r J PUZZLE het Leven in öe brouwcrij 16 Wij beginnen met onze hartelijke gelukwensen aan te bieden aan de Heer G. Th. van Nigtevegt van onze Afdeling Buitenland in Amsterdam ter gelegenheid van zijn benoeming tot procuratiehouder. Tevens Wensen wij geluk Mr. E. C. Kettner van de brouwerij Amsterdam, die werd benoemd tot procuratiehouder van onze dochteronderneming, N.V. Cobra. Onze chauffeur H. A. F. Heller uit Eindhoven heeft een operatie ondergaan waarvan hij thans hersteld is; hij heeft zijn werkzaamheden inmiddels al weer hervat. In de laatste dagen van Februari werden in onze Amsterdamse brouwerij 305 personen doorgelicht. Gelukkig werden er geen ongerechtigheden geconsta teerd. Wij hopen, dat de 52 personen, die niet in de gelegenheid waren zich op een van de daarvoor aan gewezen dagen te laten doorlichten, ook volkomen gezond zullen blijken. Ook in Rotterdam vond doorlichting plaats en hier was het resultaat al even verheugend: geen slacht offers. De Heer P. Hoogendoorn (kuiper te Rotterdam) trad op 12 Maart 1952 in het huwelijk met Mej. W. Groen; twee weken later stapten onze chauffeur de Heer W. F. Wulffele en Mej. C. de Hek in het huwe lijksbootje. Aan deze jonggehuwden onze beste wensen voor hun verdere leven. Een bijzondere gelukwens gaat naar Mej. A. Beze- mer en de Heer H. van Hoorn. Deze twee Rotterdamse collega's vonden, dat zij hun samenwerking bij Hei- neken door een nog hechtere band, gesmeed op het stadhuis, moesten vervangen. Zij huwden op 3 April. De Heer J. Schalk (proefziederij) verliet ons, om dat hij een functie aanvaard heeft bij de brouwerij in Leopoldville (Belgische Congo). Nog juist voor hij vertrok, trad hij in het huwelijk met Mej. P. J. v. d. Tol. Van harte proficiat! Een verheugend feit was het, dat op 3 Maart j.l. onze electricien, de Heer A. van Dijk, na een ziekte van ruim een jaar weer in staat was om gedurende halve dagen zijn werk te verrichten. Wij hopen dat hij weer spoedig geheel de oude zal zijn. De Heer P. van den Oever, die juist weer enkele maanden aan het werk was na een langdurige ziekte, had op 2 Januari j.l. een ongeluk, waardoor hij hoogst waarschijnlijk weer voor geruime tijd niet in staat zal zijn, werk te verrichten. Wij wensen hem van harte een vlotte genezing toe. De Heer G. J. Giltay van de afd. boekhouding Rotterdam, die sedert 29 Februari ziek was, keerde begin April op kantoor terug. Bij het uitkelderen brak de Heer J. Overdijk (pek- kerij, Rotterdam) een pols. Afgezien van het feit, dat we hem op de brouwerij nu een poosje zullen moeten missen, is het voor hem een geluk dat het visseizoen gesloten is, zodat hij er zijn liefhebberij niet voor behoeft te laten schieten. Toevalligerwijze vernam de redactie dat onze Rotterdamse bierleiding-monteur de Heer J. Beek 3 April zijn koperen bruiloft vierde. Natuurlijk komt „Vers van 't Vat" met zijn hartelijke gelukwensen. De redactie wil hier echter aan vastknopen, dat juist voor dergelijke berichten deze rubriek in het leven is geroepen en verzoekt nogmaals, méér dan tot dus verre, te worden ingelicht omtrent hoogtepunten in het huiselijk leven van alle medewerkers in het Heineken's concern, van hoog tot laag. Wij danken degenen, die voor dergelijke berichtjes willen zorgen bij voorbaat voor hun medewerking. Na een ziekte van ruim 4% maand keerde de Heer De Bueger weer terug in ons midden. Wij wensen hem van harte geluk met zijn herstel. De Heer De Bueger, die vroeger magazijnmeester bij de brouwerij Amsterdam was, heeft thans de functie van archivaris gekregen. Op 22 Maart j.l. verliet de Heer Blind, gereedschap uitgever bij de brouwerij Amsterdam, onze dienst met vervroegd pensioen. Wij hopen, dat hij nog vele jaren van zijn rust zal mogen genieten. Gedurende de laatste maanden bleven enkele bij dragen voor Vers van 't Vat, enerzijds wegens gebrek aan ruimte, anderzijds omdat zij voor opneming min der geschikt waren, ongeplaatst. De redactie is niet temin zeer erkentelijk voor deze bewijzen van mede leven met ons personeelsorgaan en houdt zich bij voortduring voor bijdragen aanbevolen. VAN DE LETTERGREPEN: A BAR BER BER BLOE DE DE DER DRON DIJ E EEN EI EIN EN ER ES GE GOOI HALS IM KA KA KE LIJK MAND ME MIE MIST NACHT NO NIJL OM PA PAARD PI PO RA RAAD RE RIG RING SANT STAAN TUIG UIL UIT - VEM WERK IJ ZEN, kun nen 18 woorden van de volgende betekenis worden gevormd 1Deel van de bloedsomloop. 2Wordt veel gebruikt met Pasen 3Indrukwekkend. 4Vogel. 5LTitbreidende ziekte. 6Metgezel. 7Legerafdeling. 8Afrikaans dier. 9Handelaar. 10Bewind. UWaar bier niet voor gebrouwen wordt. 1 2Dulden. 1 3Gereedschap. 1 4Tenslotte. 1 5Groente. 1 6Plaats in Zeeland. 1 7Onderling overeen stemmend. 1 8Deel van het jaar. Bij juiste oplossing ontstaat op de 1ste en 5de ver ticale rij een vertrouwd gezegde. Onder de goede oplossers zal zowel in Rotterdam als in Amsterdam als eerste prijs een kistje bier en als troostprijs een aantal bierglazen worden verloot. Inzendingen kunnen tot 30 Mei a.s. worden inge zonden aan de Redactie te Amsterdam (t.a.v. Mej. Caron, afd. reclame) en te Rotterdam (t.a.v. dhr. Kleingeld afd. correso.)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 16