EEN NETELIG VRAAGSTUK Het bier 8 Aan Redactie „Vers van 't Vat": In het wonderbare en wereldberoemde bloemenpark welke NEDERLAND als welkomsttapijt bordeert, is nu eenmaal een nieuwe jwweelbloem opgeschoten, een bloem welke in vorm en geur aan hemel- klimmende Hop en aan weeldrige Gerst doet denken. Bezaait met rijke bellen van het zo pittig Hollands humour, gemengd met onvertaai- en onvertolkbare gemoedelijkheid, zo is ze bij ons aangeland in haren kenschetsenden pot: een vat, en wel een biervat, met merk H.B.M. en onder den naam van: VERS VAN 't VAT. Die bloem heten we van harte welkom en lang leven! Mochten we, binst jaren en jaren haar aroma onder den neus krijgen, en ons ook heelemaal laten door dringen van haar broederlijken en opwekkenden sjeer-geest. Dit is ons innige wens. (en mocht er ook eendaags, in Brussel, een rijke scheut van uitspruiten PERSONALIA. Ir van Goor, van wie wij in het vorige nummer meldden dat hij naar Singapore en Soerabaja was ver trokken, is inmiddels weer in Rotterdam aangekomen. Op de terugweg is hij enkele dagen in Cairo over gebleven. In verband met het inbedrijfstellen van een nieuwe bottelarij-colonne te Soerabaja is Ir Tijssens op 10 Mei via Cairo en Singapore naar Soerabaja ver trokken. Ten vervolg op zijn kort verblijf in de Franse brouwerij, waarover wij in het vorige nummer schre ven, zal de heer Ulenberg begin Juni met zijn gezin voor enkele maanden naar Frankrijk gaan om in op dracht van onze directie daar verder advies te geven. Jhr O. Wittert van Hoogland, administrateur-délé- gué (welke functie overeenkomt met die van direc teur) te Cairo komt op 23 Juni a.s. voor een verlof van plm. 7 weken naar Nederland. Van de heer B. de Jonge vernamen wij inmiddels, dat hij zijn verlof niet in Nederland doch in Zuid- Afrika zal doorbrengen. De plaats van de heer Mulder te Soerabaja zal in genomen worden door de heer A. van Berge, die medio Juni naar Indonesië zal vertrekken. Wanneer de heer van Berge ingewerkt zal zijn, zal de heer C. W. v. d. Griendt weer naar Amsterdam terugkeren. De heer G. P. H. van Elswijk, onze chef-machinist te Lagos, komt op 2 Juni met verlof naar Holland. Ook de heer C. Koopman, kelderbaas te Soerabaja, komt met verlof naar Nederland; hij vertrekt op 10 Juni. Tijdens zijn verlof wordt hij vervangen door de heer J. A. Scheuer, die inmiddels te Soerabaja is aan gekomen. Omstreeks 15 Juni vertrekt de heer C. G. van Meel, bottelarijbaas, uit Lagos om in Nederland zijn verlof door te brengen. De familie van Wijk (Singapore) werd op 7 Mei 1950 verblijd met de geboorte van een dochtertje. Ook de families Mulder en v. Berge (Soerabaja) werden on langs verrijkt met een dochter; de heer Mulder op 29 April, de heer van Berge op 14 Mei. De heer L. van Munching, zoon van onze bekende agent te New York, verblijft_op het ogenblik te Rot terdam, waar hij in ons bedrijf als volontair zijn practische kennis verrijkt. Hij zal vermoedelijk ook andere Europese landen bezoeken. Wat voor complicaties het gevolg kunnen zijn van de kleurstof die moderne vrouwen op haar lippen aanbrengen weten velen. Ook zij, die zo gelukkig of ongelukkig zijn persoonlijke ervaring te missen, zijn met het onderwerp vertrouwd door film, hoor spel, literatuur of conversatie. De meeste bierdrinkers echter zal het onbekend zijn, dat de vrouwelijke neiging tot verfraaiing van haar mond een funeste invloed kan hebben op de kwaliteit van een glas bier. Aan een belangwekkend artikel in het Zwitserse tijdschrift „Die Hotelrevue" onder het opschrift „Wie sollen Bierglaser gespült werden?" ontlenen wij het volgende: „Wie wird nun das Bierglas vor allem beschmutzt? Beim Trinken hinterlassen die Lippen einen leicht fettigen Ansatz, der manchmal kaum sichtbar ist. Wird Bier zu Speisen, im besonderen zu fett- haltigem Essen, getrunken, so ist dieser Ansatz natürlich starker. Auch Abdrücke von geschmink- ten Lippen verursachen fettige Anschmutzungen, da Lippenstifte auf fettbasis hergestellt werden. Fett jeder Art haftet fest am Glas." Duidelijk wordt ons dus, dat het lippenrood vet stoffen bevat, die het bierglas verontreinigen. Wij weten wat het gevolg is: het schuim slaat neer en het bier verliest zijn aanlokkelijk uiterlijk. Deze aangelegenheid grijpt dieper in het maatschappelijk bestel dan men op het eerste gezicht zou vermoe den. Aan de diepzinnige lezer dringt zich een groot aantal vragen op: Als de geschminkte mond de glasrand vet maakt, veroorzaakt hij dan ook „Anschmutzungen" op de lippen die hem beroeren en zo ja, is het dan ver antwoord, dat een liefhebber van een goed getapt glas bier een „gestifte"dame kust voordat hij zich aan eerstbedoelde liefhebberij overgeeft of ver dient het aanbeveling deze liefhebberij aan het liefhebben vooraf te laten gaan? Na welk tijdsverloop zijn de desastreuze gevolgen voor het glas bier verdwenen? Weegt de geïncrimineerde daad op tegen de be straffing met een onaantrekkelijk glas bier? Wat prevaleert, het aanlokkelijk uiterlijk van het bier of dat van de vrouw? En zo zouden we eindeloos kunnen voortgaan. Het personeelsblad echter, dat het juiste ant woord weet voor elk probleem, lost dit netelige vraagstuk op door hun die het aangaat met klem te adviseren: verlangt Uw bier voortaan in een stenen kruik! in het begin van de zeventiende eeuw In een oud boek vonden wij een beschrijving ven de winter van 1617 en citeren daaruit: „Gedenckwaerdigh is oock de koude, welcke dit jaer gheweest is, die deur vel en vleesch passeerde, en begon met den achtsten December en duurde om trent 24 weeken tot den 18 Maart, als de Rivieren ende Wateren met ijs beslooten waren, men liep op de Zuyder-zee met paerden en sleden, groote be- naeuwtheyt veroorsaeckte haer langduurigheyt, om dat er geen Granen, noch Garst Hop noch Boek- weyt waren, ja dat meer is, Turf, Hout en Kolen ghebrack er oock om bier te koken: soo dat in 't Noorderquartier, steden ende vlekken op de platte landen deur gebreck van Bier, de lieden genoot- saeckt waren water te drincken!" Garst gerst.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1950 | | pagina 8