U weet wat het waard is 14 ■p r is in Nederland een bedrijf met ongeveer 20.000 mede- ■*-"werkers, die op elk moment van de dag of de nacht klaar staan om hun opdracht uit te voeren, maar die geen cent salaris ontvangen. Schrik niet, dit is geen uitbuiting deze mensen hebben vrijwillig een opdracht aanvaard. In het Nederlandsche Roocle Kruis willen zij werken en hun medemens, die lijdt of in nood verkeert, helpen. Wij noemden het Rode Kruis dus een bedrijf en wij geloven, dat dit een compliment is. Natuurlijk, een ieder weet, dat in het Rode Kruis het begrip naastenliefde vorm gekregen heeft ja, het is juist vooral de naastenliefde, waarop het in het Rode Kruis het eerste aankomt. Het moet altijd, overal en iedereen kunnen helpen. Daarvoor is zelfopoffering nodig. Maar daarnaast is het nodig, dat het Rode Kruis goed georga niseerd is en de technische middelen bezit om doeltreffend te kunnen optreden. En in dit opzicht is het een bedrijf. Als we de vergelijking nog even doortrekken, dan kunnen we zelfs stellen, dat het Nederlandsche Roode Kruis deel uitmaakt van een wereldconcern. Te Genève zetelen het Internationale Comité van het Rode Kruis en de Liga van Rode-Kruisverenigingen. Het eerste treedt als internationaal erkende neutrale instantie op in tijd van oorlog of verwikkelingen. Het ziet er op toe, dat gewonde en zieke militairen, krijgsgevangenen en de burgerbevolking be handeld worden overeenkomstig de Rode-Kruisverdragen van Genève. De Liga heeft een taak in vredestijd. Deze bond vormt het punt van onderling contact voor de ruim 70 Rode-Kruis verenigingen en in de verschillende landen. In geval van een ramp zoals bij ons de watersnood van Februari 1953 coördineert de Liga de hulpverlening. Dit gebeurt uiteraard, zoals alles bij het Rode Kruis, op basis van vrijwilligheid. De nationale vereniging biedt hulp aan en de Liga zegt in welke vorm dit het beste kan gebeuren. De nationale organisatie verschilt niet veel van de internatio nale organisatie. Het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis, dat in Den Haag zetelt, vertegenwoordigt ons Rode Kruis naar buiten en treedt naar binnen in hoofdzaak coördinerend en stimulerend op. Een belangrijk deel van de uitvoerende taak van het Rode-Kruiswerk berust in Nederland bij de 398 afdelingen. En in zo'n afdeling, die één of meer gemeenten bestrijkt, vinden wij die medewerkers, over wie wij het in het begin hadden. Dat zijn de leden van de colonnes, die tijdens de hulpverlening na de ramp van verleden jaar zulk uitmuntend werk gedaan hebben. Er zijn in ons land 247 colonnes grote en kleine, die tezamen het Rode Kruis Korps vormen en 13.000 helpsters en helpers, onder wie 400 artsen, omvatten. Dan zijn er de duizend vrijwillige welfare-werksters, die hun vrije tijd geven om een zieke bezigheid te verschaffen, die de verveling verdrijft. In de grote ziekenhuizen en sanatoria werken ongeveer 80 be zoldigde welfare-werksters. Enige duizenden bestuursleden in de afdelingen werken verder in dit Rode Kruis. Zij hebben zich geen gemakkelijke taak gekozen, want elk ogenblik eist het werk hen op. Zij kunnen gelukkig dikwijls een beroep doen op de medewerking van leden en buurtgenoten. Bij de grote jaarlijkse inzameling, die dit jaar van 21 Mei tot 7 Juni gehou den is, kan men steeds op de steun van zeer velen rekenen. Als wij al die vrijwillig geleverde prestaties, de avondoefenin gen van de colonnes, het welfare-werk, de vele vergaderingen en besprekingen, de organisatie van een inzameling, eens zou den omrekenen in geld, dan kwam het totaal voor het gehele land zeker op omstreeks vijf millioen gulden. Natuurlijk kunnen wij onze vergelijking niet volledig doorvoe ren. Wie zou de waarde willen bepalen van een halve liter bloed, die de Bloedtransfusiedienst ontvangt van een vrijwillige donor ten behoeve van een ernstig gewonde of een zieke? Tach tigduizend vaste donors zijn in ons land ingeschreven bij het Rode Kruis voor directe bloedtransfusies en daarenboven zijn er nog duizenden, die op zogenaamde bloedplasma-avonden een halve liter afstaan. Op medisch terrein is het Nederlandsche Roode-Kruis ook werk zaam met de moedermelkcentrale, de verstrekking van been- transplantaten, de propagering van hoornvliestransplantaties en in enkele plaatsen sinds kort met de thrombosediensten. Wij zijn nu inmiddels al gedeeltelijk op het terrein van het hoofdbestuur gekomen. Bij dit hoofdbestuur valt ook het accent van het Lectuurdepöt, dat boeken en tijdschriften verzendt, voornamelijk naar zieken. Wij kennen nog het Jeugd Rode Kruis, dat de jeugd op de scholen of in de verenigingen betrekt in het werk van het Rode Kruis. Het is een machtig bedrijf dit Rode Kruis. Langs onze wegen heeft het 840 hulpposten geplaatst. In alle delen van het land installeert het rampendepöts met bedden en toebehoren voor mensen, die om welke reden ook moeten evacueren. En in de periode na de watersnood heeft dit Rode Kruis in ons land een programma van hulpverlening uitgevoerd, dat zijn weerga niet had. In samenwerking met de buitenlandse Rode-Kruisver enigingen en de Liga heeft het goederen voor de directe hulp verlening, textiel, huizen, landbouwwerktuigen en -gereedschap pen ter waarde van 65 millioen verdeeld onder de slachtoffers van de ramp. Dit programma is nog niet helemaal voltooid, omdat men niet overal direct kon bouwen. Ongeveer een half millioen Nederlanders hebben begrepen, dat zij dit werk moeten steunen door zich als lid aan te sluiten bij het Nederlandsche Roode Kruis. Dat is veel, maar het is te weinig. De contributies en giften zijn practisch de enige in komsten. Per jaar geeft het Nederlandse volk ongeveer 1 mil lioen. Ook dat is veel, maar ook dat is toch nog te weinig om al het werk volledig naar behoren te kunnen doen. Wij herha len dan ook gaarne de wens, die een groep vooraanstaande Nederlanders, verenigd in het Centraal Campagne Comité voor het Nederlandsche Roode Kruis, heeft uitgesproken. Laat men tenminste 0.25 per persoon of 1.— per gezin aan het Rode Kruis geven. Het Rode Kruis staat altijd klaar om II te helpen, helpt U het een keer per jaar. Dat is toch niet te veel gevraagd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 14