11 aan belangstelling deze avond geen gebrek want een grote schare supporters vergezelde de P.T.T.-cracks. In de eerstkomende weken staat nog een uitnodi gingswedstrijd tegen H.B.B.-A op het programma, zo dat we ook hier onze deelnemers nog kunnen advi seren: Komt 's Woensdagavonds oefenen, opdat wij onze H.B.B.-A-collega's goed partij kunnen geven. BRIDGE. Vaak valt er over deze afdeling van onze sportclub niets te vermelden doch thans zijn onze bridgers zo uit hun slof geschoten, dat dit niet onvermeld mag blijven. De afgelopen maanden speelden wij namelijk twee maal een monster-drive tegen de Marine, want zo mogen we het toch gerust noemen als wij tweemaal veertig leden op de been hebben weten te brengen om tegen een idem aantal van de „Jantjes" in het strijdperk te treden. De eerste maal vond de ontmoe ting plaats in onze „Schermzaal", de returnmatch was op „Kattenburg". Beide malen was het ontzettend gezellig en sportief een succes. Ons zaaltje kon de deelnemers en supporters nauwelijks en de rook niet bevatten wat is die ventilatie toch slecht. Maar dat mocht niet hinderen want het werd al ochtend toen de laatste deelnemers het strijdtoneel verlieten en nog even langs de portier gingen om te informe ren of er misschien nog een glaasje bier was. Waar laat een mens 't. De thuiswedstrijd eindigde in een draw, echter met de meeste matchpunten voor de Marine, zodat de beker mee naar Kattenburg ging. De tweede maal namen we echter danig revanche en bonden we de zeerobben met 164 aan onze zege kar. Voor de individuele prijzen waren het thuis Mevr. DammersKeizer en MüllerSmit die tweede werden en uit het echtpaar Leeflang met SegerSmit die eerste werden en het echtpaar Keiler met Mevr. v. d. Werf en Thomas die de tweede prijs bemach tigden. organiseerde onze Vereniging voor haar leden en introducé's een populaire Opera- en Operetteconcert avond in de Bachzaal, waaraan meewerkten de Ge mengde Zangvereniging Amsterdam, onder leiding van haar directeur Henk Duinker, en een vijftal solisten, allen leden van de Nederlandse Opera, ter wijl Henk Joosten en Henk Duinker aan de vleugel begeleidden. Het werd een genoeglijke avond. Na het openings woord van de voorzitter, de Heer Stap, waarin deze het doel van de Unie nog eens uiteenzette, kreeg deze avond een echt „Heinekens" tintje doordat onze directeur, de Heer J. M. Honig, de acht jubilarissen van ons bedrijf huldigde en hun met een persoonlijk woord en een bloemetje voor de dames, feliciteerde met hun jubileum. Hierna volgde het muzikale gedeelte, voor de pauze opera- en daarna operettenummers. En dat het ten gehore gebrachte door onze leden zeer is geappre cieerd werd wel bewezen door het krachtige applaus dat na elk nummer opklonk. Zowel het koor als de „Bel Canto"-solisten vielen zeer in de smaak, waarbij wij persoonlijk het operettegedeelte het sterkst von den. Al met al was het een zeer geslaagde avond, een avond die voor ons „Brouwers Mannenkoor" mis schien aanleiding kan zijn haar repertoire ook eens in de richting van het opera- en operettegenre uit te breiden, waardoor het misschien in de toekomst mogelijk zal zijn een dergelijke avond te organiseren met medewerking van een aantal solisten en ons Mannenkoor. We zien tenslotte graag collega's aan het werk. JAC. F. STAP. (Enigszins bekort van redactiewege). Clubavond En behalve de sporten, door ons zelf beoefend, zijn wij ook eens in de gelegenheid geweest tal van andere takken van sport te bewonderen. Op onze clubavond van 14 Maart zijn namelijk voor een goed bezette schermzaal voor ons afgedraaid de Olympiade films van 1936 en 1948. Het was, alsof wij deze Olym piades zelf in het Stadion meemaakten, zo werd er in de zaal vooral met de film van 1936 mee geleefd. In de pauze werd een collecte gehouden tot onder steuning van de uitzending van Nederlandse athle- ten naar de a.s. Olympische Spelen in Helsinki. En na de films was het het prima bandje „The Shooting Stars" dat er de gang in hield en dat er met medewerking van balleider Seger toe meewerkte dat deze clubavond weer 100 was. HEINEKEN S PERSONEELS UNIE. Nadat wij U in ons vorig nummer de oprichting van de Heineken's Personeels Unie hebben aangekondigd kunnen wij U thans verslag doen van het eerste open baar actief verschijnen van deze Unie. Op 2 April j.l. CONTACTAVOND VAN HET BROUWERSMANNENKOOR Op 7 Maart j.l. hield het Brouwers Mannenkoor te Amsterdam een contactavond. Het keurig verzorgde en veelbelovende programma had een hele schermzaal vol leden en donateurs bijeengebracht. Nadat de voor zitter (die beroepshalve al niet anders doet dan contacten tot stand brengen) met een van zijn be roemde toespraken de avond geopend had, was de stemming er dadelijk in. Afwisselend genoten wij van de zang van het koor en van de solisten. Hoewel de schermzaal zich niet zo goed leent voor de zware brouwersstemmen, konden wij toch constateren, dat het goed gaat met het koor. Aanvulling met nieuwe leden is echter wel gewenst. Laten onze jonge H.B.M.-ers eens een repetitie komen bijwonen! Het schijnt, dat deze ondanks (of is het misschien juist dank zij) de harde studie, zeer gezellig zijn. De verrassing van de avond was het optreden van het Trio Polymnia, waarvan de dames Caron en Kapteyn deel uit maken. Er werden verschillende goed gekozen nummers op uitstekende wijze ten gehore gebracht. Verder was de avond „als van ouds", zodat ieder voldaan naar huis ging.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 11