Langs nieuwe wegen de vacantie in 10 BRAND EINEKEN'S BRANDWEER BINNEN- EN BUITENBRANDEN Sinds enige jaren hebben vrijwel alle werknemers in ons land recht op ten minste twee weken betaalde vacantie en een vacantiebijslag. De mogelijkheid voor het genieten van vacantie is dus aanwezig, maar in de praktijk blijkt, dat er nog wel eens moeilijkheden ondervon den worden bij het goed besteden van deze vacantie en van de beschikbare geld middelen. Een der oorzaken hiervan is, dat (behalve goed weer) voor een goede vacantie drie dingen onontbeerlijk zijn: rust, ruimte en contact met de natuur. Dat aan deze voorwaarden, vooral in het dichtbevolkte westen van ons land, vrijwel niet meer kan worden voldaan, is duidelijk. Voor de bewoners van onze grote steden was en is het strand steeds een grote trek pleister, vooral als er kinderen tot het ge zin behoren. De rust en de ruimte komen daar echter ook steeds meer in het ge drang. Velen zouden hun vacantie clan ook wel in andere delen van het land willen doorbrengen, waar dit gedrang minder groot is, maar de hoge kosten van een verblijf in pension of hotel en de moeilijkheid om jonge kinderen daar onder te brengen vormen vaak een be letsel. Daarbij komt, dat volgens de nieuwe in zichten het aanbeveling verdient de va cantie meer actief te beleven dan door een verblijf op het strand of in een hotel of pension mogelijk is. Moderne mensen vragen actie, maar dan actie van geheel andere aard dan die welke hun dagelijks werk van hen vraagt. De jeugd maakt daarom trektochten langs jeugdherber gen e.d. Het doel van dit stukje is om ook de gezinshoofden onder ons erop te wijzen, dat voor hen de mogelijkheid be staat voor een nieuwe manier van vacan- tiebesteding, geheel verschillend van de tot nu toe gebruikelijke. Schrijver dezes heeft zich 5 jaar geleden laten „omscholen" tot kampeerder en hij was de 40 al ruim gepasseerd toen hij, voorzien van kampeeruitrusting, met zijn gezin het land in- (en uit) trok. Weet U, dat ons land meer dan 200 door de A.N.W.B. goedgekeurde kampeerterrei nen bezit? Vele druk bezocht, maar ook vele zeer rustig. En dat voor de ervaren kampeerder de mogelijkheid bestaat om ook buiten de officiële terreinen zijn tent op te slaan? Voor hen. die 's nachts meer dan een lin nen dak boven hun hoofd wensen, zijn er andere mogelijkheden. De kampeer- en bungalowbedrijven schieten de laatste jaren overal in ons land de grond uit. Deze bedrijven bevinden zich uiteraard in de mooiste streken van ons land. De huisjes, die variëren van eenvoudige hou ten optrekjes tot complete landhuisjes, voorzien van gas, water, electriciteit en volledige inventaris, zijn over het alge meen zodanig over het terrein verspreid, dat men niet de minste hinder heeft van zijn medebewoners. Meestal bestaat de mogelijkheid in de cantine de maaltijden te gebruiken als men zelf eens niet wil koken. Over deze wijzen van vacantiebesteding zou nog heel wat te schrijven zijn, maar het lijkt ons beter, dat we eens met ge- interesseerden in de raadskelder bij elkaar gaan zitten (een keer te Amster dam en een keer te Rotterdam) om ver der over dit onderwerp te praten. De leden van ons personeel, die hiervoor be langstelling hebben kunnen hun naam en de afdeling waar zij werkzaam zijn binnen twee weken opgeven aan de heer Drijver te Amsterdam of de heer Ooster broek te Rotterdam. Zij ontvangen dan t.z.t. van eerstgenoemde een uitnodiging voor de bedoelde bijeenkomst. Het is ons bekend, dat onze directie be lang stelt in tie nieuwe vormen, waarin het toerisme zich ontwikkelt en ook graag zou zien, dat de leden van ons per soneel profijt trekken van deze ontwikke ling. Wij mogen dan ook vertrouwen, dat zij ons zal willen helpen om de „nieuwe wegen" te vinden, die in de aanhef van dit stukje zijn bedoeld. Dr. „Iedere breister laat wel eens een steek val len." Naar analogie van deze oude zegswijze, is thans bij onze Rotterdamse personeels leden een nieuwe zegswijze in zwang geraakt: „Iedere lasser laat wel eens een vonkje val len." Een van deze vonkjes veroorzaakte namelijk op onze Rotterdamse brouwerij een grote consternatie en maakte brandalarm noodzakelijk. Op 14 October j.l. is brand uitgebroken in onze dozen-opslagplaats, welke brand zich aanvankelijk vrij ernstig liet aanzien. De vlammen sloegen snel over op de rubberban den van rle transportbanen, die de lege fles sen cn kisten naar de bottelarij aanvoeren. Dat deze brandende rubberbanden door de enorme rookontwikkeling het blussingswerk wel zeer moeilijk maakten zal voor ieder dui delijk zijn. De Heineken's bedrijfsbrandweer was in record-tijd gereed om water te geven, het geen zij dan ook prompt en overvloedig deed. De Rotterdamse stadsbrandweer werd met water en een tikkeltje smalende blikken be groet en hoefde niet in actie te komen. Onze brandmeester Van Roon (baas kuiperij en pekkerij) en zijn mannen waren de situatie spoedig meester, alhoewel het blus- en na- bluswerk nog geruime tijd vorderden. Nadat de rookwolken wat waren opgetrok ken en het mogelijk was enig inzicht in de omvang van de brand en de daardoor ont stane schade te krijgen, bleek dat de 4 rol- lenbanen (die elk de emballage-aanvoer van één bottelarij-kolonne voor hun rekening nemen) alle ernstig beschadigd waren, lie- halve de schade aan gebouwen, machines en materialen, was er gegronde vrees voor een aanzienlijke bedrijfsschade. Door het snelle optreden van onze brandweer, het onmid dellijke ingrijpen van onze technici en door de medewerking van diverse leveranciers is ook deze schade tot een minimum beperkt gebleven, zodat de bottelarij slechts één dag op verminderde capaciteit behoefde te draaien. De lof. welke onze brandweerlieden werd toegezwaaid van binnen én van buiten ons bedrijf, is wel verdiend. Piet Cottaar (schilderswerkplaats) kon het niet nalaten naar aanleiding van dit succes volle blussingswerk een tekening voor „Vers van 't Vat" aan onze brandweer te wijden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 10