1)uizencl George Verh uist4500 brouwsels stel sterke Duitse uitdrukkingen tengevolge waar de honden geen brood van lustten. Het jonge maatje dat met die speciale wek- opdracht belast was, maakte dan maar dat hij wegkwam." ..Ik weet nog, dat we in die dagen een oude bierpomp hadden, die telkens warm liep. We legden er dan staven ijs op, maar hij maakte een leven als een oordeel en je hoorde de pomp in de Jonker Frankestraat gieren." „Nog meer herinneringen uit vroeger jaren?" ..Jawel. In 1925 kwam Prins Hendrik bij de opening van de nieuwe ziederij en natuurlijk 1000ste bromvsel. Alle aanwezigen vereeuwigd Een magisch getal. Niet alleen voor een cricketer, die 1000 wickets als een doorgaans onbereikbaar ideaal voor ogen heeft, maar ook voor Heineken's brouwers, die elk jaar proberen zoveel mogelijk brouwsels te maken. Helaas is het onze brouwers maar zeer zelden beschoren dit lokkende getal te bereiken, omdat er blijkbaar niet voldoende dorst op de wereld is om de grote plas bier, voortkomende uit een zodanig aantal brouwsels, te doen consumeren. Maar tegenwoordig breken we elk jaar records en na de mooie prestaties, zowel van de technische-, als de verkoopafdeling in 1958, hebben wij nu weer een nieuw gevestigd: op Zaterdag 31 Juli 's middags om één uur waren we te Rotterdam toe aan het 1000ste brouwsel van het boekjaar 1953/54, een evenement, dat we sinds 1929 niet meer hebben beleefd. De hoofdpersoon: Jacob v. d. Valk Wel herinnerde onze oudste bierzieder, George Verhulst, zich nog dat ook in 1914 meer dan 1000 brouwsels werden gemaakt, maar toen waren die brouwsels minder dan half zo groot als nu, n.l. 200 hl. Zoals vanzelf spreekt was vrijwel de gehele brouwlechnische staf op het grote ogenblik aanwezig. Ook de medewerkers uit de zie derij waren present, voor zover niet met vacantie, en enige verkoopleiders en redac tieleden van Vers van 't Vat lieten evenmin verstek gaan; de laboratoriumstaf, natuurlijk eveneens ter plaatse, zal ongetwijfeld dit 1000ste brouwsel even streng hebben gecon troleerd als de 999 voorgaande en het (ook dat is voor ons vanzelfsprekend) even feilloos bevonden hebben als alle voorgangers. De ambtenaar*) deed zijn werk bij dit jubi leum zo mogelijk nog nauwkeuriger dan anders, want in ons serieuze land moet na tuurlijk de belasting voor 100 pet. aan haar trek komen, zelfs op een feestdag als deze. Er werd, toen het brouwsel eenmaal goed aan de kook was, (echt zo'n uitdrukking voor een leek, nietwaar heren brouwers?) door de genodigden een glaasje bier genut tigd in de versierde brouwzaal en daarbij werden ettelijke foto's gemaakt, waarvan wij er op deze bladzijde enige publiceren. In het middelpunt van de belangstelling stond deze dag natuurlijk de man, die dit 1000ste brouwsel had gereed gemaakt. Jacob van der Valk, die al 37 jaar bij Hcinekcn werkzaam is, in vroeger jaren als „pomp- auf" en later als bierzieder en die zo'n 1250 brouwsels eigenhandig heeft verzorgd. Het record wordt gehouden door de oudste Rotterdamse bierzieder, de eerdergenoemde George Verhulst, die al 22 jaar als bierzieder fungeert en van 10 Mei 1912 af bij onze brouwerij werkt. Hij heeft er naar schatting 4500 brouwsels opzitten en aangezien hem nog vijf jaren van zijn pensioen scheiden, heeft hij alle kans de 5000 te halen! Met George Verhulst hebben wij ter gelegen heid van het grote festijn nog even een praatje gemaakt en hij wist ons natuurlijk van alles te vertellen uit de goede oude tijd. Bijvoorbeeld over de diensten in de jaren rond 1914: 12 uur op en 12 uur af, waarbij in de nachtdiensten (van 's avonds zes tot 's morgens zes) 50 cent per weck extra werd verdiend. ,,Ik weet me nog best te herinneren, dat bij het 1000ste brouwsel in 1914 de oude heer Hoette aanwezig was; die deelde 2.50 de man uit ter gelegenheid van het heuglijke feit. Dat was in die tijd een heel bedrag." ..Hebt U nog meer leuke herinneringen", vragen we de kranige George, die er uitziet of hij 25 in plaats van meer dan 40 dienst jaren achter de rug heeft. „Vroeger jaren sliepen de Duitse kuipers en de koelers in de brouwerij en als we dan gingen pompen moest de koeler die dienst had worden gewekt. Je schudde dan wel eens de verkeerde wakker en dat had prompt een

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 4