r ft ft ft ft -ft ft -ft •ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft ■ft -ft -ft -ft ■ft -ft ft ■ft -ft ft -ft -ft -ft ft -ft -ft -ft -ft -ft ■ft -ft -ft -ft -ft -ft ft ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft ■ft. -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft ft •ft -ft -ft •ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft -ft ■ft -ft -ft -ft •ft -ft -ft -ft ft ft -ft -ft ft ft ft ft -ft -ft -ft ft ft ft ft ft ft ft ft I'ers win 'I Vat is een blad van en voor het personeel van de Heine- hen's Bierbrouwerij Mij. N.V. Het blad wordt geredigeerd dooi de hieronder te noemen redactie; het kan echter slechts bestaan dooi de medewerking van alle leden van het personeel. Zendt allen Uw bij dragen naar de onderstaande redactie-adressendoet dit onbe schroomd. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te bekorten of zo nodig om te werken. Zo veel mogelijk zal dit geschieden in over leg met de inzender. De redactie: Mr K. L. BEIJEN*) Drs J. GOM BERT Mr E. C. KETTNER G. E. KLEINGELD J. G. TIMMER R. VESTERGAARD**) J. J. WOLFF J. VAN DER ZWAAL Redactieadres te Amsterdam. Redactieadres te Rotterdam. De bekende Amsterdamse fotograaf Paul Huf Jr maakte de foto, welke onze voorpagina siert, in onze hoofd stedelijke brouwerij. De foto werd genomen op het moment dat men bezig was de nieuwe ketels in het ketelhuis te monteren. Amateurfoto grafen onder onze lezers zullen onge twijfeld grote bewondering hebben voor deze actiefoto. H1WÏÏ11 Lif/f f if M* L'j 1111* r I ff r 1 In deze rubriek kunnen alle leden van de grote Heineken's familie vragen stellen welke naar beste weten zullen worden beantwoord. Wij verwachten vele vragen uit binnen- en bui tenland en daarom moeten wij U één beperking opleggen; de vragen moeten betrekking heb ben op bier in 't algemeen, op Heineken's Bier in liet bizon der en verder op alles wat der brouwerij is. Maar voor liet overige: vraag maar raak. Vraag: Hoelang denkt U deze rubriek te kunnen volhouden? (Enkele redactieleden.) Antwoord: Zolang als het personeel van de Heineken's Brouwerijen belang stelt in het bedrijf en in het product zullen de vragen blijven stromen. Het einde van deze ru briek maakt deze redactie dus niet meer mee. Vraag: Ik weet dat onze brouwerij te Am sterdam 450 mensen in dienst heeft en Rotterdam 800. Hoeveel personeels leden tellen onze buitenlandse brouwerijen? Antwoord: Een interessante vraag. U moet echter niet denken, oh, in b.v. Singapore hebben zij 660 man personeeldun zal die brouwerij ook wel 2 maal zo groot zijn als onze Amsterdamse brouwerij. Niet-Euro- pees personeel en het tropische klimaat doen de arbeidsprestaties roei eens wat verschillen. De hieronder genoemde perso neelssterkte mag voor U dus geen basis zijn ter vergelijking ven de grootte onzer be drijven: Brussel 170 Soerabaja 521 Singapore660 Cairo 288 Lagos505 Caracas 110 Met Amsterdam en Rotterdam mee dus ongeveer 3500. Dit is een aardig getal. Wanneer U bedenkt dat al deze mensen gemiddeld een halve liter bier per dag drinken kunt U uitrekenen xuelk een mooie omzet we alleen al aan ons eigen perso neel danken. Vraag: Als amateurfotograaf zou ik U gaarne het volgende vragen: in onze laatste bier- advertenties heb ik twee fotografisch merkwaardige zaken opgemerkt. Ten eer ste de foto van een rouwenarm achter een glas bier en ten tweede de foto's van een man die in verschillende phasen een glas bier leegdrinkt. Hoe komt dit fotogra fisch tot stand? Antwoord: We zuilen trachten deze vraag duidelijk te beantwoorden hoewel dit niet zal meevallen. In de eerste plaats de man die in verschil lende phasen het glas bier leegdrinkt. Deze foto's werden gemaakt met een Robot ca mera, deze camera is voorzien van een soort motortjedat de film automatisch door draait en tevens op bepaalde momenten de sluiter ontspant. Zo worden 54 foto's achter elkaar opgenomen. Hel model hoeft slechts het glas bier leeg te drinken en de gehele beweging is opgenomen. Voor de advertentie werden uit deze 54 opnamen 6 of 7 foto's gekozen, welke de meest logi sche beweging weergeven en deze zijn ge bruikt voor de montage. Nu de arm achter het glas bier, dat wordt moeilijker! Eerst wordt de arm tegen een lichte achtergrond gefotografeerd, hiervan is een vergroting gemaakt op een formaat van 13 x crn- De arm is daarna uit geknipt, op zwart papier geplakt en dan nog eens gefotografeerd. We kregen dus een foto van de arm op een „blank" nega tief, het zwart van de achtergrond werd op het negatief nl. geheel doorzichtig. Wij beschikten over een foto van het bier glas. Beide foto's, bierglas en arm. werden door elkaar heen vergroot en uit deze ver groting is het bierglas geknipt. We had den toen een bierglas waarachter een arm te zien is, we misten echter nog de stukjes arm en hand met glas die aan weerszijde buiten het glas steken. Deze stukjes zijn afzonderlijk uit het eerste negatief vergroot en ingemonteerd. U ziet het is een aardig knutselwerkje! Op pagina 9 van dit blad kunt U nog een afdruk van deze fotogra fische knutselarij bewonderen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 2