r AFGELOPEN PERSONALIA BUITENLAND. Ir. J. A. Emmens heeft zich op 29 Februari naar het Oosten begeven voor het voeren van besprekingen in Singapore, Indonesië en Australië, alwaar de mo gelijkheid werd besproken te komen tot de oprichting van een mouterij in Zuid-Australië. Ook bracht hij een kort bezoek aan Cairo. 31 Maart keerde hij op Schiphol terug. Op 22 Januari j.l. vertrok Mevrouw F. C. Bannink- de Bes met haar dochtertje met de Willem Ruys naar Singapore. De Heer L. Bels promoveerde op 17 Maart 1952 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht tot Doctor in de Wis- en Natuurkunde op proefschrift „15 Years of bat banding in the Netherlands". Wij bieden hem onze hartelijke gelukwensen aan met deze promotie. De jonge Doctor heeft slechts korte tijd deel uit gemaakt van onze Heineken's familie in Nederland, want reeds op 27 Maart vertrok hij met zijn vrouw en dochtertje per K.L.M. naar Singapore, om daar de leiding van het laboratorium op zich te nemen. De Heer G. P. H. van Elswijk heeft op 17 April j.l. tezamen met zijn vrouw Lagos verlaten voor drie maanden Europees verlof. Ir. J. J. Lens van Rijn heeft begin April een kort zakelijk bezoek aan Holland gebracht en keerde nog voor Pasen weer naar Lagos terug. Mevrouw A. P. de GrootSchlundt Bodien is na een kort verblijf in Nederland begin Februari weer in Soerabaja teruggekeerd. Het doet ons genoegen U in kennis te kunnen stel len van de benoeming van Mr. E. C. Kettner tot pro curatiehouder van de N.V. Cobra. Mr. Kettner neemt hiermede de functie over van Mr. B. ter Haar, die door zijn benoeming tot directeur van onze Maat schappij zijn functie als procuratiehouder van de N.V. Cobra moest neerleggen. Op 27 Maart j.l. is de Heer H. Ekkelboom met zijn vrouw en dochtertje per K.L.M. teruggekeerd naar Lagos. CARACAS. In de hoofdstad van Venezuela (dat eigen lijk het rijkste land van de wereld is, omdat het geen bolivar staatsschuld heeft) heeft de politie het op haar heupen gekregen. De heren mogen daar geen vriende lijke dingen meer tegen de dames zeggen. Althans niet op straat. En wie Caracas kent weet dat vele heren de ganse lange dag niet anders plachten te doen. Het zal een hele ommekeer in de heren-gewoonten teweegbrengen. Auiles Nazoa tenminste (winnaar van de Regeringsprijs voor Humor) heeft openlijk mede gedeeld dat hij in het vervolg op straat een zwarte bril zal opzetten en al maar met een vinger in zijn mond zal rondlopen. Ir. Emmens bracht van zijn reis naar Venezuela een aantal foto's meey waarvan wij er hier drie publicerendie een beeld geven van de brouwerij „La Criolla" en de naaste omgeving.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 8