GESPREKKEN IN HET BEDRIJF De man achter de schermen HOUDBAAR ATTENTIE! (\p een V rijdag in Mei 1930 werd de heer van Nigtevegt bij de Directie binnen geroepen en werd hem het volgende medegedeeld: Maandag komen uit Brussel 3 Belgen met een vrachtwagen. In die vrachtwagen bevin den zich meubelen, brandkasten, archiefkas ten, schrijfmachines en prullenmanden, maar ook de volledige hoofdadministratie van de brouwerij in Soerabaja. Je moet maar zien. dat je personeel krijgt, je moet maar zien, dat je de zaak administratief en financieel op poten zet en enfin, ga je gang maar! De drie Belgen mogen 8 maanden blijven om je in te werken, verder good luck! Ijlings werd Giessler, nu werkzaam op onze brouwerij in Venezuela, en een secretaresse aangetrokken terwijl ongeveer een maand later Mr ter Haar zijn intrede deed, en nu maar wachten op de dingen, die komen zou den. Wel, ze kwamen, de drie Belgen met hun vrachtwagen. Ze zouden 8 maanden blijven, na 2 maanden had v. Nig tevegt het „door", de heren werden bedankt en konden naar België terugkeren: de ^Afdeling Buitenland begon zijn zelfstandig bestaan. Wie is die van Nigte vegt, die de groei en de enorme bloei van de af deling Buitenland en Cobra zo volledig heeft medebeleefd en die een zo groot deel heeft ge had in de ontwikkeling van deze afdeling? Een eenvoudig man, die men met glunder gezicht en altijd lachende ogen kan aantreffen in de laatste kamer rechts op de eerste verdieping van ons hoofd kantoor te Amsterdam, altijd bereid om iedereen, maar vooral de jongeren, te ver tellen over zijn zeer gespecialiseerd werk voor de brouwerij. Een bezigheid, die van ongekend groot belang is voor ons gehele bedrijf. Maar vooral een man, die een voorbeeld is voor een ieder, die bij Heineken werkt, een voorbeeld van wat men bereiken kan bij ons, wanneer men beschikt over gezond verstand, werklust en een grote liefde voor het bedrijf. In 1919 kwam v. Nigtevegt als 14-jarige jongen bij Heineken. Dr Heineken nam toen nog ieder personeelslid, zelfs het jongste, zelf aan. Toen de jonge v. Nigtevegt voor de heer Heineken verscheen, zei deze tol hem: „Iedereen, die hier binnen komt, draagt de maarschalkstaf in zijn ransel." Later zou blij ken. dat dit profetische woorden waren. Voorlopig begon de kortgebroekte nieuwe ling op de afdeling Expeditie: vatenschrij- ven. Hij wilde echter alles meemaken en hij herinnert zich nog als de dag van gisteren, hoe hij meereed met de slepers, die bier moesten brengen naar de Elta luchtvaart - tentoonstelling, het sjouwen met de vaten viel niet mee, maar wie een prima bierdorst wil krijgen, doet goed zich warm te werken. Het zal wel een vrolijke boel geworden zijn, want de minder vriendelijke ontvangst thuis, 's avonds om half twaalf, staat hem nog dui delijk voor de geest. 15 Jaar, overgeplaatst naar de rekening- courant Stad. Als chef kreeg de heer v. Nigte vegt toen de heer Bolhoven. Als bijbaantje moest hij copieën schrijven voor het secre tariaat, want schrijfmachines waren nog geen gemeen goed. 18 Jaar, gepromoveerd naar de Kas. 21 Jaar, weer een stap verder, naar de afde ling rekening-courant: leningen Provincie. 24 Jaar: Chef (voor het eerst het woordje „Chef" voor zijn naam) rekening-courant Provincie. 28 Jaar: Over naar de Hoofd boekhouding. Onder leiding van zijn chef, de heer v. d. Horst, begon zich zijn interesse in de administratieve en finan ciële problemen pas goed te ontwikkelen. In deze tijd be handelde hij de administratie van het syndicaat en de over name van de Interbra en hier werd in feite de grondslag ge legd voor zijn latere activiteit op internationaal financieel terrein. 31 Jaar: Vier dagen wachten op 3 Belgen met een Machtwa gen, oprichting van de afdeling Buitenland. Sinds die tijd heeft de belang stelling, de studie en de activi teit van de heer v. Nigtevegt zich geheel toegespitst op de internationale fiscale en finan ciële problemen, waar een con cern als Heineken zo rijk aan is. Zijn spreek woordelijk geworden „ijzeren" geheugen kwam hem bij de vaak zeer gecompliceerde kwesties bijzonder goed van pas. Slechts éénmaal heeft de heer v. Nigtevegt zich geheel moeten omschakelen. Dat was in de oorlog, toen de verbindingen met het buitenland, met uitzondering van dc Bras serie Léopold te Brussel, waarvan de heer v. Nigtevegt thans „commissaire" is. verbro ken waren. Hij heeft echter ook in deze tijd niet stilge zeten. Door zijn bemoeienissen met de bier distributie beheerste hij min of meer de productie en de verkoop, hij verdiepte zich in het brouwproces, maakte ruzie met de brouwmeesters, omdat hij beter dan deze heren wist wat scherp-brouwen betekende, bemoeide zich met de oprichting en de ad ministratie van het noodziekenhuis op de Jan van Govenkade, gesticht door mevrouw Hei neken, studeerde 's avonds Belastingrecht, omdat hij wel begreep, dat er eens een Lief tink moest komen en snakte naar het einde van de oorlog om zich weer te kunnen gaan wijden aan de vele problemen, die zich ongetwijfeld in grote getale zouden voordoen. Wel, het is zover gekomen, de oorlog is ge ëindigd en v. Nigtevegt had in minder dan geen tijd zijn handen vol. Hij is er niet bij blijven zitten, hij heeft ze bezocht in Soera- ba ja, in Singapore, in Cairo, in Caracas, in Brussel, kortom in al die plaatsen, waar men sen werken aan dat ene doel: het bevorderen van de groei en de bloei van ons concern. Door zijn grote kennis van- en belangstelling voor belastingzaken, internationale financie ringsproblemen en het internationale geld verkeer, is het begrijpelijk, dat zijn liefde uitgaat naar een beleggings maatschappij als de Cobra, waarvan de heer v. Nigtevegt secretaris is, een maatschappij, die dagelijks met deze problemen te maken heeft. Denk nu niet, dat een man, die zo hard werkt en zoveel studeert, een saai mens zou zijn. Verre van dat, wanneer U een gezellig biertje wilt gaan drinken, dan kunnen wij U hem als partner ten stelligste aanbevelen. Ergens in Palestina woont een aantal R.K. Zusters. Zij houden zich bezig met werken van barmhartigheid. Wie zal het deze zusters euvel duiden dat zij in het warme Palestijnse land dorst krijgen en bij tijd en wijle ver langen naar een koud glas bier? Nu een ander verhaal! Onze agent te Palestina, de heer Albina, werd tijdens de onlusten in 1949 weggejaagd uit zijn land en in de haast moest hij een aantal volle vaten Heineken's Bier in zijn magazijn achter laten. En hier de combinatie van beide verhalen. Via een lange omweg hebben deze zustertjes thans de heer Albina laten vragen of zij iels van dat bier mochten drinken. Albina gaf graag zijn toestemming en nu komt het be richt bij ons binnen dat dit hier, na vijf jaar, nog steeds prima is „of het zó van de brou werij komt". Voor jongelui, die een lange zomervacantie genieten, bestaat gelegenheid in de maanden Juni. Juli en Augustus in onze fabriek te Rotterdam te werken gedurende een tijd van tenminste vier weken. Men kan zich in verbinding stellen met mej. Lootnan, soc. afdeling. Zegt het voort! Als gevolg van de toeneming der werkzaam heden en mede in verband met enkele per- soneelsmutaties kunnen op het kantoor van de brouwerij te Rotterdam enige mannelijke en vrouwelijke employe's worden geplaatst. Gedacht wordt aan jongelui, die dit jaar hun H.B.S.- of M.U.L.O.-diploma behalen en die wensen te worden opgeleid in de richting van administratie of correspondentie. Vlocht U jongelui weten, die hiervoor be langstelling hebben, dan zullen wij het op prijs stellen, indien 11 hun wilt adviseren een sollicitatiebrief aan afd. Personeelszaken, Rotterdam, te richten. Ook al is hun de uitslag van het examen nog niet bekend, dan is het toch gewenst, dat zij zich reeds thans met ons in verbinding stellen. G. Th. v. Nigtevegt

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 5