de'/vmg maarak"ba9l< 2 Vers van 't Vat is een blad van en voor het personeel van de Heine- ken's Bierbrouwerij Mij. N.V. Het blad wordt geredigeerd door de hieronder te noemen redactie; het kan echter slechts bestaan door de medewerking van alle leden van het personeel. Zendt alten Uxv bij dragen naar de onderstaande redactie-adressen; doet dit onbe schroomd. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te bekorten of zo nodig om te werken. Zo veel mogelijk zal dit geschieden in over leg met de inzender. De redactie: Mr K. L. BEIJEN*) Drs J. GOMBERT Mr E. C. KETTNER G. E. KLEINGELD J. G. TIMMER R. VESTERGAARD**) J. J. WOLFF J. VAN DER ZWAAL Redactieadres te Amsterdam. Redactieadres te Rotterdam. «tw The British Veteran Car Club" heeft een bezoek aan onze brouwerij te Amsterdam gebracht. 34 auto's uit het stenen tijdperk der automobielen bemand met ongeveer 80 ..Britten ten voeten uit" hielden een rally naar het 700-jarige Alkmaar. Heineken was hun lunch en bier stop. Op de voorpagina ziet U hoe het moderne verkeer wordt stopgezet om voorrang te verlenen aan een De Dion Bonton uil 1003 en de 33 achter hem aanrij dende soortgenoten. Elders in dit blad vindt U meer over dit bezoek. -f5 •Cs -05 -{5 ■5 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -K -05 -05 -05 -I: -05 -05 •05 -05 -05 -os •Ós ■Ós -05 -05 ■Os -05 -05 -os -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -f5 -05 -05 -Os -05 -OS -05 -05 -05 ■S -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 '05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 ■Cs -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -Os -05 -05 -05 -05 ■05 -05 ■5 -05 -Os -05 -05 -Os •05 -05 -05 -05 -05 -05 -Cs -05 "05 -05 In deze rubriek kunnen alle leden van de grote Heineken's familie vragen stellen welke naar beste weten zullen worden beantwoord. Wij verwachten vele vragen uit binnen- en bui tenland en daarom moeten wij U één beperking opleggen; de vragen moeten betrekking heb ben op bier in 't algemeen, op Heineken's Bier in liet bizon der en verder op alles wat der brouwerij is. Maar voor bet overige: vraag maar raak. Vraag: Als vrouw van een Heineken- employé gebruik ik thuis natuurlijk spe ciale bierglazen. Ik bezit de bekende gla zen met het zgn. brouwerswapenembleem. Wanneer kennissen mij echter vragen wat dit embleem betekent sta ik met m'n mond vol tanden. Kunt U het mij uit leggen? Antwoord: De verklaring van dit embleem heeft enkele jaren geleden reeds een keer in Vers van 't Vat gestaan. Omdat ons echter bekend is dat vragenstelster noch haar man toen reeds contact met de brou werijwereld hadden, geven wij hierbij nogmaals gaarne de gevraagde uitleg. Op Uw bierglazen ziet U het eeuwenoude brouwerswapen afgebeeld, omkranst door gerstenaren en hopranken. In alle landen ter wereld is dit teken het symbool van het bierbrouwen. De verschillende voorwerpen, in dit wapen aangebracht, bestonden reeds lang voor dat de moderne bierbrouwerij met zijn machinale bewerking ontstond. De verkla ring van het gebruik van deze gereed schappen moet men dus vinden in oude werken over de bierbrouwerij, uit de tijd, dat de moderne techniek haar intrede nog niet had gedaan. Het blijkt dan, dat de houten kuip in het midden is: óf de werkkuip (tegenwoordig beslagkuip), waarin het moutmeel met heet water werd vermengdóf de zgn. geil- kuip, waarin het moutextract (de wort), nadat het met hop gekookt en gekoeld was, werd vergist. In de kuip links zien wij een houten schop, die gebruikt werd voor het omzetten van de kiemende gerst, en welke men tegen woordig ook nog wel ziet gebruiken. In het midden vinden wij de gaffel. Hier mede werd in de zgn. werkkuip het mout meel intens met heet water gemengd. Rechts ziet men een koperen schepemmer, die werd gebruikt om de hete wort, nadat deze met de hop gekookt was, in de hou ten goot te scheppen, waardoor deze vloei stof naar de koelbak liep. Welk een verschil met de hygiënische, wetenschappelijke bierbereiding zoals deze in onze moderne brouwerijen plaats vindt. Maar wat ook mocht veranderen, de popu lariteit van deze gezonde, stimulerende drank is door alle eeuwen heen blijven bestaan. Vraag: In het vorige nummer van Vers van 't Vat zag ik een foto waarop onze direc teur Jhr Feith een bierestafette leidt. Kunt U mij vertellen hoe zo'n bier-estafette in zijn werk gaat? Antivoord: Voor een bierestafette moet U een liefst grote groep mensen bij elkaar heb ben. U splitst deze groep in twee gelijke ploegen en U plaatst deze twee groepen tegenover elkaar aan een lange tafel. Iedere deelnemer krijgt nu een glas bier voor zich en op een teken van de wed strijdleider beginnen de nummers één van iedere ploeg hun biertje op te drinken. Zodra een nummer één zijn glas leeg op tafel heeft gezet mag nummer twee van zijn ploeg aan zijn biertje beginnen enz. De ploeg ivaaman de laatste man het eer ste zijn biertje op heeft, heeft gewonnen. De wedstrijdleider moet er op letten, dat niemand voor zijn beurt begint te drinken. U begrijpt dat het aankomt op snel drin ken. Vaak verdwijnt menige teug in het boordje in plaats van in de keel van de deelnemers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 2