TIEN JAAR GELEDEN 5 Eindelijk, na vele maanden, is het visum voor mevr. Ringoir afgekomen. Zij ver trok per eerste gelegenheid, nl. op 30 November met haar kinderen naar Soerabaja, waar haar man als machinist werkzaam is. l)rs. G. Vermeulen heeft de maand No vember in Cairo vertoeft, waar hij de bedrijfsleiding assisteerde bij het nemen van enkele proeven ten behoeve van het brouwen van Heineken's bier. Enige tijd geleden keerde de heer j. 11. van der Vliet van de brouwerij te Lagos naar Nederland terug. Hij heelt inmid dels onze dienst verlaten in verband met emigratieplannen. Ir. H. Wanschers, bedrijfsleider van de A.B.C. brouwerij te Singapore, is op 17 December voor een verlof van enige maanden naar Nederland gekomen. Ue heren Tan Tiong Ho (links) en I.. Manoehoetoe (rechts), de eerste niet- uit gezonden krochtendie kortgeleden tot procuratiehouder non de brouwerij te Soerabaja werden benoemd. De redactie wenst hen met deze eervolle onderscheiding van harte geluk. wwwwwwwwwww Iet teas geen vrolijk feest, Kerstmis 194-1. In vele J gezinnen ontbrak de vader of zoon. De razzia's van 10 en 11 November hadden tienduizenden mannen naar Duitsland gesleept. Er was een nijpend voedselge brek. Bij velen bestond de hoofdschotel uit een puree -van suikerbieten en bloembollen. Hierbij kwam nog de zorg over het Ardennenoffensief, dat de bevrijding van Holland nog meer dreigde uil te stellen. De electrische stroom was uitgevallen. Gas, brandstof en personenver voer ontbraken. Slechts een enkeling beschikte nog over een radio. Hel bezit ervan was levensgevaarlijk! De nog functionnerende waterleiding was het laatste gerief dal aan de beschaving herinnerde. De dagelijkse gang naar de brouwerij bood velen nog een stevig houvast, hoezeer de calorieën ook werden aangesproken bij de voettocht van soms vele kilometers. Maar de brouwerij had nog licht en vuur, een bord moulpap en nu en dan een levensmiddelenpakket. Echter bovenal, er heerste onder directie en personeel een geest van saamhorigheid en vertrouwen, die zelfs de grootste pessimist op de been hield. Bovendien wist men er altijd hel laatste nieuws. En meestal ook hel juiste. Met de krijgsverrichtingen ging het gelukkig eindelijk goed. Van 15 Mei 1910 af hadden we elkaar zelfs in de donkerste ogenblikken sterkend toegefluisterd „het gaat goed" alsof we het zelf werkelijk geloofden. Maar sinds Stalingrad was men zeker van de uilslag, al rezen er nog tegenslagen zoals de slag om Arnhem en nu het Arden nenoffensief. Natuurlijk had de brouwerij voor een kerstpakket ge zorgd. De verstrekking leverde nog een onvoorziene moeilijkheid op: De mensen die gewoonlijk voor het wegen en inpakken zorgden, een werk van vele uren, misten meer en meer de kracht hiervoor. Aan de lange tafel in de oude vergaderzaal werkte men nu zittend, omdat men het staande niet volhield. Bij hel vaststellen van het pakket werd bovendien een rekenfout gemaakt. Toen de honderden pakken gereed waren voor uitrei king, bleken er een paar Inden peulvruchten over te zijn. Alle pakketten dus uwer o/ien en veranderd. De laatste reserves werden aangesproken en met zuchten en steunen kwam het in orde. Ziehier een beeld uit December 1944 en het is misschien goed het even in de herinnering terug te roepen. Wij zijn nu 10 jaar verder en vooral bij een vergelijking met toen is er veel dat tot innige dankbaarheid stemt. Het t rede op Aarde klinkt heel wat acceptabeler dan toen. En ook in ons zelf kan er nu weer vrede heersen, nu de meesten van ons gelukkig verlost zijn van de brandende haatgevoelens die wel de eenheid bevorderden maar stel lig afbreuk deden aan de waarachtigheid en wijding waarmede de Kerstboodschap werd beleden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 5