Heineken's: Het Beste Bier! I Er is een Nederlands spreekwoord, dat zegt: „Wiens brood men eet, diens woord men spreekt" en wanneer men dit ge zegde toepast op de bierbrouwerij in het algemeen, dan wil dat zeggen, dat iemand, die aan een bepaalde brouwerij is verbonden, geneigd is om het bier van die brouwerij te beschouwen als het beste bier, dat er waar dan ook wordt gebrou wen. Wanneer dan ook wij. die aan de Heineken's Bierbrouwerij verbonden zijn, het Heineken's bier het beste bier van de wereld vinden, zegt dat op zich zelf nog niet zo heel veel. Het is van meer belang, wat de buitenwereld daarvan vindt. En in dit verband zouden wij hier eens een overzicht willen geven van hetgeen de buitenwereld in de laatste jaren heeft gezegd van het bier, dat door ons of door met ons verbonden brouwerijen, is ge brouwen. Allereerst willen wij vermelden, dat er in Californië een vereniging bestaat, „The Wine and Food Society of Southern Cali fornia", waarvan de leden van tijd tot tijd samengeroepen worden om bepaalde producten (wijn, whisky en andere dran ken) met elkaar te vergelijken. Het aar dige van de hierbij genomen proeven is, dat de vereniging nooit vraagt om mon sters in te zenden, maar de producten, die worden geproefd, in de winkel koopt, zodat de betreffende fabrikant niet eens weet, of zijn product bij het onderzoek betrokken is. Deze vereniging heeft op 15 Juli 1950 28 bieren gekocht van ver schillende brouwerijen en door 105 on partijdige bierkenners laten proeven. Deze proevers moesten aan de diverse bieren punten toekennen, waarbij 100 als uitmuntend, 75 als zeer goed, 50 als goed, 25 als redelijk en 0 als slecht moest worden geteld. Bij deze proef werden de volgende cijfers toegekend. (Wij vermeldden dit reeds eerder in ons blad) 1. 87.20 HEINEKEN'S 2. 85.20 Muenchner-Löwenbrau 3. 84.70 Tuborg 4. 80.65 Bass Ale 5. 74.66 Hackerbrau 6. 73.60 Pilsner Urquell 7. 72.85 Mackeson's English Stout 8. 72.73 Whitbread's Pale Ale 9. 71.17 Carta Blanca Mexican E 10. 69.06 Bohemian Ale 11. 68.91 Coors Golden 12. 68.12 Miller's High Life 13. 66.11 Guinness Stout 14. 65.78 Budweiser 15. 65 Country Club 16. 61.50 Acme Ale 17. 53.89 Acme Lager 18. 48.05 Eastside 19. 48.03 Blatz 20. 47.50 Burgemeister 21. 41.11 Weilands 22. 40.83 Pabst Blue Ribbon 23. 40.45 Lucky Lager 24. 32.72 Maiers 102 25. 32 Altes 26. 29.09 Regal Pale 27. 21 Rainier 28. 20.55 G.B. In 1950 werd ook de tweejaarlijkse brouwerijtentoonstelling te Londen ge houden. Hieraan is een biercompetitie verbonden, waaraan alle brouwerijen in het British Empire and Commonwealth (dus alle met Engeland verbonden lan den) kunnen deelnemen. Dit zijn niet de brouwerijen in Engeland zelf, maar die in Canada, verschillende gebieden van Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Singa pore enz. Wij zelf kunnen aan deze bier- competitie niet deelnemen, maar wel de brouwerijen in Singapore en Lagos. Op deze tentoonstelling onderscheidt men 6 klassen van bieren, waarvan er twee bestemd zijn voor de inzendingen van „Lager" of ondergistend bier, dus ons zgn. l'ilsener. Bovendien wordt er nog een speciale prijs toegekend, de zgn. Gold Medal, een gouden medaille, voor het best gebottelde bier van de gehele tentoonstelling. In 1950 behaalde de A.B.C. Brouwerij in Singapore, waarvan ir. H. Wanschers brouwmeester is, de Gouden Medaille. In 1952 waren wij minder gelukkig: al leen Lagos behaalde dat jaar een tweede prijs. Dit jaar, in 1951, is deze competitie wederom gehouden, waarbij de brouwerij in Lagos en de beide brouwerijen in Singapore samen (i prijzen behaalden. In •dasse II (l'ilsener van 1,048 of lager) kreeg Lagos de eerste en Singapore de tweede prijs. In klasse IV (Pilsener van 1,048 of zwaarder) kreeg Singapore de eerste en Lagos de tweede prijs. In klasse V (Stout van 1,048 of lager) kreeg Singa pore de derde prijs. Bovendien kreeg Singapore voor zijn l'ilsener in klasse IV de Championship Gold Medal, de gou den medaille voor het beste llessenbier, gebrouwen en gebotteld in het British Empire and Commonwealth! Het resultaat van dit jaar overtreft dus iedere verwachting! Mochten wij in 1950 en in 1952 in een ogenblik van beschei denheid wellicht gedacht hebben: „een beetje geluk moeten wij hebben", nu is daar geen reden voor. Immers, in de twee I'ilsener-klassen hebben onze brou werijen van de zes beschikbare prijzen er vier in de wacht gesleept, terwijl Singa pore bovendien met zijn Pilsner weer de Gold Medal won. Eenheid van doelstelling de productie van een licht gekleurd, fijn aromatisch l'ilsener van het Heineken's type moet hier nu toch wel een rol hebben ge speeld, die bevorderd is door het feit, dat de technische leiders de heren J. F., de Rijke, ir J. Lens van Rijn, dr L. Bels en ir H. Wanschers allen te Rotterdam hun opleiding ontvingen en bovendien alle vier uit eigen aanschouwing de brouwerijen te Lagos en Singapore ken nen, omdat zij daar zelf werkzaam zijn geweest. Hieronder laten wij nu de portretten van onze vier „grote mannen" volgen, benevens het jaar, waarin zij te Rotter dam in onze dienst zijn getreden en de thans door hen uitgeoefende functie. In verband met de aanhef van dit arti kel hebben wij gemeend goed te doen dit eens ter kennis van ons gehele personeel te brengen, opdat men eens te meer ervan overtuigd geraakt, dat, wanneer wij in Amerika adverteren: „World's Finest Lager" (d.w.z. het beste l'ilsener bier van de wereld!), dit niet zo maar een reclame zin is, maar een door objectieve beoor deling bevestigd feit! J. E. de Rijke, 1931, technisch directeur te Singapore Ir .1. Lens van Rijn, 193 7, technisch directeur te Lagos Dr L. Reis, 1945, laboratorium-chef Ie Singapore Ir II. Wanschers, 1947, bedrijfsleider te Singapore

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 6