OLTERING Een prettige mededeling komt uit Rotterdam, of eigenlijk is het beter te zeggen uit Londen, waar ir Meesters in het huwelijk trad met mevr. Meesters—Schouten, althans zo heet zij sinds 29 Maart j.l. Onze zeer hartelijke gelukwensen. Tijdens de Rotterdamse feestavond van 27 Maart liep een in vrolijke stemming verkerende heer door de gangen. Op zijn route kwam hij jhr Feitli tegen. ..Hallo", zei de vrolijke heer, tot de heer Feith, „mijn naam is Jan en meer zeg ik lekker niet". Waarop onze direc teur antwoordde: „Mijn naam is Piet en meer zeg ik lekker ook niet." Uit dienst keerde terug de heer J. W. van Buuren, afdeling expe ditie. Wij heten hein weer hartelijk welkom in ons midden. In ons vorig nummer meldden wij de geboorte van een zoontje van de heer P. Hoogendoorn (bottelarij Rotterdam). Dit moest zijn afdeling kuiperij. Onze excuses. Van uit Amsterdam vallen drie bruiloften te melden, alle uit de bottelarij. J. F. Heijman met mej. Boukje de Ree; negen dagen later volgden J. H. M. Veltman en mej. Toos Redeker dit goede voor beeld, terwijl een dag tevoren C. Schellingerhout in het huwelijks bootje stapte met mej. G. B. Tas. Aan allen onze hartelijke geluk wensen. l)e heer I'. Keunig van Onderhoud I te Rotterdam, die naar Canada emigreerde groeten wij hartelijk en wij wensen hem het beste in zijn nieuwe vaderland. De heer J. Boelhouwer, eveneens van Onderhoud I (R'dam), trad op 7 April 1954 in het huwelijk met mejuffrouw 1'. v. d. Kuvp. Wij wensen het jonge echtpaar van harte geluk met deze grote gebeurte nis in hun leven. Er is nog een huwelijk te melden en wel dat van de heer J. P. Mol- lenbrok van het biermagazijn, die op SI Maart in het huwelijksbootje stapte met mej. J. Remming. Ook dit echtpaar wensen wij van harte geluk met deze grote stap. De heer C. Meyer, onderbaas bij de afdeling Onderhoud Rotterdam, was door ziekte verhinderd deel te nemen aan het diner, waarbij directie en jubilarissen aanzaten. Hij werd echter niet vergeten en kreeg een mooie fruitmand thuis. Ook namens zijn vrouw betuigt hij hierioor zijn hartelijke dank. Het Rotterdamse Mannenkoor hield Zaterdagavond 8 Mei een con tactavond met het oog op grootse en interessante plannen, die men voor het komende seizoen heeft. De medewerking van allen, die over een behoorlijke stem beschikken, zowel van kantoor als van de fabriek, wordt gaarne gevraagd. Inlichtingen bij de heren J. Bijl, C. Molijn, J. Oosterbroek en de secretaris J. C. Grund. Enige weken geleden werd nog een geslaagde avond gehouden in het be kende zaaltje aan de Hammerstraat, waarbij o.a. het Heineken's ballet zijn medewerking verleende. lijk aan je verstandkies bezig zijn. Wat een feest zal dat worden, als het nieuwe dak er op zit. Als we de telefoon weer kun nen horen hoe vervelend dat instrument soms ook is en als we niet meer behoeven te vluchten naar Hollandia of naar huis om ons eens een ogenblik rustig te kunnen con centreren. Hoe ver dit ogenblik nog verwijderd is? Dat weten we niet, maar we zijn blij, dat dit werk niet wordt uit gevoerd door dege nen, die de lift re pareren. Als U be grijpt, wat wij be doelen Nu echter wordt het dak „gelicht", dat wil zeggen er komt een étage op het kantoorge bouw, omdat we uit ons jasje groeien en bij dat „lichten" worden pneumatische boren gebruikt. Vóór negenen en na vijven (dat is een vriendelijke attentie, waarvoor wij dank baar zijn), maar het geval wil, dat het nogal druk is en velen op kantoor beginnen om een uur of acht en zijn tot zes uur de I.B.M.-afdeling, die met het Hollerith systeem worstelt, soms zelfs heel wat later! aan wezig. En zo genieten we van die moderne kwelgeesten volop. Vóór het gebouw een machine voor de aandrijving, er achter óók zo'n in strumenten boven ons hoofd het ergste la waai van de pneuma tische boren. Dende rend, daverend, don derend. De betonnen kantoorkolos schijnt het geluid duizend voudig te weerkaat sen, zodat elk tele foongesprek, ja elke gedachten wisseling, onmogelijk wordt. Het bonkt en klopt, het boort, het ha mert, zindert over al doorheen, alsof drie tandartsen tege- (\ns onvolprezen Rotterdamse kantoorge J bouw heeft al heel wat stormen der critiek moeten doorstaan (accoustiek, spreekkamers, we hebben er kamer 8 aan te danken!) en er is in de loop van de jaren het nodige aan verbouwd. De geluiden van hameren, breken en timmeren zijn ons dan ook welbekend. Het was dikwijls hinderlijk, bijzonder hinderlijk, maar alles went niet waar? Zelfs het hakken van gaten voor de Hollerith-machines in de betonvloeren kon onze gemoederen niet verstoren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 8