Ook Lagos in het goud PERSONALIA BUITENLAND Eind October keerde de heer De Bood, na genoten verlof, terug naar Singapore. Zijn gezin blijft nog enige tijd in Neder- la nd. jhr. Wittert van Hoogland en de heer Natti (Cairo) brachten in November een kort bezoek aan de Blue Nile Brewery in Khartoum teneinde de werkzaamheden van de montage van deze brouwerij in oprichting in ogenschouw te nemen. De familie Van Elswijk kwam dezer da gen naar Nederland terug. De heer Van Elswijk heeft gedurende 2 jaar in Cara cas deelgenomen aan de leiding van de montage van de uitbreidingen van onze brouwerij en daar de chef-machinist Petersen vervangen tijdens diens ziekte verlof. Hij zal vermoedelijk eind Januari naar Lagos vertrekken om daar tijdelijk de functie van chef-machinist te bekleden. De heer j. van der Eijk verbleef gedu rende enige weken in Nederland voor een zakelijke bespreking. Op 11 Decem ber keerde hij weer naar Soerabaja terug. Aangezien de administratie van de brou werij te Caracas thans geheel aan locale krachten kan worden overgelaten, keer den de families Mulder en Gischler kort geleden naar Amsterdam terug. De fami lie Mulder is inmiddels reeds aangeko men. De familie Bannink werd op 15 Novem ber in Soerabaja verblijd met de geboorte van hun dochter Helène Margaretha. Op 8 October j.l. arriveerde de familie Gouverneur in Soerabaja, waar de heer Gouverneur de leiding van de administra tie heeft overgenomen van de heer Van Berge die naar Nederland is terugge keerd. Op 18 November nam de heer Hartsuy- ker zijn werk bij de C.M.A. te Rotterdam weer op. Zoals reeds in het vorige num mer van „Vers van 't Vat" werd mede gedeeld heeft de heer Hartsuyker in Singapore een nieuwe magazijnadminis tratie opgezet. Op 15 Januari a.s. zal de heer H. v. Hoorn van onze inkoopafdeling te Rot terdam naar Singapore vertrekken, waar hij het werk, dat door de heer Hartsuy ker begonnen werd, zal voortzetten. De heer en mevrouw C. G. van Meel, kwamen in de tweede helft van Novem ber uit Lagos naar Nederland voor het doorbrengen van hun verlof. Na een kort verblijf te Singapore arri veerde de heer Motley op 19 November te Cairo. Na het grote succes van de Malayan Bre weries Ltd. op de British Brewers Exhi bition in October j.l. te Londen is het zeker gerechtvaardigd, op deze plaats ook aandacht te schenken aan de prestaties van de Nigerian Brewery Ltd. Deze brouwerij, een der jongere telgen van het Heineken concern, zag nl. kans met haar „Star" bier de le en 2e prijs te winnen in die bierklassen, waarin M.B.L./A.B.C. met de 2e en le prijs gin gen strijken. Dit bijzonder mooie resultaat is zeker een hartelijke felicitatie waard voor ir. Lens van Rijn en zijn technische staf. Wie de correspondentie van ir. Lens van Rijn van voor de wedstrijd heeft gelezen, weet, met welk een grote zorg en aan dacht hij zijn preparatieven heeft getrof fen voor de inzendingen „Star" bier en hoe uitgebreid de instructies voor de behandeling van het bier waren, die hij met de inzendingen medezond naar Londen. Het is aardig hierbij te vermelden, dat die inzending, die ir. Lens van Rijn zelf de meeste kans gaf, ook inderdaad de le prijs heeft gewonnen. Het spreekt wel van zelf, dat het winnen van de twee prijzen grote vreug de en voldoening op de brouwerij in Lagos heeft veroorzaakt. Uiteraard werd aan de goede uitslag een zo groot mogelijke publici teit gegeven. Daartoe werd een van de opleg gers van de brouwerij opgetuigd als reclamewa gen terwijl op de brouwerij zelf een lichtreclame werd aangebracht. Ook zijn uitgebreide advertenties ver schenen. Hoezeer de prijzen voor „Star" bier en de rol, die Heineken daarbij heeft ge speeld, in korte tijd algemene bekend heid verwierven, bewijst wel het volgende voorval: Toen de heer Plooy, op zijn reis door Afrika in Kano in Noord-Nigeria aankwam, werd hij daar direct door de douanebeamte gelukgewenst, toen deze bemerkte, dat de heer Plooy een Heine ken employé was! 'Eer illustratie van de populariteit, die de N.B.I.. in Nigeria geniet moge nog worden vermeld, dat felicitaties werden ontvangen o.m. van de Koning van Lagos, van de Gouverneur-Generaal en van de minister van handel en industrie van Nigeria. Ook kwamen talrijke gelukwen sen binnen van brouwerijen en nevenbe- drijven over de hele wereld. Wij willen dit stukje niet besluiten zon der ir. Lens van Rijn en zijn staf een hartelijk „hulde" toe te roepen!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 4