40 JAREN BIJ HEINEKEN 15 C. van der Cingel In vroeger jaren was hel een veel voor komend begin voor iemand die bij de Heineken's Bierbrouwerij kwam, om als jongmaatje op de ijswagen dienst te doen. Zo is ook de heer Van der Cingel bij Heineken begonnen. Na zijn militaire dienstplicht te hebben vervuld, werkte hij resp. in de stal, bot telarij en weer in de stal. Hij was aan vankelijk reserve-voerman en werd in 1940 koetsier. In Januari 1942 werd onze jubilaris overgeplaatst naar de afdeling gistkelder, waar hij nog steeds zijn werkzaamheden met ijver en toewijding verricht. Wij wensen hem van harte geluk met zijn jubileum, ook al zijn wij er door om standigheden rijkelijk laat mee. A. Verburg Ook de heer Verburg begon als jongen op de ijswagen. Daarna werkte hij ach tereenvolgens in de tapkelder, de mou terij en de ziederij. Thans is hij werk zaam als molenaar. De heer Verburg heeft als grote hobby: boksen. In zijn lange loopbaan als scheidsrechter van internationale klasse heeft hij al vele grootheden zien sneven. Hij is een groot propagandist voor deze mooie sport, mits bet ook inderdaad om „boksen" gaat en niet, zoals nog wel eens voorkomt, in het wilde weg slaan. Hij vertelde ons nog, dat bij als beste bokser van Nederland nog steeds zou willen aanwijzen: Beb van Klaveren, een naam, die ook bij leken in de bokssport een bekende klank heeft. Ook aan Verburg onze hartelijke geluk wensen. J. de Roos Onze verhalen dreigen eentonig te wor den, maar ook de heer De Roos is be gonnen als jongen op de ijswagen. Hij kan zich nog herinneren, dat in de eerste we reldoorlog de paarden weggingen en hij bijrijder werd bij een handwagen. Na zijn militaire diensttijd werkte bij een jaar in de bottelarij waarna hij in 1920 werd overgeplaatst naar de mouterijdaar was hij als kastenmouter werkzaam. In 1944 volgde overplaatsing naar de gistkelder, waar hij thans de functie van gistreiniger vervult en ondermeer belast is met de verpakking van de gist voor onze buiten landse brouwerijen. De Roos doet zijn werk nog steeds met plezier en wij hopen van harte, dat dit zo mag blijven totdat bij over enkele jaren de pensioengerechtigde leeftijd zal hebben bereikt. Tot slot van (lil treffen werd nog een gezellige prijsuitrcikingsavond georganiseerd en hierbij Avas het op de de schermzaal weer eens, zoals liet „Robavernieuws" dit weergaf, een „echt gezellige ouder wetse bruiloft". Ondanks het feil dat het programma voor deze avond slechts zeer improvisorisch in elkaar Avas gedraaid Avas er een „knal"-stemming, die „The Shooting Stars" er ook bij het bal goed in Avisten te hou den. Balleider Burgers deed Avat wc van hem verwachtten, en dat Avas niet weinig. En met deze tweekamp Avas dan het Avinterseizoen Avcer geopend, d.w.z. dat het lawntennis weer voor zes maanden afgelopen is en het tafeltennisseizoen weer is aangebroken. Tafeltennis Evenals vorig jaar komen we ook nu weer met 3 teams in de com petitie uit. Eén heren- en twee damesteams. En wanneer avc de resultaten der eerste vier wedstrijden bezien mogen we niet ontc- vreden zijn. Het herenteam met Dammers, Seger en Stap staal met 4 ovcnvin- ningen uit 4 wedstrijden bovenaan in zijn afdeling en zal dit jaar ongetAvijfeld een goede kans maken naar de 2e klas te promoveren. Onze dames Pastoor, Schoenmaker en Stap zegevierden tweemaal doch verloren tegen „Berinpa". Jammer, Avant er zit ongetAvijfeld de mogelijkheid in om naar de hoogste Amsterdamse damesklasse te promoveren. Het tweede damesteam heeft kampioensplannen, drie gespeeld, drie gewonnen. De dames Groenman, Seger en Wilschut gaan formidabel. Eén goede raad, dames, vergeet U niet regelmatig de training van de international Will v. Zoelen bij te wonen. Ook anderen als onze competitiespeelsters en -spelers kunnen uiter aard de trainingsa\ouden volgen. Komt 1 eens een keertje kijken. Ditzelfde geldt natuurlijk evenzo voor Schermen Elke Dinsdag wordt op de schermzaal duchtig in deze edele sport geoefend en de heer Dcrksen geeft l gaarne hiervoor nadere inlich tingen. Klaverjassen Evenals vorige jaren nemen avc hierbij weer deel aan de bedrijfs- competitie. „Het gaat dit jaar zeer goed" verzekerde klaverjasleider Duiker ons onlangs. Op onze vraag hoe hoog ze dan avcI op de rang lijst stonden, was het antwoord: „In de middenmoot". Wel een bewijs dat we hierbij niet zeer verwend zijn. Vriendschappelijk werd nog tegen „Landsmeer" gespeeld. Een aar dige avond te meer omdat avc overtuigend wonnen. Biljarten Van dit front, vooral gezien de zaalmocilijkhcdcn, totaal geen nieuws. Bridge Ondanks de knock-out" tegen de Robaver hebben we ook hierbij weer grote plannen. Drives legen N.V.Q.A. en de Marine staan op het programma. Clubavonden Ons 35-jarig jubileum komt reeds in het verschiet. Wij vieren het op 19 Februari 1955 met een reuze feestavond. Wij zien U toch ook op onze volgende clubavond. Tot ziens.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 15