Amsterdamse expansie politiek Bier als geneesmiddel <~lX3erelclmuziekconcouró in 5Cerkracle 7 Na artikelen, in voorgaande nummers van Vers van 't Vat, over 't zoeken naar „Naelden in Hooybergen" en uitgebreide bouwactivitei ten, volgt thans een stukje over één der resultaten, die met dit zoeken en bouwen zijn bereikt. Van begin Augustus af beschikt de brou werij te Amsterdam over een derde bottel colonne, met een zodanige capaciteit, dat er voorlopig geen „slopende" angstgevoelens meer bij toekomstige hittegolven behoeven op te komen. Het begrip hittegolf is weliswaar dit jaar een vaag iets, maar optimistische brouwers menen er nog steeds rekening mee te moeten houden. Deze nieuwe Amsterdamse colonne is van sterk internationaal allooi. De samenstelling is nl. als volgt: de spoelmachine is een Duits product, de tapmachine is van Amerikaanse bodem, het pasteuriseerapparaat komt uit Frankrijk, de twee etikeetteermachines zijn Engels, de aan- en afvoerbanen zijn Bel gisch en de flessenbanen zijn in een Bra bantse fabriek gemaakt. Het laat zich aanzien, dat dit internationale gezelschap geneigd is tot een vlotte samen werking zodat er 16.000/30 cl of -+- 12.500/45 cl flessen per uur meer gedraaid kunnen worden dan tot nu toe, dit betekent dat de bottelcapaciteit tan Amsterdam ruim De trots van Amsterdam tweemaal zo groot geworden is. Voor insiders is 't misschien prettig te vernemen dat deze nieuwe colonne ook geschikt is om „klussies" zoals reclameflessen en literflessen te ver werken. Ta. In het Aprilnummer van het medische tijd schrift „Der Hausarzt - das blaue Blatt" is een artikel gepubliceerd over de heilzame werking van bier. Daarin wordt o.m. gezegd, dat bij het „Universitatsinstitut fiir Garungswissenschaft und Enzymchemie" te Keulen 11a langdurige proefnemingen op dieren gebleken is, dat Pilsener bier bij die ren experimenteel veroorzaakte leveraandoe ningen verhindert. Aan een champignon- dieet, dat de lever ernstig aantast, voegde men bierextract toe. De proefdieren die geen bierextract kregen, stierven binnen 20 tot 40 dagen. De door het bierextract beschermde dieren gedroegen zich geheel anders. Zij doorstonden zonder uitzondering in prima conditie de proeftijd die 90 dagen duurde. Men is tot de slotsom gekomen, dat zich in bier bijzondere beschermende stoffen moeten bevinden. Bij het analyseren van het bier vond men talrijke eiwitten, die in niet ge ringe mate tot de geneeskrachtige werking bij leveraandoeningen bijdragen. Een be langrijke rol spelen ook de bittere bestand delen uit de hop. In verschillende klinieken wordt bier als geneesmiddel tijdens de voor- en nabehandeling bij operaties toegepast. Er is gebleken, dat Pilsenerbier de maagzuur- vorming in sterker mate stimuleert dan don ker bier. Deze wetenschap wordt door de chirurgen toegepast wanneer zij b.v. een patiënt, die aan maagkanker lijdt in liet ge schikte operatiestadium willen brengen. Na een regelmatig toegediende hoeveelheid bier vormt de maag weer het nodige maagzuur. Ook na de operatie heeft bier een gunstige uitwerking. Het draagt ertoe bij de maag- zuurverhouding in de verkleinde maag te normaliseren. Tenslotte veroorzaakt de spijsverterende werking van bier een gewichtstoeneming, die vooral voor verzwakte maaglijders van niet te onderschatten betekenis is. (Deutsche Brauwirtschaft, 25-6-'54) Kerkrade is een dappere plaats en er wonen ongetwijfeld vele energieke lieden. Ware dit niet zo dan zou men het nooit hebben aan gedurfd om nu voor de tweede maal gedu rende de gehele maand Augustus, onder de rook van de Domaniale mijn een wereld muziekfeest te organiseren. Uit 16 landen zijn 112 amateur fanfare-, harmonie- en symphonieorkesten naar Kerk rade getrokken om een edele muzikale strijd te strijden. Een zeer competente jury waarin o.a. zitting hadden Paul Walter, dirigent der Wiener Philharmoniker en van de Weense Staats- Het grote, tijdelijke café, waar 1550 bezoekers een zitplaats konden vinden Er is veel bier gedronken, en dat niet alleen op de feestterreinen, maar ook in de wijde omtrek want de 200.000 gasten die in deze weken door Kerk rade zijn ontvangen ver spreidden zich uit den aard der zaak over de gehele omgeving. Zo werd een Wereldmu ziekfeest tot een Lim burgs bierfestijn! opera, de Nederlander G. Boedijn en de Australiër Frank Wright, moest de presta ties van de 112 orkesten beoordelen. Mooi zo, zult U zeggen, maar wat heeft het bier hiermede te maken? Wel, voor wie Zuid-Limburg kent, is dit geen vraag; geen muziekfeest of het wordt een volksfeest, geen volksfeest of het wordt een bierfeest. Op de feestterreinen waren twee tijdelijke cafébe drijven gesticht van enorme omvang. Duizen den mensen konden zich hier laven en tege lijkertijd luisteren naar allerfeestelijkste mu zikale prestaties van bekende orkesten. De Heineken's Brouwerij had in collegiaal overleg met de Brand's Brouwerij te Wylre, ge zamenlijk met deze brou werij de bierleverantie voor dit grootse feest weten te verkrijgen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 7