BuitenUnö Op het platje 6 SOERABAJA SINGAPORE Het ligt in mijn bedoeling om de lezers van het Heineken's Personeelsblad regelmatig iets over Indo nesië te vertellen, hetzij over het land, hetzij over ge beurtenissen of personen. Ter verduidelijking van de titel voor diegenen die geheel onbekend zijn met de levensomstandigheden van die duizenden landgenoten, die aan de andere zijde van de equator wonen en werken, zij opgemerkt, dat het „platje" een begrip is, dat voor iedereen hier prettige gedachten te voorschijn roept. Het „platje" is een kleiner of groter terras, dat ieder Indisch huis bezit en waarop een groot deel van de vrije tijd wordt gesleten 's Middags van het werk thuiskomende of na het middagslaapje zit practisch iedereen op zijn platje (tenminste wanneer dit niet in de zon ligt of het niet regent), thee te drinken, 's Avonds zitten wij met bezoek op ons platje of op bezoek op een andermans platje. Op het platje worden de gebeurtenissen van de dag aan de huisgenoten verteld, worden plannen gemaakt en wordt gepraat. Vooral dit laatste is zeer belang rijk, want de betrekkelijk kleine Nederlandse ge meenschap in een plaats in het buitenland heeft veel overeenkomst met een Hollandse provincieplaats; de meeste mensen kennen elkaar of hebben gemeen schappelijke kennissen en als goede Hollanders vin den wij niets prettiger dan over andere mensen te praten mensen met een kwaad geweten noemen dit praten wel eens roddelen. Ook onze momenten van overpeinzing en bespie geling hebben wij in de regel op ons platje, 's avonds wanneer wij rustig thuis zitten, terwijl dan ook de gewone huiselijke problemen worden besproken zon der direct onze huizen en manier van leven te be schrijven. Wanneer ik derhalve regelmatig vertel van alles wat ik op het platje beleef, denk en hoor, dan hoop ik daarmede een beeld te geven van ons leven en de levensomstandigheden van de Nederlander in In donesië in het algemeen en van de H.B.M.-er te Soe- rabaja in het bijzonder. Jé. Van onze vrienden uit Singapore ontvingen wij het volgende bericht: Enige dagen geleden arriveerden de eerste nummers van het Heineken's Personeelsblad „Vers van 't Vat" met het m.s. „Oranje" in Singapore. De bezorging geschiedde toevallig juist na afloop van de jaarvergadering van de „Breweries Sportclub", de tegenhanger van jullie personeelsverenigingen in Amsterdam en Rotterdam, en aangezien daarbij vrij wel het gehele Europese personeel tegenwoordig was, was dit een geschikt moment om de reactie op het gebodene te beoordelen. Reeds tijdens het eerste doorkijken gaf men uiting aan een algemene waardering en bleek er bovendien een groot enthousiasme te bestaan om journalistieke bijdragen te leveren waarbij wij zullen trachten de door Dr. Heineken in zijn inleiding gegeven richtlijn om met grondstoffen van goede kwaliteit te werken, te volgen. Wij sluiten ons ook volkomen aan bij de woorden van de heer v. d. Eijk als hij zegt, dat het begrip Hei neken voor onze mensen in de buitenlandse brou werijen een grotere betekenis heeft, omdat wij ver van de moeder-maatschappij af zitten. Dit bleek weer eens bij het bekijken van de foto's in de rubriek Jubilea, hetgeen gemeenschappelijke herinneren opwekte aan de tijd, toen wij regelmatig met deze oudgedienden in contact kwamen. En nu over de plannen voor de toekomst. De be doeling is, dat onze journalisten in de dop enige bij dragen zullen leveren over o.a. de volgende onder werpen: „Grepen uit de geschiedenis der Singapore brou werijen". „De dagelijkse routine in een Singapore brouwerij". „Onze Personeelsvereniging, de „Breweries Sport club". „Een Hollandse huisvrouw in Singapore". Hier zal het echter niet bij blijven. Mogen wij be sluiten met onze dank uit te spreken aan de redactie en medewerkers, die het pionierswerk hebben verricht en dit eerste nummer tot een onmiddellijk succes heb ben gemaakt. Namens tien Singapore-H.B.M.ers, J. E. de R. Kracht en QP 15 Januari van dit jaar werd door de Malayan Breweries Ltd. te Singapore een picnic gehouden, waar aan alle leden van het perso neel deelnamen. Zoals u ziet werd de nodige aandacht besteed aan het sportieve en artistieke gedeel te. Onze uitgezondenen zetten hun beste beentje voor als het om krachtproeven ging zoals bij het touwtrekken, maar op het „concours d'élégance" lie ten zij de baan vrij voor de locale schonen. Charme

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1950 | | pagina 6