar een nieuwe „store" geopend door een van onze grootste afnemers G. B. Olifant. Ter gelegenheid van de opening was bij de Heineken's „stand" aanwezig de heer R. T. Russell van de firma Eastwood Sharpies, die omgeven door enige „canvassers" gemoedelijk voor de fotograaf poseerde. De* Boscli roerl zicli Bijeen voor een gezel lig samenzijn. Vrijdag 10 januari 1958 kwam de Bos sche Heineken's familie voor zover het het administratief personeel be trof bijeen voor een gezellig samen zijn. Om 8 uur werd er appèl geblazen in het ontvangstcentrum en heette de heer Vestergaard allen welkom en dankte de medewerkenden voor de spontaneïteit door hen aan de dag gelegd om de bijeenkomst te doen slagen. Na deze begroeting presenteer de zich het Heineken's orkest voor zijn eerste optreden. En tot ieders ver bazing en genoegen werd dit optreden een volledig succes. Onder leiding van Frans Kerkhof hebben de musici zich danig geweerd en de stemming opgevoerd naar de climax, die deze samenkomst tot een waar broederfeest heeft gemaakt. Aan de hand van de door de heer I.uyt (bottelarijchef) opgenomen film werd het gezelschap geconfronteerd met de vorderingen van de bouw van de brouwerij. De heer Kuikman (rayonleider win kelverkoop) leidde de filmpjes „Spoet nik" en de bedrijfsfilm in met een toepasselijk woord waarin hij gewaag de van de goede geest die er onder het personeel heerst en die een waar borg is voor de goede onderlinge samenwerking. Na nog enige tijd in gezellige sfeer te hebben doorgebracht, ging men voldaan huiswaarts met de hoop in het hart op een spoedige reprise van zulk een in elk opzicht geslaagde avond. cb. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 18