De zonderling rxopt verhaal Personalia Buitenland Het is gebeurd op één van die sombere winteravonden, die de maand januari kenmerken. Loeiende stormen en heftige regenvlagen deden de mensen vroegtijdig naar bed gaan en zo werd het afgelegen dorpje in duisternis gehuld. Toch niet volkomenin dat laatste eenzame huis aan de bos rand, flikkerde nog een licht Het huis had iets mysterieus, iets af schrikwekkends en man stil voor zich uit te staren, terwijl het flikkerende kaarslicht spookachtige schaduwen werpt op de kale muren van zijn schaars ingerichte kamer. Als verwezen zit hij daar en stoot enkele, nauwelijks verstaanbare klanken uiten twintig er aaneente laat Plotseling schrikt hij op door de krachtige slagen van de kerkklok, die middernacht I I I I inluiden. Als een de dorpsbewoners schuwden het dan ook, zoals zij de enige bewoner schuwden; een oude zonderling, van wie niemand wist hoe hij heette en wat hij deed. Niemand had ooit met hem ge sproken en ook nooit had iemand het geheimzinnige huis durven benaderen. Het enige wat de mensen hadden wilde springt de man op en een opgewonden misdadige blik komt er in zijn ogen. Behoedzaam schuifelt hij in de richting van de kelder en tast in zijn broekzak De glans van blauw metaal weer kaatst in het kaarslichtNog even schijnt hij te weifelen, maar dan rukt hij de kelderdeur open i I, en schreeuwt het uit: gezien was een gesloten auto, die i l l -i i Je gaat er aanlang heb ik I J uuui v_ i au i ilaiiva i it eenmaal per week voor het huis gewgchtdrje ep stopte en waaruit behoedzaam iets je yóór gegganmagr nu gagt znn naar binnen werd gedragen. Men fluisterde dan ook de vreemdste dingen over deze zonderlinge kerel en verdacht hem stellig van misdadige handelingen; wellicht... Op die bewuste avond zit de oude ook de laatsteEn met een hysterische lach grijpt hij het laat ste flesje Heineken's uit de kist, opent het en drinkt het geluk zalig tot de bodem leeg J. HIRT Mevrouw Ham vertrok in de eerste helft van november met haar kinderen naar haar man in Singapore. De heer Girod is in december uit Aba, waar hij als elektricien werk zaam is geweest bij de montage van de brouwerij aldaar, teruggekeerd en vertoeft thans in Zwitserland. Op 1 december vertrok de familie Trum naar Boma (Belgische Kongo) waar de heer Trum als lasser behulp zaam zal zijn bij de montage van de nieuwe brouwerij van Bralima. Begin december vertrok de heer Tijs- sens voor enige maanden naar de Bel gische Kongo voor een bezoek aan de brouwerijen van Bralima. De familie Goede vertrok begin de cember uit Lagos met verlof naar Nederland. Op 10 december keerden de heer en mevrouw Van Straten na verlof naar Singapore terug. Mevrouw Debeger vertrok op 12 de cember met haar dochter uit Enge land om zich bij haar man in Aba te voegen. De heer Motley, technical manager in Aba, is inmiddels voor het doorbren gen van zijn verlof in Engeland aangekomen. Mevrouw Dijkmans van Gunst ver trok juist voor Kerstmis met haar kin deren naar Lagos, waar de heer Dijk mans van Gunst reeds enige tijd vertoefde. Het gezin Pellekaan werd juist voor de feestdagen herenigd en bevindt zich thans weer voltallig in Kumasi. De heer Rommens, die wegens ziekte enige tijd in Nederland verbleef, kon genezen naar Singapore terugkeren. Eind december kwam de heer De Bood, chef-machinist te Singapore, voor verlof naar Nederland. Mevrouw Benne reisde in december met haar kinderen terug naar Lagos. De heer Benne was reeds een maand eerder teruggekeerd. Het gezin l'uts keerde voor goed te rug uit Soerabaja. De heer Puts zal in Nederland te werk worden gesteld. De heer Vallenduuk, als elektricien werkzaam in Lagos, kwam begin de cember met verlof en keerde op 12 januari weer naar Lagos terug. In de loop van november, december en januari keerden voorlopig uit Soe rabaja terug: mevrouw van Houweninge en kin deren, mevrouw Ringoir en kinderen, mevrouw Bannink en kinderen, mevrouw Van der Post en kinderen, mevrouw Kroep en kinderen, mevrouw Van de Graaf en baby. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 17