STEUNFONDS In de vergadering van 25 Maart j.l. heeft het bestuur besloten, in bepaalde gevallen hulp te verlenen bij de studie van begaafde kinderen van personeelsleden. Deze regeling geldt voor hen, die na de lagere school een inrichting voor nijverheids-, uitgebreid lager, middelbaar of voorbereidend hoger onderwijs met goed gevolg hebben doorlopen. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot de sociale afdeling. UIT DE GOEDE OUDE TIJD. Het ongeluk gebeurde 25 jaar geleden in de machine kamer te Rotterdam. Het slachtoffer, meer geschrokken dan getroffenmet vereende krachten op een stoel gehesen, was langzamerhand bezig bij te komen. De gewaarschuwde chef-machinist Klasener nadert, werkt zich door de buitenste kring belangstellenden heen, overziet de situatie en zegt tegen de man naast hem: „Ga jij eens even een glas water voor Item halen." Zacht gemompel van de stoel. De chef-machinist: Wat zegt-ie?" „Hij zegt: liever bier'!" E. Enige tijd geleden ontvingen wij van de brouwerij in Soerabaja een aantal foto's waar van wij er hierboven een hebben afgedrukt. U ziet hier de heren Mr. Dresselhuys, De Groot en Van Berge in een geanimeerd gesprek met enkele grossiers; v.r.n.l.: dhr. A. van Berge, dhr. A. P. de Groot, een grossier en diens echtgenote, Mr. Dresselhuys en wederom een grossier.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 9