JUBILARISSEN VJ DANKBETUIGING vAn onze veReniqinqen 15 J. EELHART, Expediteur flessenbier A'dam. 25 jaar H. A. BOELAARTS Tapper bottelarij R'dam, 16 Mei 1954 25 jaar M. H. DE JONG, etiketteerder, A'dam, 25 jaar J. VERMEULE, Chef Controle I.B.M. R'dam, 2 April 1954 W. GROOTHUYS, Pekkerij R'dam, 3 Mei 1954 25 jaar J. GROOTVELD Hier zien wij Jan Grootveld, die op 8 April het ogenblik herdacht, waarop hij veertig jaren geleden in dienst van Heineken Rotter dam trad, als ijsjongen bij Jan Hirt. Zo in de jaren omstreeks 1920 werd Grootveld chauffeur op een „Bussing", een auto met ijzeren banden. Snelheid 12 km per uur. Voornaamste trips naar Den Haag en terug, waarbij het vaak gebeurde, dat 's avonds werd gereden. Het kwam dan nogal eens voor, dat Jan uit moest stappen om te kij ken, hoe de weg verder liep. De straatver lichting was in die jaren zeer slecht, terwijl de koplampen van de auto's uit petroleum lichten bestonden. Later kwamen de carbid lampen, die 's winters bevroren Na de tweede wereldoorlog is Jan Grootveld al monteur in de garagewerkplaats gekomen waar hij met plezier zijn arbeid vervult. Na een langdurige ziekte is hij thans weer hele dagen aan 't werk. Wij wensen hem nog vele gezonde jaren toe, opdat hij zijn werk met blijmoedigheid kan blijven verrichten. P. MEER I ENS Op 11 Mei 1954 was de heer P. Meertens, de onderbaas van de bottelarij Rotterdam, veertig jaar in dienst van Heineken en ook hij komt dus hier voor het forum. Toen we Piet vroegen, waarmede hij begonnen was, antwoordde hij heel listig: „Met de zuig fles". We bedoelden echter bij de brouwerij en kregen het volgende te horen. Als jongen van 16 jaar een baantje bij de brouwerij, dat was wel iets. Ijsjongen werd de aanvankelijke functie en het werken in de zomer soms van kwart over vier 's morgens tot half tien 's avonds. Loon 4,50 per week, plus 0,50 overwerk. Hij deed het echter met plezier, want ook toen was „het bier opperbest". Nadat de eerste periode als ijs jongen voorbij was, is Piet Meertens door de gehele brouwerij gezworven. Stalknecht, bij rijder, enz. Tot op een goede dag zijn baas hem voor „twee weken" naar de bottelarij stuurde. Dat was in 1918. Laconiek merkte Piet op: „Twee weken du ren lang, heb ik in de gaten, 't Is nu 1954 en ze zijn nog niet om". Dat kan alleen maar een pluim zijn op de hoed van de jubilaris, die blijkbaar gezien zijn promotic steeds tot voldoening van zijn superieuren in de botte larij is werkzaam geweest. Onze hartelijke geluk wensen. -N Alhoewel ik reeds op mijn jubileum- dag een dankwoord heb gesproken, wil ik hier nogmaals mijn hartelijke dank betuigen aan allen, die op enigerlei wijze van hun belangstelling hebben blijk geget en, in het bijzonder de heer Derksen, namens de flessen bieradministratie Amsterdam, het Mannenkoor de Sportclub de Bridgeclub „H.B.M." en de Controle Afdeling „I.B.M." (v.h. flessenbieradnrinistratie), die mij en kele fraaie cadeaux offreerden. De pick up en het armbandhorloge, die ik t an het gezamenlijke personeel mocht ontvangen, zullen een blijven de herinnering aan deze dag zijn. J. VERMEULE HEINEKENS PERSONEELS UNIE - AMSTERDAM Dat de H.B.M.-avonden in de smaak vallen werd Donderdag 22 April weer eens bewezen toen het Toneelgezelschap van Johan Kaart" in een meer dan uitverkocht huis ruim 750 H.B.M.ers met introducé's bevolkten de concertzaal van Bellevue het blijspel „Potasch en Perlemoer" ten tonele brachten. F.n hoe ten tonele brachten. De wijze waarop Johan Kaart en Johan Boskamp als de hoofdrolspelers de zakenmensen Potasch en Perlemoer vertolkten was geweldig. De zaal heeft gelachen, de zaal heeft gebruld en velen zullen de volgende dag hun kaakspieren nog gevoeld hebben. Jammer dat de ventilatie in Bellevue vrij slecht is en het daardoor in de zaal bepaald be nauwd was. Enfin hierdoor werd het gunstig effect van de traditio nele pauze-consumptie weer groter. Met deze toneelavond werd het winterseizoen 1953/54 weer besloten en terugziend op de drie avonden van de afgelopen winter kunnen we zeggen dat als voor het seizoen 54/55 weer even goede avonden „gepland" worden de leden der H.l'.U. goede vooruitzichten hebben.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 15