Ci) fer - kruiswoordraadsel De puzzel hoek s. o. „h.b.b.a: 12 Het enthousiasme, waarmee het Ge- tallenraadsel door u ontvangen en rekenkundig „ontleed" werd, heeft de oorspronkelijke vrees van de Puzzel redactie, dat „zo iets toch niet inslaat, dus proberen maar met een kleintje", wel volkomen ongegrond gemaakt. Dit soort van puzzel blijkt terdege voor herhaling vatbaar te zijn. Het aantal inzendingen bedroeg zelfs ruim 2/3 meer dan de vorige maand. Ons statistiekje wijst aan: Totaal dames heren goed fout A msterdam Rotterdam Den Bosch Singapore Nigeria 12 28 6 2 6 21 5 1 1 12 27 6 2 1 •19 15 34 18 1 Hartelijk dank, ook u Singapore en Nigeria, voor uw inzendingen! De surpriseprijzen werden na loting toegekend aan: 1. C. Vonk, Rotterdam; 2. C. M. van Zwieten, Amsterdam: 3. W. C. de Klerk, Den Bosch. Van onze verenigingen Teneinde zowel de „nieuwe" groep van cijferpuzzelaars als die van het gewone kruiswoordraadsel tegemoet te komen, is ontworpen een GIJEER-KRUISWOORDRAADSEL Er zijn hierbij geen omschrijvingen aangegeven. Gelijke cijfers stellen ge lijke letters voor. Als uitgangspunt geldt het woord voor „strijdperk" 6.17.11.14.6. Veel succes, maar bovenal veel ge noegen Uw oplossingen moeten vóór 12 fe bruari 1958 in ons bezit zijn, terwijl wederom 3 surpriseprijzen ter beschik king zullen worden gesteld. Het is voldoende, indien u de alfa betische volgorde aangeeft met het daarbij behorende cijfer. En rekenkundigen, als cijfersom, het aantal malen, dat de letter ,,H" voor komt, vermenigvuldigd met het aan tal malen ,,B", is gelijk aan het aantal keren, dat de letter „M" in deze puzzel is verwerkt. KELLER geeft een overzicht bij de aanvang van 1958. Als wij bij de aanvang van 1958 een blik op de prestaties van onze voet ballers werpen, dan blijkt het dat ons le elftal een zwaar en moeilijk seizoen doormaakt. Met slechts 5 punten uit 8 wedstrij den staan zij in ernstig degradatiege vaar en ons le-klasserschap hangt aan het bekende draadje. De gemiddelde leeftijd wordt ook wel een ietsje al te hoog (34 jaar), hoewel ons 2e elf tal, waar de jonge spelers in zijn ondergebracht, het zo mogelijk nog slechter doet, en met 0 punten uit 5 ontmoetingen de rij sluit. Onze oudste onderafdeling maakt een zeer moeilijk jaar door, maar met de hulp van onze supporters en dat is natuurlijk iedere Heineken's man moet de weg naar herstel gevonden kunnen worden. Voetballers doet uw best en, weet u, training kan werkelijk wel eens nuttig zijn. Biljart- en klaverjasafdeling zijn beide bezig met de afwerking van een groot toernooi waarover binnenkort nadere mededelingen. Of het gezellig is maandags- en vrijdagsavonds bij de biljarters en dinsdags- en donderdags avonds bij klaverjassers! Komt u eens kijken. U weet het H.B.B.A.-clublokaal: Nieuwe Looiers straat no. 3. Ons muziekclubje schijnt de slijtage slag volledig overleefd te hebben en hun prestaties vervullen ons met ver trouwen. Onthoudt hun naam „the Nozi Fellows", een waarborg voor een gezellige avond. Last but not least zijn er plannen tot oprichting van een dameshandbal- afdeling. Enkele dames kunnen nog daarbij geplaatst worden, waarna ook de jongste loot aan de Heineken's stam kan starten. Meld u nog heden. Veel sportief genoegen en succes in 1958. J. J. M. HOLLANDER, Secr.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 14