het leven in de brouwerij 9 AMSTERDAM S. EN O. Zo staat het nieuwe seizoen dus weer voor de deur. Het is voor onze voetballers zelfs alweer begonnen. Op 31 Juli ontvingen wij een groot gezelschap van de Export-Vleeswarenfabriek uit Twello. Zij kwamen tegen 11 uur zich melden op onze brouwerij, waar hun eerst een zeer geanimeerde excursie werd aangeboden, met aansluitend hierop onze bekende Heineken's film ,,'t Meest Getapt", gevolgd door een lunch. Daarna volgde dan de voetbalmatch, die wij tegen deze vrij behoor lijke 4e klas K.N.V.B.ers met 3—5 verloren. Het kon slechter, hoewel men duidelijk kon zien dat wij in maanden niet in het veld waren geweest. Als attractie mochten al onze spelers een Gelderse rook worst in ontvangst nemen, waarna dan al onze voetballers met hun dames en onze Gelderse gasten een daverende feestavond op touw zetten die slechts node te 11 uur 's avonds werd afgebroken, met duizenden beloften voor revanche. Bij de zeer dankbare woorden van de Twellose voorzitter, gericht aan onze altijd medewerkende directie voor deze onvergetelijke dag, betuigde ook ons bestuur de directie zijn hartelijke dank voor de wijze waarop zij ons in staat heeft gesteld deze dag zo vol succes te doen verlopen. Het was voor onze voetballers echter nog niet gedaan, want op 14 Augustus hebben wij een elftal van de textielfirma Wees en Weiss uit Zeist ontvangen, die wel zeer sterk voor de dag kwamen en één 2e klasser, en enige 3e en 4e klassers K.N.V.B. in hun gelederen had den. Dat het desondanks een zeer goede en spannende wedstrijd is geworden, is een pluim op de hoed van onze ploeg, die zich zeer dapper weerde en slechts met het kleine verschil: 3—4 verloor. Een speciaal compliment voor ons jong keepertje, dat ettelijke doelpun ten wist te voorkomen. Ook deze gasten bleven nog een uurtje in onze taveerne gezellig bijeen met onze mensen. Helaas moesten zij om technische redenen (besturen van hun auto's) al om 20.30 uur opbreken met de belofte het nog eens dunnetjes te komen overdoen zonder dan de technische bezwaren; zij komen dan nml. lopen. Ook deze heren betuigden onze directie hun hartelijke dank voor het genotene. En Zaterdag 21 Augustus de eerste ronde van het bekende oud- A.K.V.B.-tournooi. Wij moesten het opnemen tegen de sterke 2e klasse W.O.Z. Geen lichte opgave, maar de heren hebben ons vertrouwen. Volgend „Vers van 't Vat" bevat zeker een overzicht van al onze andere sportafdelingen, terwijl ook de ontspanning (feest) zijn beurt heeft gehad. Uw bestuur volgt uw verrichtingen met veel belangstelling en het wenst U veel succes en sportief genoegen. Toont elke tegenstander, dat wij Heineken mensen niet alleen het beste bier ter wereld maken maar te allen tijde prettige en sportieve tegenstanders zijn en dat wij, als wij eens een keer mochten verliezen, dit op prettige wijze weten te doen. Bij de aanvang van het seizoen dus de bekende wenk: wij dragen de naam Heineken's Bier-Brouwerij Amsterdam en wij zijn en blijven die naam altijd waardig. ROTTERDAM KLAVERJAS VERENIGING „H.B.M." Een heuglijke dag voor de Klaverjasvereniging was wel de winst op 8 September j.l. „De Zeskamp" had voor de derde achtereenvolgende keer een wedstrijd georganiseerd, waarbij als inzet de prachtige wis sel beker. Reeds twee jaar achtereen een prooi van onze klaverjassers, doch dat ook de derde maal deze beker gewonnen zou worden door onze vereniging, had wel niemand durven vermoeden. Maar ja, van die stoere Heineken's mensen kun je van alles verwachten. Met niet minder dan 2450 winstpunten werd de overwinning binnengesleept. Als bijzonder feit kan nog aangemerkt worden, dat het duo Bremer— v. Wensveen daarvan maar 1300 punten in de wacht sleepte. Thans wordt deze fraaie beker in de toch al zo uitgebreide prijzen- kast toegevoegd. Goed zo, dat mogen we meer horen! G.J. Wij beginnen ditmaal weer met een paar prettige berichten en wel allereerst met het feit dat de heer C. Meyer, onderbaas onderhoud I in Rotterdam, op 16 September 40 jaar getrouwd was. Onze zeer hartelijke gelukwensen en het beste met de gezondheid. De heer B. H. Siemens, bedrijfsassistent in Rotterdam, maar enige tijd in Amsterdam werkzaam, trad op 31 Augustus in het huwelijk met mej. de Wolff, waarmede wij dit jonge paar van harte feliciteren. Een extra gelukwens gaat naar Nel Smitshoek (correspondentieafde ling Rotterdam), die op 25 Augustus in het huwelijk trad met de heer H. Moerman. Na een langdurig verblijf in een sanatorium is zij enige maanden geleden gezond en wel in ons midden terugge keerd en wij wensen Nel en haar man een mooie tijd toe in Weesp, waar zij zich binnenkort gaan vestigen. De heer J. 't Hardt van de Receptie-Rotterdam trouwde op de zevende dag van de zevende maand van dit jaar met mej. M. A. Steen. Sommigen beschouwen 7 als een geluksgetal en dat zullen deze jonggehuwden in den vervolge zeker óók doen. Onze hartelijke felicitaties. Nog een Rotterdams huwelijk: de heer W. Michel van het magazijn trouwde 28 Juli met mej. H. J. van Holstein. Oprecht gelukgewenst door alle Heineken's vrienden, die hopen dat ook dit jonge echtpaar vele mooie en onbezorgde jaren beschoren zullen zijn. Jopie van 't Hoofd zoekt woningruimte te Rotterdam. Zij is labo rante bij onze Rotterdamse brouwerij en heeft al geruime tijd trouw plannen, maar enfin, U begrijpt het. Wie weet een gaatje? Jopie zal U er dankbaar voor zijn. in het bijzonder wanneer de kamers toevallig in Kralingen of Noord zouden liggen. Greetje Buurman van de boekhouding afdeling geleend geld pro vincie te Rotterdam, heeft het woningprobleem blijkbaar opgelost. Zij trad althans 2 September in het huwelijk met de heer J. Wisse - kerke. Wij wensen ook dit jonge paar van harte een gezegende huwelijksweg. Ook te Amsterdam kunnen wij weer diverse jonggehuwden felici teren. Allereerst is daar het echtpaar De Man—Meyer, dat de witte broodsweken al achter de rug heeft want de huwelijksplechtigheid had plaats op 10 Juli. Aan de heer E. de Man (afd. flessenbier) en zijn vrouw onze beste wensen voor de toekomst. Hartelijke gelukwensen zenden wij ook aan de heer A. Poeleman (tapkelder Amsterdam), die op 5 Augustus in het huwelijk trad met mejuffrouw I'etronella de Jong, en aan de heer R. de Jong (gist- kelder) die op 7 Augustus in de echt werd verbonden met Trijntje Amende. De feestelijke gebeurtenissen te Amsterdam zijn hier nog lang niet mee afgelopen, want wij hebben niet minder dan drie zilveren brui loften te vermelden. De eerste was op 10 Juli: de heer en mevrouw M. H. de Jong—Jeurissen. De zilveren bruidegom is werkzaam als etiketteerder. Op 28 Augustus vierden F. F. de Vink (olieman) met zijn vrouw Elis. Boere hun zilveren huwelijksfeest en 11 September werd de man, die zelf altijd zo goed voor anderen zorgt, de heer J. Schutter, beheerder van de canline, met zijn vrouw Aagje van de Wiel in de bloemetjes gezet. Tenslotte is daar het grootste feit van alles: de gepensionneerde bankwerker K. A. Droogeweerd herdacht op 22 Juli de dag dat hij 40 jaar geleden in het huwelijk trad met Elis. van den Heuvel. Aan al deze medewerkers, die zich verheugen in zulk een hecht gezinsverband, onze warme gelukwensen. Mejuffrouw Henny van der Wolf (Rotterdam, correspondentieafde ling) verloofde zich op 3 Juli in alle stilte met de heer F. van den Tempel. Dat betekent eerlang een nieuw verlies voor de brouwerij, maar wij zijn wel zo sportief om ook hun onze felicitaties niet te onthouden. Wij besluiten deze rubriek met gelukwensen aan het adres van de heren mr E. C. Ketteren, Amsterdam, en G. E. Kleingeld, Rotterdam, die met ingang van 1 October j.l. tot procuratiehouder werden benoemd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 9