<ïl)e zilveren rammelaar PERSONALIA BUITENLAND 70 Hectoliter 3 De geboorte van ons dochtertje Charlene Lucille op 30 Juni j.l. was voor mijn vrouw en mij zó'n blijde gebeurtenis dat wij niet wilden nalaten ook het personeel van onze brouwerijen in Nederland in onze vreugde te doen delen. Het deed ons een groot genoegen te horen dat de uitreiking van de versnape ringen een feestelijke stemming heeft ver wekt en het was bijzonder prettig dat wij dit konden vernemen uit de mond van een deputatie van de Rotterdamse brou werij bestaande uit mejuffrouw Agatz en de heren Perdijk, Grip en Zom. Wij zijn zeer dankbaar voor dit persoon lijke bezoek en de daarbij overgebrachte gelukwensen. Een grote verrassing teas het geschenk dat Charlene daarbij werd aan geboden, nrnl. een zilveren rammelaar in de vorm van een stalen bierfust. Dit zeer bijzondere cadeau werd door haar ouders meer gewaardeerd dan door Charlene, die op het moment van over handigen niet bepaald een rustig dank woord formuleerde! Het feit, dat in het. zilveren fustje Char- lene's naam en geboortedatum, alsmede een aanduiding van de schenkers is ge graveerd, zal ons blijvend herinneren aan de sympathieke belangstelling bij de ge boorte van onze dochter. Gaarne betuigen wij U onze hartelijke De heer Bodart is 31 Mei 1954 naar Léopoldville vertrokken om daar de heer Courtoy te vervangen. Mevrouw Bodart is in Juli haar man gevolgd. De heer en mevrouw Ekkelboom zijn op 25 Augustus 1954 per vliegtuig naar Lagos vertrokken. Wij hopen dat zij pret tige herinneringen aan hun Europees verlof meenemen. De heer Kooyman keerde 28 Augustus uit Lagos terug, waar hij de heer Ekkel boom tijdens diens verlof heeft vervangen. De heer Kreuger die als electromonteur van „Electrostoom" geruime tijd op de brouwerij te Rotterdam werkte, is in Juni in dienst getreden van de Brasserie de Léopoldville. Op 17 Juni is hij naar de Congo vertrokken; zijn vrouw is hem op 26 Juli gevolgd. De heer en mevrouw Elartsuyker vertrok ken begin Juli naar Singapore. Na een tiendaags verblijf aldaar zijn zij doorge vlogen naar Surabaia. De heer Hartsuvker heeft zich daar beziggehouden met de magazijnadministratie en is inmiddels weer in Singapore aangekomen. De heer Jonkers vertrekt begin Septem ber voor een bezoek aan onze brouwerij in Caracas. Op 9 Juli is de heer Lens van Rijn, na een verblijf van twee maanden in Neder land, weer in Lagos aangekomen. Eind Mei kwamen de heer en mevrouw Zwanenburg uit Lagos om hun verlof in Nederland door te brengen. Bij het ver schijnen van dit blad hebben zij inmid dels Nederland weer verlaten. De heer Petersen, machinist op onze brouwerij in Caracas, moest in December 1953 in een sanatorium worden opgeno men, doch is thans gelukkig weer her steld. Wij wensen hem met dit herstel van harte geluk. De heer de Rijke, die in April naar Lagos vertrok om de heer van Rijn af te lossen, is eind Juni in Nederland aange komen. Na zijn verlof in Nederland te hebben doorgebracht, vertrok hij begin September weer naar Singapore. De heer Scheuer, begin Mei met verlof uit Singapore gekomen, zal de terugreis naar het Verre Oosten niet alleen aan vangen. Op 8 September is hij n.l. in het huwelijk getreden met mejuffrouw J. Verhees. Onze hartelijke gelukwensen. Na een verblijf van een maand in Neder land is de heer Uhlenberg (Cairo) op Maandag 30 Augustus met vrouw en kin deren vertrokken met bestemming Cyprus, waar hij de rest van zijn verlof zal door brengen De heer Motley, assistent-bedrijfsleider te Rotterdam, is 15 September voor twee maanden naar Singapore vertrokken. Jhr Wittert van Hoogland (Cairo) bracht dezer dagen een kort bezoek aan Neder land voor het voeren van enige bespre kingen. De heer Depledge heeft na jarenlange trouwe dienst de Malayan Breweries, waar hij werkzaam was als bottelarijbaas, verlaten. Op 27 Augustus hield hij te Singapore zijn afscheidsreceptie en op 3 September is hij naar Nieuw Zeeland vertrokken. Onze agent de heer Vullings te Horst (L.) heeft vele goede afnemers. Hoe kan het ook anders in ons bierminnende Limburg. Eén van die afnemers is de heer v. d. Munnickhof uit Venray. Zijn établissement draagt de verleidelijke naam „In de Engel". Tot zover is dit een bericht dat zelfs voor ons blad geen nieuws betekent en dat zou het blijven tot aan de vooravond van de jongste kermis te Venray. Inwoners van Venray weten, dat er gedurende de kermisdagen een slordig glaasje bier wordt gedronken en toch durfde één van de vaste bezoekers van „In de Engel" het aan om de volgende weddenschap met de kastelein af te sluiten: „Munnickhof, ik verwed er een vat bier onder, dat ge met de kermis in uw zaak en uw danstent nooit meer dan 50 hl bier verkoopt." Dat liet de heer v. d. Munnickhof niet op zich zitten; vier dagen duurde de kermis en na afloop van het feest had hij zijn vat bier gewonnen met de record verkoop van 70 hl. 70 hl in vier dagen. 28.000 glazen, per dag 7000 glazen bier, een prestatie, welke zelfs op Limburgse kermissen een uitzondering betekent.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 3