het leven in öe brouwgrij 16 In ons vorig blad schreven wij dat de doorlichting in Rotterdam twee patiënten opleverde. Inmiddels bleek één hunner bij nader onderzoek geen patiënt te zijn en is de ander na een rust van vier weken ook weer in ons bedrijf teruggekeerd. J. Panneman, chauffeur luxe auto's in Amsterdam, is overgeplaatst naar de afdeling Kas. G. G. de Leéuw, onderbaas gistkelder te Amsterdam, ging om gezondheisredenen over naar de afdeling Expe ditie (fustencontrole). Dan hebben wij het genoegen melding te kunnen maken van het huwelijk van de Amsterdammer J. J. Kromhout van der Meer met Mej. Sietske ten Gate (nu inmiddels Mevrouw Kromhout). Onze hartelijke gelukwensen met deze grote stap en onze veront schuldigingen, dat wij met deze wensen eerst na de wittebroodsweken komen. H. D. Kriesch, van wie wij elders melden, dat hij 50 jaar in dienst van Heineken Rotterdam is, zal op 30 Juni a.s. de dienst met pensioen verlaten. Wij wensen hem toe, dat zijn welverdiende rust tevens een langdurige zijn moge. Als wij van deze plaats een speciale groet brengén aan onze zieken, dan denken wij in het bijzonder aan L. de Haas, van ons bedrijf in Rotterdam, die al zeer geruime tijd in het ziekenhuis te Schiedam gene zing zoekt. Wij -hopen, dat hij weer spoedig zijn plaats in ons bedrijf zal kunnen innemen. Hebt U de laatste weken bij U op de afdeling ook zulke sterke verhalen aangehoord van 9 pond bliek en een snoek van 30 pond? Wij zijn benieuwd hoeveel H.B.M.-ers op 1 Juni of het weekend daarna de hen gel hebben uitgeworpen. Hebt U meer gevangen dan een -oude schoen, dan wenst de ondeskundige redactie U van harte geluk met Uw zelfgevangen maal. De redactie zal haar hart ophalen aan Holland se nieuwe, die anderen voor haar gevangen hebben. Gebrek aan plaatsruimte is oorzaak dat diverse bij dragen ongeplaatst moesten blijven. Schriftelijke dankbetuigingen voor en gelukwensen met de verschijning van ons blad mochten wij o.a. ontvangen van: de heer L. J. de Leth en familie, Haarlem; de heer W. J. van Voorst, Zeist; de Rot terdamse Sportvereniging„De Nationale", Rotterdam; de heer F. van Akkeren, Amsterdam. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim AMSTERDAM. 6 Maart Dirk Jan Baptist, zoon van M. J. Ringoir (machinist). 18 Maart Jozef Gerardus Maria, zoon van J. H. Backer (voorman-metselaar). 22 Maart Maria Anna Cornelia, dochter van P. C. Backer (metselaar). ROTTERDAM. 21 Maart Johannes Bernardus, zoon van B. L. Rut ten (reserve-afdeling). 28 Maart Hendrik Willem, zoon van W. Kort (mou terij). 3 Mei Johanna Maria Mathilde, dochter van K. W. Berkemeier (verkoopleider). 6 Mei Rudolf, zoon van G. J. Veldkamp (chef controle). 9 Mlei Joseph Benedictus Maria, zoon van J. P. M. Annegarn (inkoopafdeling). 13 Mei Adriaan Marie, zoon van J. W. Eibers (bier magazijn). 15 Mei Gerdina, dochter van K. Postma (vertegen woordiger winkelverkoop). 18 Mei Cornelia Willemina, dochter van Mr G. M. Bierman (Verkoopleider). itiiniiiiiiiimiiiiimmiiiiii De heer L. A. van Vliet (x), Rotterdam, emigreert dezer dagen naar Argenti nië. Bij zijn afscheid lieten zijn collega's van de bank- werkerij en machinekamer een groepsfoto maken, die wij gaarne in ons blad op nemen. De redactie ontving van hem een brief, waarin hij dank brengt aan direc tie en collega's voor de prettige samenwerking ge durende 29 jaar. Hij zal graag nog eens iets van zijn vrienden horen aan het adres: Estancia „Moromur" Quequeh F.C.N.G.R., Ar gentina.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1950 | | pagina 16