3-tulcllgincf ^ubilarióóen 1953 5-leineken -^l^otterclam 13 i r is mij gevraagd om als een der jubila- j rissen mijn indrukken weer te geven met de bedoeling dit op te nemen in „Vers van 't Vat". Aan dit verzoek voldoe ik graag. Tn 't jaar 1953 hebben 15 personeelsleden gejubileerd, waarvan niet minder dan 13 de 40 jaar hebben volgemaakt, en 2 de 25 jaar. /ij allen hadden een uitnodiging ontvangen om vergezeld van moeder de vrouw Zaterdag 27 Maart om 5 uur in de Rivièrahal van de Rotterdamse Diergaarde aanwezig te zijn, teneinde gezamenlijk met de Directie aan een maaltijd aan te zitten. En met uitzonde ring van de heer C. Meijer (door ziekte ver hinderd) was het helc gezelschap prompt op tijd aanwezig. 't Was een vorstelijke maaltijd. Bij de aanvang werden de aanwezigen door jhr Feith van harte welkom geheten en tij dens het dessert hield ir Emmens op de van hem zo bekende pittige wijze een rede, die op ons allen een allerprettigste indruk maakte. Als een onverwachte verrassing werd ons medegedeeld, dat de Directie had besloten tot het instellen van een onderscheiding voor resp. 25- of 40-jarige diensttijd. Ir Emmens speldde persoonlijk de jubi larissen het Heine- kens Ereteken, zie f| inzet, op de borst. Dit ereteken is in goud uitgevoerd en wordt verstrekt na 25 dienstjaren. Wanneer men 40 jaar in dienst van de brouwerij is ontvangt men hetzelfde speldje doch dan voorzien van een bril jantje. Aan de feestelijke maaltijd in de Rivièrahal Deze bestaat uit een gouden speldje, voor stellende het bekende Heinekens-embleem, een vijfpuntige ster. omgeven door een krans waarin de naam „Heineken", waarin voor de 40-jarige diensttijd bovendien in het hart van de ster een diamantje is gezet, 't Geheel maakt een gedistingeerde indruk en zal door ons gaarne op de jasrever of als dasspeld ge dragen worden. Na de rede van de heer Emmens, had onder getekende het voorrecht om namens de ge zamenlijke jubilarissen enige woorden van dank te mogen spreken. Bij het verlaten der zaal werd ons de „Huisorde van Heineken" door ir Emmens persoonlijk op de borst gespeld, hetwelk ge paard ging met een hartelijk woord en hand druk. Inmiddels liep het naar achten, het tijdstip waarop het grote feest met de gehele Heine- kens familie zou aanvangen. Hiervoor waren verschillende zalen van het Groothandelsge bouw in gereedheid gebracht; een unieke ge legenheid voor een grote schare feestgangers (we waren met z'n twaalfhonderden). Na opening door de heer Oosterbroek namen de feestelijkheden een aanvang, waarbij een aantal musici en artistcn van naam optraden, die er een prima feeststemming inhielden. Uiteraard kwam de inwendige mens niets te kort, waarbij het Hcineken's Pils een voor name plaats innam, menige Hecto is leeg- gctapt. In een der zalen werd ieder half uur de I leineken's film (met bijprogramma) ge draaid waarvoor zeer veel belangstelling bestond. Dit alles duurde tot diep in de nacht, of vroeg in de morgen, hoe men het noemen wil, waarna de feestgangers met extra trams en autobussen naar hun diverse woonwijken werden vervoerd. Alles bijeen een zeer geslaagd personeels feest, dat volgens de gangbare mening alle vorige overtrof. Ten slotte nog een woord van oprechte dank niet alleen aan de Directie, maar ook aan het adres van de Commissie voor Personeels feesten, onder leiding van de heer Ooster broek, bijgestaan door de heren Hoogvliet, van Roon, Lange en v. d. Bos, die door een perfecte organisatie zoveel heeft bijgedragen tot het welslagen van dit feest dat een hoog tepunt is geweest in onze loopbaan bij Heineken. B. BOS Babysitting in de Tropen Ir Meesters, die vorig jaar geruime lijd in Soerabaja verbleef, hield zich daar niet al leen bezig met technische problemen, maar ook. zoals men hier ziet, met een tweeling ten huize van de familie de Groot verblij vende. Zojuist werd „de fles" genuttigd. Jong geleerd, oud gedaan denkt baby I, ter wijl baby II allang in de gaten heeft, dat drinken slaperig maakt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 13