ROTTERDAM 12 VOETBAL-COMPETITIESTANDEN (opgemaakt per 30 Maart 1952) 3e Klas A. Gesp. Gew. Gel. Verl. Punten Varkenoord 13 11 1 1 23 Kortenaer 13 8 4 1 20 Hagero 12 6 3 3 15 H.B.B14 5 5 4 15 Rood Groen 14 5 3 6 13 O.B.R13 4 3 6 11 Sch. Boys 11 4 1 6 9 Pantser Boys 14 2 2 10 6 Res. 4e Klas N. Kortenaer 2 17 10 4 3 24 V.B.P. 2 13 11 1 1 23 O.B.R. 2 12 8 2 2 18 H.B.B. 2 13 8 14 17 Hagero 2 12 7 2 3 16 V.O.B. 2 13 5 4 4 14 Rood Groen 2 15 4 5 6 13 R.E.T. 2 12 5 2 5 12 Sch. Boys 2 12 5 1 6 11 Index 2 16 1 3 12 5 Babbersp. 2 10 1 0 9 2 Schiebroek 5 11 0 1 10 1 25-JARIG JUBILEUM „SPORTCLUB H.B.B." Op 31 Maart 1952 herdacht de Sportclub „H.B.B." haar 25-jarig bestaan. Van alle bestaande sport- en ontspanningsverenigingen van de Heineken's Bier brouwerij Maatschappij N.V. te Rotterdam, is zij de oudste personeelsvereniging met een prachtige staat van dienst. Ondanks moeilijkheden in de oorlogsjaren heeft het bestuur het contact met leden en donateurs ook toen weten te handhaven. Direct na de bevrij ding namen zij hun geliefde sport weer op en togen gehavend en zeer verzwakt naar de groene velden. Gesteund door de oude voetballers, waarvan enkele de 40 jaren reeds gepasseerd waren veroverde zij zich weer een bescheiden plaatsje in de Rott. Voetbal bond. Momenteel heeft de H.B.B. de beschikking over twee gezonde elftallen waarvan zij het volgend sei zoen 1952/1953 de beste verwachtingen koesteren. Als bijzonder feit van het jubileum vermelden wij dat ons lid, de Heer W. Hirt, 25 jaar een bestuurs functie heeft bekleed en vanaf de oprichting zijn beste krachten aan H.B.B. gegeven heeft. Door zijn onvermoeibaar werken en organisatorisch vermogen heeft hij H.B.B. in goede en slechte jaren gesteund; de vereniging heeft voor een groot deel haar 25-jarig bestaan aan hem te danken. Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de sportclub H.B.B. en het 25-jarig jubileum van de pen ningmeester, de Heer W. Hirt, recipieerde het bestuur op Zaterdag 5 April 1952 in de Raadskelder van de Heineken's Bierbrouwerij Mij. N.V., Crooswijkse- singel 48 te Rotterdam. Op Vrijdag 11 April d.a.v. werd een feestavond gegeven in „Lommerrijk", Straatweg' 99 te Rotterdam. De feestavond werd ver zorgd door het bekende Gezelschap van Berry Kievits en Gerard Walden in de nieuwe revue en muzikale show „Dat doet de deur dicht", terwijl het bal (tot 3 uur) werd opgeluisterd door de dans- en showband van Cor van der Graaf. NAPRAATJE! R'dam, 22 April 1952 Het is ten ene male ondoenlijk U een overzicht te geven van de ingewikkelde voorbereidingen, die ge maakt dienen te worden alvorens een feestavond op „benen" is gezet. Bovendien weet schrijver dezes het slechts met een paar woorden te zeggen, doch deze zijn waarschijnlijk kenschetsend genoeg; onoverko melijk schijnend, onuitvoerbaar, onmogelijk en on overzichtelijk. Misschien is het voor de voetbalver eniging, de sportclub H.B.B. meegevallen, doch naar vernomen te hebben is dit niet zo, zodat zij wellicht nog meer „on's" zijn tegengekomen, voordat de feest avond uiteindelijk een feit werd. Hoe het ook geweest moge zijn vóór die tijd, de avond zelf, op Vrijdag 11 April 1952, is er één geworden, die nog lange tijd in dankbare herinnering zal blijven van hen, die zich de moeite getroostten, er heen te gaan. Als outsider toevallig vereerd zijnde met een paar toegangskaarten, kan hij zeggen, dat hij zich niet alleen heeft geamuseerd met de kostelijke revue „Dat Doet De Deur Dicht", voor het voetlicht gebracht door Gerard Walden en de zijnen, doch ook met het uit stekende Bal, dat daarna kwam. Ongetwijfeld is hij niet de enige, die zich vermaakt heeft. In de zaal waren slechts uitgesproken tevreden gezichten te zien, waaronder ook die van onze geachte directeur Ir. Emmens, alsmede het voltallige bestuur der- Amsterdamse zustervereniging, die „outsider" speciaal nog wil vermelden in dit napraatje. Indien iedere vereniging zijn 25-jarig bestaan zou vieren, zoals dit kortgeleden door onze Sportclub H.B.B. is gedaan, dan zouden wij allen met trots en bewondering mogen spreken van een uitgesproken goede sfeer, die niet alleen op het veld de hoofdzaak vormt, doch ook buiten de eigenlijke sportevenemen ten, zoals feestavonden e.d. Bewondering voor het Bestuur der Sportclub H. B. B., waarin de heer W. Hirt een bestuursfunctie vervult vanaf de op richting. Bewondering ook voor de feestcommissie, waarin de heer K. K. van Hoffen een belangrijk aandeel in het werk had. Bewondering voor iedereen, die niet alleen een vereniging groot maken en houden, doch ook in staat zijn hun leden, donateurs en outsiders een onvergetelijke avond te bezorgen. En dat doet de deur dicht „Outsider" BLOEDTRANSFUSIEDIENST ROTTERDAM. De vorige maand heeft er weer een uitreiking plaats gehad van plaquettes en penningen aan donors die resp. 15 of 5 maal bloed geofferd hebben. Van ons personeel hebben 4 personen de Landstei- nerpenning ontvangen voor 5 transfusies, t.w.: R. J. P. Sutter Machinist H. P. J. Sontag Emballage-afd. M. Visser Afd. controle C. den Uyl Tekenaar De stroom van nieuwe donors blijft gestadig voort gaan. Na de vorige opgave hebben de volgende per sonen onze gelederen versterkt: G. M. E. Engelse M. Th. v. d. Lee P. v. Oord A Lussenburg M. Hoogendam J. de Jong I. v. 't Hoff J. Groos Wzn. J. L. Boen T. Kreukniet J. Soeters W. v. Willigen Het totaal aantal donors op de brouwerij Rotterdam bedraagt thans 56! Wie volgt? Onderhoud I Gistkelder Bottelarij Pekkerij -> Garage Onderhoud I Biermagazijn

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 12