van onze veReniqinqen Het Rotterdamse Sinterklaasfeest voor de kinderen van alle perso neelsleden was weer bijzonder gezellig en de garage schalde van het kinderpleizier. De lange statige Sint Nicolaas kon men nauwelijks aanzien dat hij weer een jaartje ouder was geworden en de Zwarte Pieten waren tierig als steeds. Een mooie middag. In Rotterdam zijn ditmaal nog vele bruidsparen die wij mogen gelukwensen. De heer C. J. Jansen van onderhoud I trad op 29 September j.l. in het huwelijk met mej. W. A. Leenders. Veertien dagen vroeger was de heer C. Kom, van de expeditie hem voorgegaan toen hij zich met mej. W. Kessels in de echt liet verbinden. Op 9, resp. 13 October, stapten in het huwelijksbootje de heer J. Nesseka van onderhoud I en mej. C. Agatz en de heer J. van Meel, van de bazencursus en mej. J. M. W ils. Een dag na dit laatste huwe lijk volgden de heer J. Willemsen van de inkoop-afdeling en mej. M. de Graaff. En nog zijn wij niet aan het eind: 3 November waren het mej. N. Verkerk van de cantine-kantoor en de heer W. H. van Heuve, die hun lot met elkander verbonden en 17 November trouwde mej. J. Toneman van het laboratorium met de heer J. Oetgens van Waveren Pancras Glifford. Dit laatste is een mondvol om uit te spreken en wij volstaan daarom met te schrijven dat wij mevrouw Oetgens— Toneman en alle andere jonggehuwden van harte gelukwensen met deze grote dag in hun leven. Mogen hun veel heil en zegen beschoren zijn. Toen de copie van dit nummer al onderweg was naar de redactie vernamen wij nog dat de heer W. Mudde van de bottelarij op 1 December 1954 in het huwelijk is getreden met mej. Jacq. Koster. Ook dit bruidspaar hartelijk gefeliciteerd. Ook in Amsterdam traden personeelsleden in het huwelijk, zij het niet in zo'n grote getale als in Rotterdam. Op 2 September was het de heer G. W. Poelgeest uit de bottelarij die huwde met mej. Zondervan en 14 dagen later werden de heer W. A. Schwantje, chauf feur en mej. C. M. van den Pangaard in de echt verbonden. Aan deze jonge paren eveneens onze hartelijke gelukwensen, met excuses dat deze berichten te laat tot de redactie doordrongen om nog in het vorige nummer te worden opgenomen. De heer Von Holtz van de afdeling winkelverkoop in Rotterdam, die enige tijd ernstig ziek was, is nu in zoverre hersteld dat hij dezer dagen het ziekenhuis hoopt te verlaten. Wij wensen hem van harte een spoedige algehele beterschap. Van de heer J. Wuisman, die vroeger chauffeur was bij onze Rotter damse brouwerij, ontvingen wij een aardige brief uit de Verenigde Staten, waarin hij schrijft dal hij met belangstelling Vers van 't Val leest, dat zijn broer, die nog in Rotterdam bij ons werkzaam is, hem toestuurt. Hij is nog steeds verknocht aan zijn Heineken's biertje, dat hij in de Verenigde Staten overal kan krijgen doch daar schrikbarend duur is. Onze hartelijke dank voor deze vriendelijke brief. Op 3 October vierde de Amsterdamse kuiper G. Wolfel zijn zilveren bruiloft; het was toen 25 jaar geleden dat hij in het huwelijk trad met Elisabeth Schneider. Ofschoon rijkelijk laat willen wij het zilve ren bruidspaar ook van deze plaats alsnog van harte gelukwensen met dit heuglijke gebeuren. AMSTERDAM SPORTO VERZICHT Als deze regels U onder de ogen komen zitten wij opnieuw midden in de verhuizing, want „Hollywood"-„Djempol" wordt hotel. Als wij ooit iets met pleizier hebben gedaan dan is het deze verhuizing wel. Waar wij nu ondergebracht worden? Niemand weet het, maai beroerder kan moeilijk, dus allen opgewekt aan het werk en wij hebben nu weer hoop onze clubavonden gezellig te maken. Zo, dat is dat. En nu voetbal. Prima, prima, zoals ons eerste elftal het dit jaar doet. Ongeslagen met de alles zeggende doelcijfers van 32 voor en slechts 5 tegen. 27 November 1954 werd hier de grote strijd, A.F.C. I—H.B.M. I gestreden en alles wat de voetballers wel gezind is vonden wij die middag natuurlijk op het A.F.C.-veld. Van het tweede elftal zijn de verrichtingen minder goed, maar als deze ploeg wat ingespeeld is, verwachten wij ook van haar behoor lijke resultaten. De klaverjasafdeling heeft haar eerste grote massakamp van dit seizoen weer met de groentenhandelaren gestreden en een behoorlijke overwinning was ons deel. Nu ja, als de heren handelaren maar flessen Heineken's" Pils verkopen. En gezellig dat het was, enfin iedere Donderdagavond kunt U zich hiervan overtuigen. Ook de biljarters hebben met klanten van onze brouwerij uit Edam een zeer geanimeerde wedstrijd gespeeld. Hier was het resultaat 14—8 in ons voordeel. Aardig, maar belangrijker was dat wij weer nieuwe vrienden hebben gemaakt. Volgende keer wat over tafeltennis en feestavonden, daar het seizoen nog erg jong hiervoor is. Veel succes en tot kijk. J. J. M. HOLLANDER VOETBALVERSLAG F.S.C. I—H.B.M. I (Ingezonden) Tussen de ongeslagen ploegen van Ford en Heineken's is het op de Velserweg vooral voor de rust een opwindende strijd geweest. H.B.M. in zijn vertrouwde opstelling: J. REISS J. SMIT A. BÖCKLING A. v. d. STEEN J. HOLLANDER C. v. d. KAAY (Aanvoerder) H. DE JONG A. RIEUWERS TH. v. d. VEN J. CROESE K. SMIT Onze aanvoerder wint de toss en kiest, ouwe rot, de kleine orkaan tegen. F.S.C. is direct in de aanval maar loopt vast op onze betonnen achterhoede, die geen enkele kans weggeeft ook al omdat FORD de bal te hoog houdt. H.B.M. tegen de wind in probeert de bakens te verzetten met vlakke grondpasses en na pl.m. 10 min. schiet onze mid-voor raak. I—0, en na een half uur spelen is het zelfs 2—0. Dit is te veel voor FORD, dat een heftig offensief ontketent waaruit hun rechtsbuiten met een waarlijk prachtige kopbal de spanning terug en de ruststand op 1—2 brengt. Na de rust, die nu ons het grote windvoordcel geeft, maken onze jongens hier een prachtig gebruik van en voeren met de regelmaat van een klok de stand op tot 1—8. Geflatteerd maar dik verdiend, daar was vriend en vijand het roerend over eens. Een zeer goede wedstrijd van onze jongens wat moed geeft voor de komende zware strijd tegen A.F.C. S.O. „H.B.M." Zo bij het ingaan van de winterslaap van onze zomersporten en het eindigen van de zomerslaap van onze wintersporten willen wij U weer eens iets vertellen over het leven in onze sportclub. Zoals dat ook vorig jaar plaats vond organiseerden wij aan het einde van het zomerseizoen weer een dual-meet" met de Sportvereniging „Robaver", een tweekamp in zeven takken van sport, n.l.: voetbal, tafeltennis, lawntennis, schaken, biljarten, bridge en klaverjassen. Schermen was er dit jaar niet bij daar wij niet voldoende „mus ketiers" op de been konden brengen. Van te voren hadden we over de uitslag al een prognose gemaakt en daarbij durfden we, gezien onze 10—6 overwinning van het vorige jaar, wel op een gelijkspelletje rekenen. Doch zoals dat wel meer met prognoses gaat, deze kwam ook niet uit en het eindresultaat was een 10—4 nederlaag. We waren anders zo aardig begonnen met een voetbaloverwinning doch daarbij bleef het tot het laatste nummer, klaverjassen, waarin we ons dan tot slot ook nog de sterksten toonden. Maar tussen dit eerste en laatste nummer, nee, in die vijf nummers waren onze Robaver-vrienden onze mensen de baas. Het tafeltennis ging verloren doordat van onze vier teams slechts het damesteam het lot een over winning bracht en bij hel lawntennis sleepten we van de acht par tijen slechts één herendubbel uit het „vuur" Met schaken en biljarten vorig jaar voor ons winstpunten werd ook al geen gunstig resultaat bereikt. En bridge, ondanks het feit dat we dit niet slechter deden dan vorig jaar de scoringslijst toonde ook nu aan onze zijde slechts nullen was dit, zoals verwacht, een zege voor „Robaver". Overtuigend en verdiend heeft „Robaver" deze tweekamp gewonnen en de mooie wisselbeker komt hun dan ook zeker toe.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 14