7 LAGOS De nieuwe brouwerij te Lagos staat natuurlijk in het teken van de alge mene belangstelling aldaar. De om standigheid dat zich wederom een nieuwe industrie in Nigeria heeft ge vestigd, laat niet na de nodige indruk te maken op de plaatselijke bevolking. Een van de belangrijkste inheemse vorsten, de Alafin van Oyo, bracht met zijn gevolg een officieel bezoek aan de brouwerij, waarbij hij vergezeld was van zijn twee hoofdvrouwen. De Alafin toonde grote belangstelling voor de nieuwe fabriek en niet minder voor het product. Maar toen hij ertoe overging een glaasje te proeven, nam hij de no dige voorzorgen, dat dit niet op de eeuwige plaat werd vastgelegd en zelfs mochten slechts enkele vertrouwden hierbij aanwezig zijn, daar het verrich ten van een dergelijke heilige hande ling door de vorst niet geschikt was voor profane ogen. U ziet op de foto de Alafin met zijn beide vrouwen en zijn zoontje tussen de twee managers van de Nigerian Brewery Ltd., links de heer Haywood en rechts de heer Lens van Rijn. BEZOEK UIT AUSTRALIË De directie van Heineken ontving een dezer dagen het zeer gewaardeerde bezoek van de Australiër major GEOFFREY COHEN, president-directeur van Carlton United Breweries Ltd. Deze vennootschap exploiteert in de staat Victoria drie brouwerijen en in het noorden van de staat Queensland één brouwerij. De heer Cohen, die een reis van circa een jaar maakt door Europa en Noord- en Zuid-Amerika, toonde veel belangstelling voor ons personeelsblad, dat merkwaar digerwijze ongeveer terzelfdertijd met No. 1 van zijn personeelsblad, waarvan de naam is „What's Brewing", het levenslicht aanschouwde. Een tweede coïncidentie is, dat No. 2 van „What's Brewing" in dezelfde week verschijnt van No. 2 van „Vers Van 't Vat". De heer Cohen sprak zijn beste wensen uit voor de verdere ontwikkeling van ons krantje en heeft zich van een abonnement daarop verzekerd. Als tegenpres tatie zullen wij regelmatig „What's Brewing" ontvan gen. Deze uitwisseling wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. Als bijzonderheid zij hier nog vermeld, dat in de vier brouwerijen van Carlton United Breweries Ltd. 1700 mensen werken. Hij, die zich beklaagt over het bezwaar, dat de brou werijen Amsterdam en Rotterdam op een afstand van ca. 75 km zijn gelegen, hetgeen belemmerend kan werken op het contact tussen het gezamenlijk perso neel, zal begrijpen, welke moeilijkheden onze Austra lische collega's ondervinden door het feit, dat de brouwerijen in Victoria circa 3000 km van die in North Queensland gelegen zijn. Een directievergadering heeft dan ook nooit anders plaats dan na een lange reis door de lucht. Tot dit doel bezit de heer Cohen een privé vliegtuig. De redactie van „Vers Van 't Vat" hoopt bij tijd en wijle meer over onze Australische vrienden te kunnen rapporteren en zendt haar collega's in dit verre land „kind regards and best wishes". BRUSSEL Van de Directie van Brasserie Léopold te Brussel ontvingen wij een hartelijk schrijven, waaruit zich aan ons opdringt haar grote belangstelling voor en hartelijk medeleven met ons nieuwe blad. De Redactie stelt deze betuiging bijzonder op prijs en houdt haar kolommen gaarne open voor de stem uit Brussel zo deze zich in ons blad wil laten horen. Wij verlenen gaarne plaatsruimte aan de volgende correspondentie van personeelsleden van genoemde brouwerij. U dankend voor het toesturen van het maandblad „vers van het vat", verzekeren we u dat dit volgens ons dunken ieders bewondering zal opwekken. Hulde aan hen, die hiervan het initiatief namen en naar hen gaan onze welgemeende wenschen van volkomen welslagen, waarvan we overigens geheel en al overtuigd zijn. Inderdaad, dit blad behoeft geen aanbeveling „vers van het vat" zorgt daar zelf voor en de namen der samenstellers die we daarin vinden zijn voor ons een waarborg dat de maandelijksche oplage steeds crescendo zal gaan. Eveneens zijn we er van verze kerd dat gezien de grondstoffen de smaak van het „gebrowwene" steeds gewaarborgd zal zijn. Moge de sympathieke dr. H. P. Heinekensfiguur op de voorpagina ons steeds tegenblikken; ook dat zal een waarborg zijn dat op arbeids-, sport-, muziek- en amusementsgebied de Heinekensbrouwerij zoowel in het vaderland als in den vreemde zal aan het hoofd staan en „vers van het vat" zal bloeien. We eindigen met de uitroep: hoog het glas en dat dit glas dikwijls gevuld en geledigd moge worden F.v.d-E.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1950 | | pagina 7