I Q6RARÖ DI COl A AS VAn II ART,C PERSONALIA BUITENLAND 3 i Geboren 6 December 1884, gestorven 27 Maart 1954 G. N. van Harte t A 7"an Harte is van ons heengegaan! Zijn gezondheid liet reeds lang veel te wensen over en nu is hij, vlak na zijn verhuizing van Den Haag naar Bussum, plotseling overleden op 27 Maart. Met hem is er een persoonlijkheid heen gegaan, die voor de H.B.M. van uitzon derlijke betekenis geweest is, en dat wil ik gaarne, ook in ors huisorgaan, nog eens tot uitdrukking brengen. Reeds in 1911 is hij in onze dienst getre den en toen hij op 31 Dec. 1945, helaas te vroeg, gepensionneerd werd, kon hij op een kolossale staat van dienst terug zien. Immers in de jaren waarin onze brouwerij haar grote vlucht genomen heeft, is hij door zijn grote kwaliteiten daarin een steeds belangrijkere rol gaan spelen. En geen wonder, want met welke kwaliteiten was hij begiftigd! Naast een scherp zakelijk inzicht, beschikte hij over die menselijke eigenschappen, die een waarborg voor het slagen in liet leven zijn! Zonder ook maar in het minst er naar te streven zich populair te maken, verstond hij het geheim zowel zijn mede werkers als onze afnemers aan zich te binden en hen zonder de minste moeite te overtuigen van de juistheid van zijn standpunt. Hij was in de beste zin des woords een wijs man, en hij bezat daarbij een ongeëvenaard gevoel voor humor! Zó was hij en zó is hij gebleven tot het einde! Van zijn verhuizing naar Bussum had hij zich nog veel voorgesteld. Hij hoopte daar met zijn vrouw in de nabijheid van hun kinderen nog een mooie tijd tege moet te gaan. Toen ik hem voor het laatst bezocht, sprak hij daar nog met zoveel enthousiasme over! Het heeft niet mogen zijn. Nauwelijks in Bussum aan gekomen heeft de dood aan zijn deur geklopt! Gerard Nicolaas van Harte, veel hebt Ge ons gegeven, en daarom is ons verlies groot! Maar laat ons U mogen zeggen, dat Ge, alom in en buiten onze maat schappij geëerd en geliefd, in onze ge dachten zult blijven voortleven als een lichtend voorbeeld voor ieder onzer! J. M, HONTG Jhr Feith en mevrouw Feith zijn op 7 April naar het Verre Oosten vertrokken. De heer Feith brengt zijn gebruikelijke bezoek aan de brouwerijen te Singapore en Soerabaja. In Soerabaja zal de heer Feith bovendien het zilveren jubileum van de Heineken's Indonesische bij wonen. Begin Mei keerde de heer Scheuer uit Singapore naar Nederland terug onr hier zijn verlof door te brengen. Op 27 April vertrok ir Tijssens (per helicopter tot Brussel) voor 6 weken naar Belgisch Congo voor een inspectiereis langs de brouwe rijen te Léopoldville, Bukavu, Brazzaville. Tevens bezoekt hij Usumbura, waar binnenkort een brouwerij zal worden gebouwd. Op 4 April j.l. werden de heer en mevrouw Bels verblijd met de geboorte van een dochter, Irene Margaretha. Op 23 Mei zullen de heer en mevrouw A. Verhoeven naar Lagos vertrekken. De heer Verhoeven zal hier enige bazen, die met verlof naar Nederland komen, verv angen. Op 1 April kwam de heer F.kkelboom naar Nederland voor het doorbrengen van zijn verlof. Mevrouw F.kkelboom en hun dochtertje vertoefden hier reeds enige tijd. Ir Jonkers bracht in Maart een bezoek aan de Nigerian Brewery en aan Oost-Nigerië. Ir J. Lens van Rijn kwam begin April naar Nederland voor het doorbrengen van zijn verlof. De heer de Bood vertrok op 30 April uit Singapore naar Nederland, hij zal in Nederland zijn verlof doorbrengen. Op 8 Mei vertrok de heer Ringoir uit Amsterdam naar Soerabaja, waar hij de functie van tweede machinist op zich neemt. In verband met de uitbreidingen, die in Singapore tot stand zijn gekomen, doen zich daar tal van technische problemen voor. Voor de oplossing hiervan zal ir Weis gedurende een jaar naar Singapore gaan. Mevrouw Weis en pasgeboren Petertje zullen hem verge zellen. De heer Söhngen vertrekt op 15 Mei naar Cairo voor een 10-daags bezoek aan de Société de Bière „Les Pyramides". Zeer binnenkort zal de heer Bodart in Léopoldville de bedrijfsleider gedurende een half jaar gaan vervangen. Op 14 Mei keerde de heer van der Post na genoten verlof met zijn gezin naar Soerabaja terug. Op 14 April werden de heer en mevrouw Benne verblijd met de ge boorte van een zoon, Freddy. Hartelijk gelukgewenst.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 3