^Bottelaar^ J 4 I EE.OH! Het gebruik om woorden af te korten door bezi ging van de beginletter neemt hand over hand toe. Brieven, circulaires, kranten, kortom alles wat als lec tuur onder onze ogen komt, plaatst ons telkens weer voor puzzles, die voor velen vaak onoplosbaar zijn. Om enige afkortingen, ontleend aan een klein stukje krant, te noemen: R.T.C., VS., M.R.P., O.E.E.S., EBU., A.F.P., K.v.K., TAO., H.V.A., V.N., N.T.B., S.A.S., C.A.O.K.l.V.l; T.H., T.H.O. Onze brouwerij voegt aan het labyrint nog een afkorting toe: V.O. Gelukkig zijn deze beide letters uitsluitend voor intern gebruik bestemd. Zij zullen dus de man, die van zijn krant plezier wil hebben, niet ergeren. Wat is V.O.? Niet Vee.Oh! Dit opschrift toont een der vele variaties, en beoogt slechts Uw nieuwsgierigheid te prikkelen. De V.O. van de Heine- ken heeft met dieren niets te maken. De betekenis van V.O. is volgens Koenen: van onderen. In de kringen van het onderwijs denkt men aan: Volksonderwijs. Bij de Heineken betekent het: Verkoopsontwikkeling, een vrije vertaling van het Engelse: Sales promotion. De afdeling Verkoopsontwikkeling heeft stoere plannen. Zij wil door beïnvloeding van de handel van het Neerlandse volk een bierdrinkende, lees Heineken's bierdrinkende, natie maken. Bij het 10- liter-per-hoofd-per-jaar-verbruik in Nederland België 125 titer) kunnen wij nauwelijks nog van een bier drinkende natie spreken. En dit is jammer voor het prachtige, krachtige, opwekkende, feestelijke, gezellige artikel dat bier heet. Bier, een gezonde drank voor gezonde mensen. Het is evenzeer jammer voor de mensen, die zich vaak door verkeerde gewoonten of inzichten, het eerlijke en heerlijke genot van deze natuurdrank ontzeggen. En voor de mensen die aan de productie en verkoop hun beste krachten wijden. Een niet onbelangrijk bijkomstig uitvloeisel van de nieuwe V.O.-actie is, dat zij bij alle geëmployeerden van de Heineken de zin tot eendracht bevordert, want de afdeling V.O. op zichzelf zal niet in haar opzet slagen zonder de gulle medewerking van het gehele personeel en dit bewust en ernstig streven van allen ter bereiking van een doel dat rechtstreeks ieders belang raakt, brengt ons dichter tot elkaar. Het is waar, dat in de allereerste plaats bijzondere inspanning gevraagd wordt van hen, die rechtstreeks bij de verkoop betrokken zijn. Maar de beïnvloeding van de handel (agent, grossier, slijter, caféhouder, winkelierkan alleen dan tot het beoogde succes lei den als de dienstverlening door de brouwerij tot het hoogst bereikbare peil wordt opgevoerd en voor dit doel is de hulp van allen, niemand uitgezonderd, nodig. Want in feite is ieder die aan de totstandkoming en aflevering van ons product medewerkt een bieiver- koper en met tal van voorbeelden is te staven de juist heid van de bewering, dat de wijze waarop zelfs de nederigste van ons zijn taak verricht van rechtstreekse invloed kan zijn op de verkoopresultaten. Ziehier, een enkel woord over de V.O., die in goed ■vertrouwen op alle collega's, van hoog tot laag, de taak aanvaard heeft nog dit jaar voor een belangrijke debietaanwas te zorgen. Dat de V.O.-man die deze regelen schrijft lichtelijk lyrisch wordt als hij het over ons artikel heeft, zal in de kringen van onze lezers geen opzien baren, Bij ons in de straat, in het goeie, oude Rotterdam, woonden twee mensen, die ik grenzeloos bewonderde. De één was de waterstoker, die zonder een drup te morsen zijn volle emmers gloeiend heet water bij de huismoeders rondbracht of bij andere gelegenheden als een Romeinse wagenrenner met zijn met twee hardblaffende honden bespannen handwagen in woeste vaart over de Rotterdamse kinderhoofdjes ratelde om zijn zakken met cokes en eierkolen in de buurt af te leveren. De andere was de bierbottelaar. Ik hoor nog het gekletter van de hoeven van de van koper en leer glimmende brouwerij paarden als bij de bottelaar het bier werd rondgebracht. Het moest wel zéér bijzonder spul zijn, dachten wij, dat op zo'n deftige en uitbundige wijze werd bezorgd. De botte laar-zelf was trouwens ook zeer deftig en zeer uit bundig. Hij had een prachtig rood gezicht, een glan zende schedel, een uitgebreide buik en hij beschikte over een wijdvertakt repertoire van uiterst geselec teerde vloeken. Maar hij was een kunstenaar! Ik zie nog de bruinrode gummislang als een glib berig reptiel het spongat van het vat inkruipen. Ik zie hem zijn welig besnorde mond aan het andere uiteinde van de slang zetten en ik zie hem zuigen, behaaglijk en lang. En dan was hij er, de gouden stroom van het bier! Soepel en zacht liep het in het flesje; als het flesje vol was, huppelde de slang, ge leid door de kundige bottelaarshand, zonder te morsen in de hals van een ander flesje, waarna met een kunstige handbeweging het beugeltje werd gesloten. Zo danste voor onze gefascineerde ogen het slangetje, klikten de beugels, sprongen de flessen de kist in en liep het bier, zacht en schuimend, onophoudelijk door. Dat was ook het moment om de bottelaar te pesten, want eenmaal gevangen in de greep van slang, beu gels en stromend bier, zat hij aan zijn vat gekluisterd als wijlen Prometheus aan zijn rots en was hij weer loos tegenover onze drieste inventies. We moesten het later wel bezuren, maar die momenten van machtsbewustzijn waren opwindend en subliem! Toen wist ik nog niet, dat ik later veel later ook nog eens in het bier zou terechtkomen. Ik wist toen nog niet, dat ik, geladen met een indrukwek kende dosis deskundigheid mitsgaders een zakmes zo'n bottelarij nog weieens zou binnenstappen om met chirurgische koelheid zo'n glimmende slang beet te pakken, door te snijden en vervolgens de vieze smurrie die eruit kwam onder 's bottelaars verbaasde en beschaamde ogen te houden. Ik wist toen nog niet, dat ik de destijds zo bewon derde spoelmethode, bestaande uit een heftig schud den van het flesje met een mengsel van metalen kogeltjes en water van twijfelachtige helderheid, verontwaardigd zou afkeuren, daaraan verbindend een lofzang op de later borstelloze spoel- machine en het machinaal bottelen. Ach, hoe snel gaat de tijd! De slangetjes liggen nu allang verdroogd en verrot op de mestvaalt. De tapmachines met de liggende cylinder, waarbij de vulkranen door een handle werden geopend en geslo ten, zijn alleen nog als oud metaal iets waard en zelfs de enige jaren geleden nog zo moderne rote rende bottelmachines staan werkeloos. In plaats van de honderden bottelarijtjes, verspreid over het

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 4