het (even in de brouwerij eiOy bouwet\^, VJ De mededelingen over de resultaten bouwactiviteiten van onze Amsterdamse en Rotterdamse brouwerij gaan lang zamerhand de uitgave van een dagelijks bulletin nodig maken. Immers van dag tot dag komen nieuwe onderdelen van ons productie-apparaat en nieuwe kan- toor-localiteiten gereed. Nauwelijks zijn een eindeloze reeks lagertanks het brou werij-terrein opgerold, of de eerste nieuwe kelders worden reeds in gebruik genomen. Slechts weinigen van ons genieten het voorrecht om steeds tijdig op de hoogte te zijn van het tijdstip waarop een van de vele mijlpalen in onze Heineken's-bouw- historie wordt bereikt. Ontdekt U ergens een nieuw magazijn of een nieuwe gist- kelder, dan kunnen ingewijden U onmid dellijk vertellen, dat dit onderdeel „al lang" in gebruik is. Zelfs de altijd actuele berichtgeving van „Vers van 't Vat", kan een dergelijk hoog tempo niet bijhouden. Ditmaal echter kunnen wij U iets vertel len over een staaltje bouwnijverheid, waarvan de vorderingen zich als het ware opdrongen aan alle Rotterdamse leden van onze grote Heineken's-familie. Na een „eeuwigheid" rondom geklemd te zijn geweest in even solide als lelijk net werk van stalen buisconstructies, kwam kortgeleden plotseling ons kantoorge bouw te Rotterdam als herboren te voor schijn. Waar een jongeling van 3-hoog in het stalen net werd gevangen kwam nu een volwassen kerel van 4-hoog uit de steigers. Daar expansie in de breedte niet mogelijk was, vonden onze technici een oplossing voor het kantoorruimte-pro bleem, door op de plaats waar zich de oude archiefzolder bevond, een nieuwe moderne kantoorverdieping te bouwen. Dat de verwezenlijking van deze plannen in een vol bezet gebouw de rust danig verstoorde, behoeft geen betoog. De bijna ondragelijke herrie, die b.v. het gebruik van sloophamers veroorzaakte inspireer de onze Rotterdamse tekenaar-schilder Piet Cottaar tot een prentje, dat wij reeds in een vorig nummer van „Vers van 't Vat" lieten afdrukken. Maar het bereikte resultaat is dan ook de moeite waard ge weest. Diverse thans op zeer bescheiden voet ge huisveste afdelingen, zullen in deze nieuwe ruimte een riant onderkomen vinden, terwijl andere afdelingen door het bij trekken van vrijkomende ruimten op de lager gelegen verdiepingen uitbreiding zullen verkrijgen. De foto hierboven laat U zien, dat ondanks of dank zij de wat afwijkende raamverdeling van de nieuwe etage, toch een harmonisch vooraanzicht verkregen is. De heer Bodart Jr. zal, na een ruim vijfjarig verblijf in Rotterdam, naar Brussel gaan. waar hij benoemd is als mede-directeur van het Brusselse kantoor van de tot het concern der Interbra behorende brouwerijen. Wij wensen hem succes toe in zijn nieuwe functie! Aan de samenwerking van de heer Bodart Jr., die zich in Rotterdam zo wonderwel heeft weten aan te passen, behouden wij de beste herinneringen. Fons de Bakker keerde na zijn militaire diensttijd in Heinekenverband terug en wordt in Rotterdam, waar hij voorlopig werkzaam is op de correspondentie-afdeling hartelijk welkom geheten. Wil du Buf \an de afdeling boekhouding in Rotterdam heeft ons verlaten wegens haar huwelijk met de heer Ed Hermans. Wij wen sen het jonge paar van harte geluk, ook met feit, dat zij in Den Haag bij een trouwe Hei- neken's man inwoning hebben gevonden. Eveneens gaan onze gelukwensen uit naar Henny van der Wolf van de afdeling cor respondentie in Rotterdam, die op 21 De cember in het huwelijk trad met de heer F. van den Tempel en zich inmiddels gevestigd heeft in Sassenheim. Wij zijn in Rotterdam nog niet aan het einde van onze gelukwensen, want onze nieuwe jurist aldaar, mr. F. W. R. Nuboer, trad op 18 December j.l. in het huwelijk met mejuf frouw H. f. de Froe. Van harte gefeliciteerd. De heer JL. Kok van onze brouwerij te Rotter dam die tot dusverre werkzaam was als mon teur bij de technische verzorgingsdienst voor biertapinstallaties, werd bevorderd tot chef monteur, waarmede wij hem van harte feli citeren. (Zie vervolg pag. 14) Zowel in Amsterdam als in Rotterdam wor den in de komende wintermaanden weer personeels-excursies gehouden waarmede een regeling welke vorig jaar is getroffen, wordt voortgezet.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 13