uit 6e qoeöe, ouöe tijö 4 Feltmann, de eerste mededirecteur van de oprich ter van onze maatschappij, was een man, die niet al leen in geestelijk, maar ook in lichamelijk opzicht boven zijn medemensen uitstak. Groot en zwaar ge bouwd, beschikte hij over een phenomenale lichaams kracht, die hij van tijd tot tijd gaarne mocht demon streren. Bovendien was hij een impulsief man, die gehoor kon geven aan plotselinge invallen. Deze kleine inleiding is nodig om de lezer de waar schijnlijkheid te doen zien van het volgende verhaal, dat wij mochten vernemen uit de mond van zijn thans bejaarde, enig overgebleven zoon. Op een mooie zomerdag staat Feltmann toe te zien op het levendige verkeer, dat de binnenplaats van de brouwerij op een drukke dag pleegt te bieden, tot zijn oog valt op een wagen met paard, die de poort van de brouwerij binnenrijdt. Het paardje (dat wel geen brouwerspaard geweest zal zijn) zo op het oog taxerend, ontvalt hem: „Wedden, dat ik dat paard kan optillen?" Ongelovige blikken. Gebulder over de plaats: „Uitspannen!!!!!!" Het mannetje met de wagen, geïmponeerd door de dwingende toon kijkt op, ziet een vinger op zich gericht en haast zich na een her haald bevel het paard uit te spannen. Het personeel, dat een verzetje ruikt, begeeft zich naar de plaats van handeling, de directeur stapt uit dagend op het paard toe, bukt zich onder de buik, richt zich op en constateert tot zijn schrik, dat het dier weliswaar alles gewillig toelaat, maar dat hij niet kan voorkomen, dat de ruggegraat bij het ophef fen doorbuigt, zodat de benen op de grond blijven. Het personeel leeft geheel mee. Eerst met inspanning van al zijn krachten en zich bijna in zijn volle lengte oprichtend, lukt het. Een ogenblik later gaat het leven op de plaats weer zijn gewone gang. Ieder is voldaan. De man spant het paard weer in, het personeel heeft bewondering voor de prestatie van zijn directeur en de directeur zelf, zicht bewust van zijn kracht, gaat terug naar zijn kamer. E. jimmiHiiiiiiimiimiiiimuiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimimmiiiiimniiiimmiimiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiiiiiuiiiuimii In onze dienst ti'aden: Mej. R. van Delden, Kantoor Amsterdam Mej. C. Ch. Groenman, Kantoor Amsterdam F. A. Hiemstra, Kantoor Amsterdam Mej. M. Holst, Kantoor Amsterdam Mej. J. C. Wittenberg, Kantoor Rotterdam. Onze dienst verlieten: J. Pereboom, H. M. Riebeek, H. A. Sijmens. J. Verkerk, L. A. v. Vliet, Mej. G. M. Smit, Mej. R. Verkerk, Mej. A. van Zomeren, Fabriek Amsterdam. Fabriek Amsterdam. Fabriek Amsterdam. Fabriek Rotterdam. Fabriek Rotterdam. Fabriek Amsterdam. Kantoor Rotterdam Kantoor Rotterdam A. C. F. SCHROETER f Op 14 Februari j.l. overleed de heer A. C. F. Schroeter, die meer dan 37 jaar werk zaam was bij onze brouwerij Rotterdam, waarvan het overgrote deel op de boek houding. Wij wisten reeds geruime tijd, dat zijn gezondheid te wensen overliet, maar het be richt van zijn overlijden heeft ons niettemin overrompeld. Aan de heer Schroeter bewa ren wij allen de herinnering van een pret tig en bescheiden mens. Hij ruste in vrede. (Tijdelijk personeel is op dit lijstje niet vermeld.) EXAMEN CHAUFFEURS. Het examen voor chauffeurs, uitgaande van de E.V.O,. als einde van de cursus voor het vakdiploma voor chauffeurs, is in Rotterdam in de maand' Mei gehouden en is voor Heineken-Rotterdam een opmerkelijk succes geworden. Van onze chauffeurs hebben er liefst 24 aan deelgenomen en hiervan zijn er maar even 21 geslaagd. Bravo mannen! De directie en de bedrijfs leiding zijn trots op dit resultaat. De namen van de 21 geslaagden zijn: J. Allart; H. Anthonisse; M. M. van Bakel; M. Drop; J. Hirt; W. Hirt; M. Hoogenboom; N. Kley; C. Kok; A. D. Lange; W. A. de Neef; W. Padberg; C. de Roos: N. de Rot; W. H. Schellevis; P. Schortemeyer; J. v. d. Tol; H. J. Vol; J. H. de Vos; F, v. d. Wal; J. Zwijnenburg. Allen, ook de drie gezakten, hebben de hele winter ijverig zitten studeren onder de bezielende leiding van onze garagechef, de heer van Leen. Op de bijeenkomst van de chauffeurs in de Raadskelder, waar de heer Gombert de geslaagden namens directie en bedrijfs leiding toesprak, overhandigde de heer Allart uit naam van de chauffeurs de heren van Leen en Cieremans een aandenken, als dank voor de gewaardeerde hulp bij hun studie ondervonden. Vermelding verdient nog het feit, dat de heren Zwijnenburg en Drop als op één na hoogsten van alle chauffeurs van Rotterdam en omgeving slaagden. Tenslotte aan de niet geslaagden nog een woord van opbeuring: zet door mannen. Het volgend jaar meer succes. Denk aan deze woorden: Het is een kunst om niet te vallen. Het is een grotere kunst om, nadat men is gevallen, weer op te staan. Het volgend jaar weer aan de studie en we wensen jullie van harte succes. Nagekomen bericht. Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht, dat in Amsterdam de laatste candidaat geëxamineerd is. Van de veertien candidaten zijn er tien geslaagd. Hun namen zijn: H. Ch. Booter, J. L. Bos, A. W. Kamstra, P. M. Kersbergen, A. van der Puy, J. Romers, P. A. Smit, A. A. Verberne, H. Verhoef en H. Worm. Ook een zeer bevredigend resultaat voor de be trokkenen en voor hun instructeur, de garagechef Eibers. De lof en goede raad uit bovenstaand artikel zijn natuurlijk op gelijke wijze voor hen bestemd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1950 | | pagina 4